Personal pages menu

Scientific papers

 1. Poetika Fr. Patricija, Forum, 6, 1969., str. 946-956.
 2. Patricijev razračun s Aristotelom, Forum, 9, 1969., str. 458-475. 
 3. Rasprave o društvu potrošnje, Kulturni radnik, 3, 1970., str. 175-189.
 4. Hermeneutičko pitanje, Pitanja, 28, 1971.,  str. 801-829.
 5. U povodu Patricijeva Trimerona, Forum, 12, 1973., str. 999-1004.
 6. Čudesno kao formalni i svršni princip Petrićeve poetike, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 1-2, 1975., str. 233-253. 
 7. Elementi filozofskog i mitskog u djelu Marina Držića, Mogućnosti, 10, 1975., str. 1113-1130 (isto i u zborniku "Dani hvarskog kazališta", III, Renesansa, Split, 1976., str. 67-89.
 8. Osobitosti Gundulićeve "Dubravke" u okviru utopijskog mišljenja renesanse, Mogućnosti, 2-3, 1977., str. 165-179.  (isto i u zborniku "Dani hvarskog kazališta" IV, XVII stoljeće, Književni krug Split, 1977., str. 77-95.
 9. Petrićevo kritičko čitanje Petrarkina soneta "Ždrijelo i san", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 5-6, 1977., str. 167-177.
 10. Renesansa, Interpretacije i problemi, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 7-8, 1978., str. 305-310. 
 11. Petrićeva koncepcija pjesništva u obzoru njegove filozofije jezika, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 9-10, 1979., str. 305-317.
 12. Giulio Camillo Delminio (Ličnost i djelo), Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 11-12, 1980., str. 133-153.
 13. Miho Monaldi, Dva dijaloga, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 13-14, 1981., str. 31-51. 
 14. Filozofski temelji petrarkizma i Hanibal Lučić, Mogućnosti, 1-2, 1987., str. 62-74. (isto i u zborniku "Dani hvarskog kazališta", XII, Hanibal Lučić, Književni krug Split 1987., str. 93-108.) 
 15. Ideja enciklopedizma i filozofijsko mišljenje, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 25-26, 1987., str. 85-97. 
 16. Filozofijsko nastojanje Alberta Bazale, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 27-28, 1988., str. 101-108.
 17. Nalješkovićeva misaona pripadnost, Mogućnosti, 1-2, 1988., str. 16-24. (isto i u zborniku "Dani hvarskog kazališta", XIV, Nikola Nalješković i Mavro Vetranović, Književni krug Split, 1988., str. 24-34.) 
 18. Nasljeđe islama u opusu hrvatskih mislilaca renesanse, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 29-30, 1989., str. 45-60.
 19. Marko Marulić i filozofija u svjetlu enciklopedizma, Mogućnosti, 1-2, 1989., str. 166-181  (isto i u zborniku "Dani hvarskog kazališta", XV, Marko Marulić, Književni krug Split, 1989., str. 268-286).
 20. Iz filozofijske baštine. Hrvatski humanizam u europskom kontekstu, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 31-32, 1990., str. 5-22. 
 21. The Idea of Encyclopedism and Philosophical Thinking. Founders of Croatian Encyclopedic Thought, Studia historiae philosophiae Croaticae, 1, 1990., str. 83-115.
 22. Humanistička misao Jana Panonija, Mogućnosti, 1-2, 1990., str. 91-99. (isto i u zborniku "Dani hvarskog kazališta", XVI, Hrvatski humanizam, Ianus Pannonius, Književni krug Split, 1990., str. 115-126.) 
 23. Frane Petrić, Mislilac iz opreke, Republika, Zagreb 7-8, 1990., str. 174-181.
 24. A divinis ad humana. Filozofijske značajke hrvatskog humanizma, Mogućnosti, 1-2, 1991., str. 42-50 (isto i u zborniku "Dani hvarskog kazališta", XVII, Hrvatski humanizam, Dubrovnik i dalmatinske komune, Književni krug Split, 1991., str. 55-67).
