Dr. sc. Jela Maresić
Zavod za lingvistička istraživanja
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

List of published texts

 


Books:
 1. Frazeologija križevačko-podravskih kajkavskih govora s rječnicima (u suautorstvu s M. Menac-Mihalić), Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 2008., 351 str.
 2. Opis i rječnik đurđevečkoga govora (u suautorstvu s V. Miholekom), Gradska knjižnica Đurđevac, Đurđevac, 2011., 890 str.


Research, review and professional papers:
 1. O tvorbi umanjenica u kajavskom narječju, Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 41/1, Zagreb 2015., 77–96.
 2. Inačice, značenje i rasprostiranje vremenskih priloga toč i tolič, Fluminensia 27/1, Rijeka 2015., 37–48.
 3. Kajkavski jezični izraz u djelima Frana Galovića (u suautorstvu s Bojanom Schubert), Fluminensia 26/2, Rijeka 2014., 25–40.
 4. Vremenski prilozi za označivanje sadašnjosti, bliske budućnosti i bliske prošlosti u kajkavskome narječju, Filologija 60, Zagreb 2013., 55–73.
 5. O transkripciji u kajkavskoj dijalektnoj leksikografiji, Fluminensia 25/2, Rijeka 2013., 151–163.
 6. Vremenski prilozi u čakavskom i kajkavskom narječju, Hrvatski dijalektološki zbornik 18, Zagreb 2013., 203–217.
 7. Što nam znači kajkavsko narječje danas, Tomaš Mikloušić – Zbornik radova sa znanstvenoga skupa Mikloušićevi susreti održanoga 21. svibnja 2010. u Jastrebarskom (ur. A. Jembrih i B. Štebih Golub), Jastrebarsko 2012., 265–274.
 8. Predgovor pretisku izdanja Jezika Hrvata kajkavaca. O stogodišnjici našega novoga pravopisa i književnog jezika Stjepana Ivšića (ur. Milan Moguš), Zagreb 2012., 1–4.
 9. Podravski kajkavski dijalekt, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 37/2, Zagreb 2011., 451–466.
 10. Govor i rječnik Molvi, Hrvatski dijalektološki zbornik 16, Zagreb 2010., 1–124.
 11. Izvješće o dijalektološkom istraživanju u Goli kraj Koprivnice 2009. godine, Kaj 5–6, Zagreb 2010., 93–100.
 12. Leksik molvarskoga govora, Molve – ljudi, selo i okoliš u dugom trajanju, Zbornik radova sa znanstvenoga skupa Molve, 27. rujna 2008., Molve 2010., 211–215.
 13. Današnji jezični sustavi na križevačko-podravskom dijalekatnom području, Hrvatski dijalektološki zbornik 15, Zagreb 2009., 245–261.
 14. Vizvarski govor u Mađarskoj, Kaj 4–5, Zagreb 2008., 75–102.
 15. Odabir leksikografske građe u kajkavskim dijalekatnim rječnicima, Kaj 3, Zagreb 2007., str. 69–78.
 16. Govori na dodiru štokavskoga i kajkavskoga narječja kod Virovitice, Šokačka rič 3, Zbornik radova sa Znanstvenoga skupa Slavonski dijalekt, Vinkovci 2006., str. 35–41.
 17. O slavonsko-kajkavskoj leksičkoj isprepletenosti, Riječ, god. 12., sv. 1., Rijeka 2006., str. 31–36.
 18. O leksičkim podudarnostima slavonskih i kajkavskih govora, Šokačka rič 2, Zbornik radova sa Znanstvenoga skupa Slavonski dijalekt, Vinkovci 2004., str. 77–86.
 19. O leksiku gradišćanskohrvatskih kajkavaca, Kaj 1–2, Zagreb 2004., str. 47–62.
 20. O leksiku Marulićeve Judite, Filologija 41, Zagreb 2003., str. 103–112.
 21. Leksikografska obrada frazema u kajkavskim dijalekatnim rječnicima, Riječ 2, Rijeka 2003., str. 31–38.
 22. Kajkavska dijalekatna leksikografija, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 29, Zagreb 2003., str. 391–406.
 23. Đurđevečki rječnik, Hrvatski dijalektološki zbornik 11, Zagreb 1999., str. 187–254.
 24. Rječnik govora Novoga Sela u Gradišću u Austriji (u suautorstvu sa Sanjom Vulić), Panonska ljetna knjiga 1998., Pinkovac/Güttenbach 1998., str. 494–527.
 25. Frazemi u rječnicima izvornih čakavskih i izvornih kajkavskih govora (u suautorstvu sa Sanjom Vulić), Filologija 30–31, Zagreb 1998., str. 395–402.
 26. Hungarizmi u podravskim govorima, Prvi hrvatski slavistički kongres, Zbornik radova, sv. I., Zagreb 1997., str. 297–302.
 27. Rječnik klimpuškoga govora (u suautorstvu sa Sanjom Vulić), Panonska ljetna knjiga 1997., Pinkovac/Güttenbach 1997., str. 370–395.
 28. Rječnik govora Podravskih Sesveta, Filologija 27, Zagreb 1996., str. 153–228.
 29. Mali rječnik tkonskoga govora (u suautorstvu sa Sanjom Vulić), Filologija 26, Zagreb 1996., str. 117–133.
 30. O dijalekatnim osobinama u podravskoj ojkonimiji, Folia onomastica Croatica 5, Zagreb 1996., str. 31–37.
 31. Tragom nekih povijesnih imena podravskih sela, Đurđevečki zbornik, Đurđevec 1996., str. 137–143.
 32. Mali frazeološki rječnik govora Podravskih Sesveta, Podravski zbornik 21, Koprivnica 1995., str. 219–236.
 33. O ostacima kajkavskoga vokativa, Filologija 24–25, Zagreb 1995., str. 235–238.
 34. Iz frazeologije govora Podravskih Sesveta, Fluminensia 1–2, Rijeka 1994., str. 95–98.
 35. Frazemi u govoru Kloštra Podravskoga, Kaj 2–3, Zagreb 1994., str. 26–29.
 36. O jednom kajkavskom frazemu, Suvremena lingvistika 35–36, Zagreb 1993., str. 155–158.
 37. Fonološki i morfološki opis govora Podravskih Sesveta, Rad HAZU, knj. 446, Zagreb 1992., str. 71–92.