 25. Znanstvena spoznaja i enciklopedije, Radovi Leksikografskog Zavoda "Miroslav Krleža", Zagreb, 1991.,  str. 19-25.
 26. Poetička filozofija Frane Petrića i književne poetike 16. stoljeća, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 35-36, 1992., str. 41-64.
 27. Estetičko-poietički pogledi Frane Petrića, Mogućnosti, 3-4, 1992., str. 286-295 (isto i u zborniku "Dani hvarskog kazališta", XVIII, Hrvatski humanizam, XVI. stoljeće: protestantizam i reformacija, Književni krug Split, 1992. str. 146-157.
 28. Značenje hrvatskog filozofskog nasljeđa, Filozofska istraživanja, 45, 1992.,  str. 287-299.
 29. Srednjovjekovni izvori Petrićevog shvaćanje pjesničkog umijeća i lijepog, Filozofska istraživanja, 48, 1992., str. 75-97.
 30. Duhovno-misaona orijentacija hrvatskih kajkavskih pisaca 16. i 17. stoljeća, zbornik "Dani hvarskog kazališta", XIX, Hrvatsko kajkavsko pjesništvo do Preporoda, Književni krug Split, 1993., str. 182-196. 
 31. The Sources of Petrić's Concepts of Poetics and Beauty, Synthesis philosophica, 15, 1, 1993., str. 189-213.
 32. The Miraculous as the Final and Formal Principles of Petrić's Poetics, Studia historiae philosophiae Croaticae, 2, 1993., str. 137-154. 
 33. Čitanje Kavanjinove Poviesti vanđelske (Bogatstvo i uboštvo) u tradiciji hrvatskog filozofskog mišljenja, zbornik "Dani hvarskog kazališta", XX, Hrvatsko barokno pjesništvo. Dubrovnik i dalmatinske komune, Književni krug Split, 1994., str. 50-61.
 34. Bartol Kašić i filozofsko-teološko nasljeđe, zbornik "Život i djelo Bartola Kašića", Zadar, 1994., str. 171-184. (znanstveni skup u povodu 340. obljetnice Kašićeve smrti, Zadar-Pag, 18-21. travnja 1991.)
 35. Od škole mišljenja do slobode mišljenja. Pregled dosadašnjih istraživanja i budući zadaci proučavanja poetike i estetike F. Petrića, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 39-40, str. 73-99. (Simpozij Instituta za filozofiju, "Stanje istraživanja povijesti hrvatske filozofije" (13-15. X. 1994.)
 36. Frane Petrić (Cres, 1529 - Rim, 1597), Filozofski Glasnik, 3 (11), 1994., str. 3-25.
 37. Filozofija Frane Petrića kao model mišljenja, Filozofska istraživanja, 56-57, 1995., str. 125-137. (Simpozij "Dani Frane Petrića", Cres, srpanj 1994.) 
 38. Filozofski aspekti hrvatskog latinizma 18. stoljeća, zbornik "Dani hvarskog kazališta", XXI, Hrvatska književnost 18. st., Tematski i žanrovski aspekti, Književni krug Split, 1995., str. 128-144. (Saopćenje održano na simpoziju "Dani hvarskog kazališta, Novi Vinodolski, 5-7. 5. 1994.) 
 39. Filozofijska terminologija u hrvatskoj leksikografiji 18. stoljeća, III. program Hrvatskog radija (emisija "Ogledi i rasprave"), 17. II. 1995. 
 40. Matija Frkić, tumač i kritičar Tassa: "Osservationi sopra il Goffredo del Signor Torquato Tasso", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 41-42, 1995., str. 83-108.
 41. Marsilio Ficino, u: Hrestomatija filozofije, sv. 3, E. Banić-Pajnić, Filozofija Renesanse,  Školska knjiga, Zagreb, 1996., str. 127-189.
 42. Izvori Petrićeve nove filozofije. Witelo e panaugia. Universae lucis tractatio Francisci Patricii, Filozofska istraživanja, 60, 1996., str. 67-87.
 43. Praktično-etička dimenzija "Savršena trgovca" B. Kotruljevića, u: Dubrovčanin Benedikt Kotruljević, hrvatski i svjetski ekonomist XV. stoljeća, Radovi o životu i djelu B. Kotruljevića, knj. 1, HAZU i "Hrvatski računovođa", zbornik s međunarodnog znanstvenog skupa, Dubrovnik, 17-19. X. 1996., Zagreb, 1996, str. 161-173.
 44. Etički motivi u poeziji Rajmunda Kunića, "Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku", 34, 1996., str. 143-150, (sa saopćenja održana na znanstvenom skupu "Rajmund Kunić (1719-1795)", Dubrovnik, 21., 22. XI. 1994., MSHS, Filozofsko-teološki institut DI, Zagreb, Hrvatski povijesni institut, Beč).
 45. Petrić's Philosophy as a Model of Thought, Synthesis philosophica, 2, 1996., str. 343-357.
 46. Motivi etici nella poesia di Rajmund Kunić, "Atti e Memorie dell' Accademia Patavina di Scienze, Lettere ed Arti", vol. CV (1995-96), Padova, 1996., str. 21-31.
 47. Etičko-humanistička misao Benedikta Kotruljevića, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 43-44, 1996., str. 117-142. 
 48. Filozofski aspekti hrvatskog dopreporodnog razdoblja, zbornik Dani hvarskog kazališta XXIII, Hrvatska književnost uoči Preporoda, Split, 1997., str. 96-114.
 49. From a School of Thought to the Freedom of Thought. A Survey of Past Research in Frane Petrić's Poetics and Esthetics and its Future Tasks, Studia historiae philosophiae Croaticae, 3, 1996., str. 121-144.
 50. Hrvatska enciklopedijska baština, Zbornik Klasične gimnazije u Zagrebu 1607-1997, Zagreb, 1997., str. 222-230.
 51. Nikola Vitov Gučetić, Život i djelo, bibliografija, u: Hrestomatija filozofije, sv. 9, Starija hrvatska filozofija, (prir. F. Zenko), Školska knjiga, Zagreb, 1997., str. 293-311.
 52. Dva lika Petrisova filozofskog duha: razvijanje i rušenje, Dubrovnik, 1-3, 1997., str. 432-434 (izbor iz: Patritiusov razračun s Aristotelom, Forum, 8-9, 1969., str. 458-474).
 53. Petrić u kontroverzama oko Tassova epa, Dubrovnik, 1-3, 1997., str. 437, 438 (izbor iz: U povodu Patricijeva "Trimerona", Forum, 12, 1973., str. 999-1004).
 54. La deca ammirabile Petrićeve Poetike, Dubrovnik, 1-3, 1997., str. 448, 449 (izbor iz: Čudesno kao formalni i svršni princip Petrićeve poetike, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 1-2, 1975., str. 233-253). 
 55. Petrić petrarkolog, Dubrovnik, 1-3, 1997., str. 452-452 (izbor iz: Petrićevo kritičko čitanje Petrarkina soneta "Ždrijelo i san", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 5-6, 1977., str. 167-177).
 56. Teorija i destrukcija retorike u Petrića, Dubrovnik, 1-3, 1997., str. 490, 491 (izbor iz: Petrićeva koncepcija pjesništva u obzoru njegove filozofije jezika,  Iz hrvatske filozofske baštine, Zagreb, 1980., str. 54-92).
 57. Filozofija grada, Dubrovnik, 1-3, 1997., str. 509, 510 (pretisak iz Priloga za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 11, 1985., str. 3-37).
 58. Petrićevo tumačenje Contileovih soneta, Dubrovnik, 1-3, 1997., str. 550, 551 (izbor iz: Poetička filozofija Frane Petrića i književne poetike 16. stoljeća,  Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 35-36, 1992., str. 41-46).
 59. Witelo i Petrićev nauk o svjetlu, Dubrovnik, 1-3, 1997., str. 599-602 (izbor iz: Izvori Petrićeve nove filozofije. Witelo e panaugia. Universae lucis tractatio Francisci Patricii, Filozofska istraživanja, 16, 1996., str. 67-86).
 60. Zadaci pred istraživačima Petrićeve estetike, Dubrovnik, 1-3, 1997., str. 605-607 (izbor iz knjige Frane Petrić / Franciscus Patricius, Od škole mišljenja do slobode mišljenja, Zagreb, 1997., str. 153-156).
 61. Petrićevo tumačenje pjesničkog i filozofijskog govora, Filozofska istraživanja, 68, god. 18, sv. 1, Zagreb 1998., str. 256-260.