Other works:
 1. M. Menac-Mihalić, Frazeologija novoštokavskih ikavskih govora u Hrvatskoj (prikaz), Hrvatski dijalektološki zbornik 14, Zagreb 2008., 339–342.
 2. Ogledi M. Lončarića o kajkavskim i drugim hrvatskim govorima (prikaz), Kaj 3, Zagreb 2007., str. 141–142.
 3. J. Lisac, Tragom goranskoga zavičaja (prikaz), Kaj 3, Zagreb 2007., str. 137–138.
 4. Varaždinski rječnik – do sada najopsežniji kajkavski dijalekatni rječnik- (prikaz), Hrvatski dijalektološki zbornik 12, Zagreb 2003., str. 189–194.
 5. Međimurska prezimena – odraz međimurske povijesti, jezika i kulure (prikaz knjige A. Frančić Međimurska prezimena), Kaj 1–2, Zagreb 2004., str. 141–142.
 6. Sladak zalogaj hrvatske leksikografije (prikaz Hrvatskoga frazeološkoga rječnika A. Menac, Ž. Fink-Arsovski i R. Venturina), Hrvatsko slovo, Zagreb 5. ožujka 2004., str. 24.
 7. Kako informatičko nazivlje prevesti na hrvatski jezik (prikaz knjige Milice Mihaljević, Kako se na hrvatskome kaže WWW? – Kroatistički pogled na svijet računala, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 2003.), Hrvatsko slovo, Zagreb 26. prosinca 2003., str. 25.
 8. Sabrana blizina – antologija djela I. Goluba (prikaz), Marulić 6, Zagreb 2003., str. 1169–1170.
 9. Urbana kajkavština s varaždinskom nijansom (prikaz rječnika T. Lipljina Rječnik varaždinskoga kajkavskog govora, Varaždin 2002.), Vjesnik, Zagreb 22. siječnja 2003.
 10. Novi broj Panonskoga ljetopisa za 2002. ljeto (prikaz), Hrvatske novine, Pinkovac/ Güttenbach 14. lipnja 2002.
 11. Temeljni leksik senjske čakavštine (prikaz rječnika M. Moguša Senjski rječnik, Zagreb – Senj, 2002.) Vjesnik, Zagreb 31. srpnja 2002.
 12. Zbornik otoka Drvenika (prikaz Zbornika otoka Drvenika, Drvenik 2000.), Čakavska rič, god. XXX, br. 1–2, Split 2002., str. 517–518.
 13. Potpuni rječnik jednoga hrvatskoga književnoga djela – Judite Marka Marulića (prikaz Rječnika Marlićeve Judite M. Moguša, Zagreb 2001.), Marulić 3, Zagreb 2002., str. 576– 579.
 14. Vrijedan doprinos kroatistici (prikaz knjige Istvána Nyomárkaya Kroatističke studije, Matica hrvatska, Zagreb 2000.), Marulić 3, Zagreb 2001., str. 632–634.
 15. Knjiga o hrvatskom tisku u dijaspori (prikaz knjige S. Vulić Hrvatski tisak u dijaspori, Prinosi za povijest književnosti u Hrvata, Korabljica 7, Zagreb 2000.), Panonski ljetopis, Pinkovac/Güttenbach 2001., str. 509–510.
 16. J. Lisac, Hrvatski govori, filolozi, pisci (prikaz), Čakavska rič, god. XXVII, br. 2, Split 1999., str. 317–320.
 17. P. Houtzagers, The Kajkavian Dialect of Hidegség and Fertőhomok (prikaz), Filologija 32, Zagreb 1999., str 224–226.
 18. Vrijedno dijalektološko djelo (prikaz knjige S. Vulić i B. Petrović Govor Hrvatskoga Groba u Slovačkoj, Zagreb 1999.), Kaj 6, Zagreb 1999., str. 115–116.
 19. Frazemi u rječnicima izvornih čakavskih i izvornih kajkavskih govora (u suautorstvu sa S. Vulić), Otvorena pitanja hrvatske leksikografije, Zbornik sažetaka Drugoga znanstvenoga skupa o leksikografiji i leksikologiji, Zagreb 27.–29. studenoga 1997., str. 46–47.
 20. Hungarizmi u podravskim govorima, Prvi hrvatski slavistički kongres, Zbornik sažetaka i nacrtaka, Zagreb – Pula 1995., str. 19.