 62. Idejno-misaone smjernice razdoblja hrvatskog narodnog preproda, zbornik "Dani hvarskog kazališta", sv. XXIV, Hrvatska književnost u doba preporoda (ilirizam, romantizam), Književni krug Split, 1998., str. 77-101.
 63. The Renewed Interest in the Classical Myth during the Renaissance: Mythological Paradigm in the Philosophy of Franciscus Patricius, Annali dell' Università di Ferrara, n. s., sez. VI, 1998., p. 1-15.
 64. Temeljna obilježja filozofijske djelatnosti u poslijepreporodnom razdoblju, zbornik "Dani hvarskog kazališta", sv. XXV, Hrvatska književnost od preporoda do Šenoinog doba, Književni krug Split, 1999., str. 21-35.
 65. Filozofsko-teološka misao Petra Pavla Vergerija ml., Acta Histriae VIII, Peter Pavel Vergerij ml. Polemični mislec v Evropi 16. stoletja ob 500-letnici rojstva, ZRS, Koper, 1999, str. 15-28.
 66. Hrvatska filozofska baština humanizma i renesanse, u knjizi: Introduzione allo studio della lingua, letteratura e cultura Croata (a c. di F. Ferluga Petronio), Universita degli Studi di Udine, Forum, Udine, 1999., p. 99-107.
 67. Vrijeme i odjeci Petrićeva djela, u: Znanstveni skup "Frano Petrić 1597-1997", Družba "Braća Hrvatskog zmaja", ur. A. Mutnjaković (znan. skup održan u Zagrebu, 3. VI. 1997), naklada Družba "Braća Hrvatskog zmaja", Zagreb, 1999., str. 42-51.
 68. Temeljna obilježja filozofijske djelatnosti u poslijepreporodnom razdoblju, Dani Hvarskog kazališta, Književni krug Split, 1999, str. 21-35. 
 69. Povijest filozofije kao povijest pitanja, zbornik radova: Otvorena pitanja povijesti hrvatske filozofije, Institut za filozofiju, Zagreb, 2000, str. 11-22. 
 70. Filozofske konotacije hrvatskog realizma, u: Dani Hvarskog kazališta, XXVI, Razdoblje realizma u hrvatskoj književnosti i kazalištu, Književni krug Split, HAZU, Zagreb, 2000, str. 51-63.
 71. Hrvatsko filozofsko nasljeđe, Hrvatska i Europa, II svezak, Srednji vijek i renesansa (XIII-XVI stoljeće), HAZU, Zagreb, 2000, str. 777-799.
 72. Pojam kaosa u estetičkom i poetološkom mišljenju kasne renesanse, Filozofska istraživanja, 77-78, god. 20, sv. 2-3, Zagreb, 2000, str. 259-266.
 73. Renesansno umijeće dijaloga: Miho Monaldi, Rasprava o ljepoti, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 1-2 / 51-52, Zagreb, 2000, str. 147-164.
 74. Doprinos Branka Vodnika hrvatskoj enciklopedistici, u: Zbornik o Branku Vodniku književnom povjesničaru, (znanstveni skup, Zagreb-Varaždin, 15-16. IV. 2000), Zagreb, 2001, str. 239-259. 
 75. Venezia: mito e antimito nelle opere di Francesco Patrizzi da Cherso (Frane Petrić), Nicolò Vito di Gozze (Nikola V. Gučetić) e Matteo Ferchio (Matija Frkić), Mito e antimito di Venezia nel bacino adriatico (secoli XV-XIX), a cura di Sante Graciotti, Roma, 2001, str. 77-94.
 76. Uz povijest jednog pojma: creatio u obzoru renesansnog mišljenja na primjeru Petrićeve nove filozofije, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 53-54, 2001, str. 77-89.
 77. A New Model of Philosophical Thought – Giordano Bruno and Francesco Patrizi da Cherso, Seminarul International si Interdisciplinar "Giordano Bruno si Renasterea in perspectiva culturi europene fara frontiere", Bucuresti, 3-5. XII 2000, Acte (quarto centenario Bruniano 1600-2000), Bucuresti, 2002, 239-246.
 78. Zimmermannovo poimanje filozofije i filozofiranja, u: Život i djelo Stjepana Zimmermanna, Zbornik radova, HAZU, Zagreb, 2002, str. 45-54.
 79. Idee estetico-poetiche di Francesco Patrizi, u: Francesco Patrizi filosofo platonico nel crepuscolo del Rinascimento, Firenze, Olschki (a c. di Patrizia Castelli), 2002, p. 87-102.
 80. Sudjelovanje hrvatskih filozofa u kontroverzama oko Tassovog Oslobođenog Jeruzalema (La partecipazione dei filosofi croati nelle dispute intorno alla Gerusalemme Liberata), u: Studi Tassiani Sorrentini, 11. III. 2003, str. 33-55.
 81. Filozofija u XVIII. stoljeću, Hrvatska i Europa, III sv., Barok i prosvjetiteljstvo (XVII-XVIII. stoljeće), HAZU, Zagreb, 2003, str. 327-341.
 82. Poimanje oblikotvornosti u filozofiranju Pavla Vuk-Pavlovića, u: Pavao Vuk-Pavlović – Život i djelo, HAZU i Institut za filozofiju, Zagreb, 2003, (Radovi sa znanstvenog skupa, Zagreb, 15., 16. 11. 2001., povodom 25. obljetnice smrti Pavla Vuk-Pavlovića), str. 127-137.
 83. Filozofija i filodoksija – paradigma ili paradoks mišljenja, u: Filozofija i filodoksija, Institut za filozofiju, Zagreb, 2004., (Zbornik radova sa znanstvenog skupa, Zagreb 19-20. XII. 2002.), str. 11-25.
 84. Die Dialogkunst der Renaissance: Miho Monaldi und seine Abhandlung über die Schönheit, u: "Philosophical Topics" (Interpreting Tradition and Modernity), Institut za filozofiju, Zagreb, 2004, str. 117-147.
 85. Hrvatska renesansna filozofija glazbe u obzorima europske duhovnosti, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 59-60, 2004., str. 31-57.
 86. La filosofia poetica di Nikola Šop, u: La poesia di Nikola Šop 1904 – 1982. Tra filosofia e cosmologia, zbornik, ed. Marsilio, Venezia, 2004, str. 95–107 (ur. F. Ferluga-Petronio).
 87. Hrvatska renesansna filozofija glazbe u obzorima europske duhovnosti, u: ˝Istra u umjetnosti i znanstvenim disciplinama od XV. do XVII. stoljeća˝, zbornik radova, Zagreb, 2005. str. 87-109.
 88. Europski kontekst Hrvatske kulture i diplomacije. Povijesno-filozofski pristup, RAD HAZU, 492, 2005, str. 235-259.
 89. Marginalija uz temu istraživanje hrvatske filozofske baštine u europskom obzoru, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 61–62, 2005., str. 19-28.
 90. Iz hrvatske filozofske baštine 18. stoljeća: Disertacija Josipa Zanchija, u Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 63-64, 2006, str. 189-206.
 91. Struktura Lasićeva mišljenja, Nova Croatica, 1, 2007, str. 39-48.
 92. Enciklopedička nastojanja u Hrvata kao faktor kulturne sinteze, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 67-68, 2008, str 261-275.
 93. Vladimir Filipović – poticatelj istraživanja hrvatske filozofske baštine, Vladimir Filipović. Život i djelo (1906-1984), zbornik radova, ur. E. Banić-Pajnić, M. Girardi-Karšulin, Lj. Schiffler, Institut za filozofiju, Zagreb, 2008, str. 55-70.
 94. Alojz Gradnik- poeta del Collio Goriziano, Zid-Est, Trieste, 2008.
 95. Iz riznica hrvatske knjige. Prinosi Šime Jurića filozofskoj i kulturnopovijesnoj historiografiji, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 69-70, 2009, str. 181-207.
 96. Alojz Gradnik-poeta del Collio Goriziano, Studi Slavistici VI, 2009, p.435-437.
 97. Filozofska dimenzija hrvatske reneansno-barokne glazbene poetike, Zbornik radova „Kulturna osebujnost Istra u glazbi,riječi i slici, Zagreb, 2010, str.64-8o.
 98. Tradicija i suvremenost- Danilo Pejović i hrvatska filozofska baština, Zbornik radova „Tradicija i suvremenost“, Zagreb,2010, str.19-27.
 99. Hommage Virgiliju, „Marulić“,4, 2010, str. 784-792. 