Participation in conferences:
 1. Vremenski prilozi u čakavskom i kajkavskom narječju, XII. znanstveni skup o hrvatskim dijalektima, Zagreb, 18.–20. listopada 2012.
 2. Kajkavska sastavnica hrvatske dijalekatne leksikografije, Peti hrvatski slavistički kongres, Rijeka, 7.–10. rujna 2010.
 3. Kajkavska dijalekatna leksikografija u 21. stoljeću, Deveti znanstveni skup Kajkavski jezik, književnost i kultura kroz stoljeća, Krapina, 6. rujna 2010.
 4. Što nam znači kajkavsko narječje danas, Mikloušićevi susreti, Jastrebarsko, 21. svibnja 2010.
 5. Leksik molvarskoga govora, znanstveni skup Molve – ljudi, selo i okoliš u dugom trajanju (1658.–2008.), Molve, 27. rujna 2008.
 6. Leksičke inačice u križevačko-podravskoj frazeologiji, 7. znanstveni skup Kajkavski jezik, književnost i kultura kroz stoljeća, Krapina, 9. rujna 2008.
 7. Promjene jezičnih sustava na križevačkom području, 11. znanstveni skup o hrvatskim dijalektima, Zagreb, 15.–17. svibnja 2008.
 8. Uporaba sinonimnih frazema, Međunarodni znanstvani skup Slavenska frazeologija i pragmatika, Rab, 17.–19. rujna 2006.
 9. Problemi transkripcije pri izradi kajkavskih dijalekatnih rječnika, Četvrti hrvatski slavistički kongres, Varaždin – Čakovec, 5.–8. rujna 2006.
 10. Rječnici kajkavskih mjesnih govora, 4. međunarodni leksikološko-leksikografski znanstveni skup, Zagreb, 1.–2. prosinca 2005.
 11. Govori na dodiru štokavskoga i kajkavskoga narječja kod Virovitice, Šokačka rič 3, Znanstveni skup Slavonski dijalekt, Vinkovci, 11.–12. studenoga 2005.
 12. O slavonsko-kajkavskoj leksičkoj isprepletenosti, 10. znanstveni skup o hrvatskim dijalektima, Hrvatski štokavski dijalekti, Zagreb, 11.–13. studenoga 2004.
 13. O leksičkim podudarnostima slavonskih i kajkavskih govora, Šokačka rič 2, Znanstveni skup Slavonski dijalekt, Vinkovci, 26.–27. studenoga 2004.
 14. Frazemi u rječnicima izvornih čakavskih i izvornih kajkavskih govora (u suautorstvu sa S. Vulić), Otvorena pitanja hrvatske leksikografije, Zagreb, 27.–29. studenoga 1997.
 15. Iz kajkavske frazeologije, Hrvatski filološki skup, Rijeka, 30. lipnja – 1. srpnja 1997.
 16. O tvorbi deminutiva u podravskim govorima, 8. znanstveni skup o hrvatskim dijalektima, Zagreb, 16.–17. svibnja 1996.
 17. Hungarizmi u podravskim govorima, Prvi hrvatski slavistički kongres, Pula, 19.–23. rujna 1995.

 

 

 


updated: 10/30/15
updated: 02/20/12 ; 11/06/08
edited by: D. Torbica