 

Discussions

 1. Ivo Andrić, Lica, Polet, 1961., 2, str. 98.
 2. Putovi interpretacije..., Naše Teme, 1964., 3, str. 421-424.
 3. Mit i praksa, Praxis, 1967, 5/6, str. 831-837.
 4. Kako razumjeti mit, Delo, 1973., 4-5, str. 472-486.  
 5. Mit, tradicija, suvremenost, Radio Zagreb, 29. III. 1973.  
 6. Hermeneutički univerzum mita, Radio Zagreb, 11., 12. V. 1973.  
 7. Jacques Derrida, Gramatologija, III. program Radio Zagreba, 30. XII. 1973.
 8. Petrićev model univerzalnog jezika, III program Radio Zagreba, 13. 10. 1977.
 9. Frane Petrić, Deset dijaloga o povijesti, Historijski Zbornik, 1982., 1, str. 293-297.
 10. Filozofija grada, III program Radio Zagreba, 4. i 5. 1. 1985.
 11. Vladimir Filipović, Uz tematiku hrvatske estetičke misli razdoblja renesanse, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 1985., 21-22, str. 195-200.
 12. Ideja enciklopedizma i filozofijsko mišljenje, III program Radio Zagreba, 4. IV. 1986.
 13. Žive ideje Matije Vlačića, Vjesnik, Zagreb 24. IV. 1993.  
 14. Ogledi i rasprave, Od škole mišljenja do slobode mišljenja. Poetika i estetika Frane Petrića (1), III. program Hrvatskog radija, 4. siječnja 1994.; Ogledi i rasprave, Od škole mišljenja do slobode mišljenja. Poetika i estetika Frane Petrića (2), III. program Hrvatskog radija, 5. siječnja 1994.; repriza 6. siječnja 1994.
 15. Frane Petrić (1597-1997). Uz temu, Filozofska istraživanja, 68, god. 18, sv. 1, Zagreb, 1998., str. 3-5.
 16. Stavovi i mišljenja o hrvatskoj filozofiji, Scopus, 9/10, 1998. str. 146-150.


Studies

 1. Struktura mitskog mišljenja, Forum, 4, 1968., str. 703-712. (isto i u časopisu Republika, 1969., 6-7, str. 366-375).
 2. Musilova verzija mita o Erosu, Žena, 3, 1977., str. 40-50.
 3. Između sudbine i historije: Žena u romanu Mirka Božića "Tijela i duhovi", Žena, 5-6, 1981., str. 73-78.
 4. Die Frau im ronam "Körper und Geistes" von Mirko Božić, Most/ The Bridge, 3, 1983., str. 20-27.
 5. Retoričkom stoljeću usprkos (O Petrićevoj retorici), Oko, 311, 1984., str. 22.
 6. Estetički problemi renesanse (uvodna studija i izbor tekstova u hrvatskom prijevodu iz Frane Petrića, N. V. Gučetića i M. Monaldija), Dometi, Rijeka, 1986., str. 5-52.  
 7. Dileme portreta, 15 Dana, 1-2, 1986., str. 10-15.  
 8. Veritas metaphorica Pessoinih unutarnjih Indija, Filozofska istraživanja, 41, 1991., str. 339-351.
 9. Filozofija grada, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 21-22, 1985.,  str. 3-27.
 10. IIz riznica hrvatske kulture, Frane Petrić, Grad čovjeka kao mjesto povijesti ili budućnosti utopije, II program Hrvatskog radija, ožujak 1994.
 11. Iz riznica hrvatske kulture, O enciklopediji Pavla Skalića, II program Hrvatskog radija, 1. svibnja 1994.
 12. Portreti hrvatskih filozofa, III program Hrvatskog radija, emisija "Hrvatski identitet", 8. X. 1996., 22. X. 1996., 29. X. 1996., 5. XI. 1996.,  19. XI. 1996., 26. XI. 1996.
 13. Pjesnička filozofija Nikole Šopa, Književna Republika, 9-10, 2004., str. 73-82.
 14. Bivstvovanje i pjesnikovanje. Najnovije duhovno pjesništvo Ivana Goluba, Mogućnosti, 7-9, 2005., str. 159-162.
 15. »Smrt je sve što gledamo budni«: Tragom filozofijske misli Nikole Šopa, RAD  HAZU, 493, knj. 27, Zagreb, 2006., str. 107-119.
 16. Štambukov put, Mogućnosti, 4-6, 2006., str. 181-186.
 17. Šopova filozofska slika svijeta, Književna Republika, 5-6, 2006., str. 191-194.
 18. Virgil – moderni klasik grafičkog umijeća, Predgovor katalogu izložbe grafike i bibliografskih izdanja Virgilije Nevjestić, 16. 10. 2006., Collegium artisticum, Sarajevo, str. 2-8.

 

Review articles

 1. Rana hrvatska glazbena poetika, I, Musica Sacra, 3, 2003, str. 10-12; II, 4, 2003, str. 17-19; III, 5, 2004, str. 21-23.
 2. Klasici s vremenom. Klasici hrvatske filozofske misli, Thesaurus Archigymnasie, Zbornik radova u prigodi 400. godišnjice Klasične gimnazije u Zagrebu, Zagreb, 2007, str. 495 – 500.
 3. Doprinosi Vicka Kapitanovića hrvatskoj kulturnoj povijesti, Filozofska istraživanja, 107, god. 27, 2007, sv. 3, str. 699 – 702.

 

Reviews

 1. Marksologija i druge teme, Naše Teme, 2, 1971., str. 344-348.
 2. Pregled hermeneutičko-magijske tradicije, Praxis, 5, 1971., 5, str. 749-752. 
 3. Estetika u Čehoslovačkoj, Naše Teme, 7-8, 1971., str. 1426-1429.  
 4. Izvanpovijesna dimenzija mitskog, Hrvatsko Sveučilište, 3. XI. 1971., str. 12.  
 5. Mit, tradicija, suvremenost, Republika, Zagreb, 7-8,  1973., str. 845, 846.  
 6. O jednom novom izdavalačkom planu JAZU, Anali Zavoda za povijesne znanosti IC JAZU, Dubrovnik, sv. XVIII, Dubrovnik, 1980., str. 548-552.
 7. Rad na domaćoj filozofskoj baštini, Kulturni radnik, 4, 1981., str. 185-192.
 8. S desteljećem jednog časopisa ("Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine"), Naša knjiga, 20-21, 1986., str. 51-53.  
 9. Filozofski život (o II. kolu Biblioteke "Filozofska istraživanja"), Republika, Zagreb, 3-4, 1989., str. 231-240.  
 10. Susreti i poznanstva, II program hrvatskog radija, 22. IX. 1994. 

 


date: 09/01/11.
editor: D. Torbica