Personal pages menu

Books

  1. Epikontinentalni pojas, grupa autora, redakcija: D. Rudolf (također jedan od autora), Biblioteka Pravnog fakulteta u Splitu i časopisa Naša zakonitostu Zagrebu, Split, 1976., 237 str.
  2. Neutralnost i paksaktivnost, Čakavski sabor, Split, 1978., 267 str. 
  3. Terminologija međunarodnog prava mora, Biblioteka Pravnog fakulteta u Splitui i časopisa “Naša zakonitostu Zagrebu, Split, 1980., 431 str. 
  4. Nacrt konvencije o pravu mora (1981.), redakcija D. Rudolf (također jedan od prevodilaca), Pravni fakultet u Splitu, 1982., 361 str. 
  5. Međunarodno pravo mora, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 1985., 510 str. 
  6. Konvencija Ujedinjenih naroda o pravu mora (1982.) sa Završnim aktom Treće konferencije UN o pravu mora i komentarskim bilješkama, priredio D. Rudolf, Književni krug, Split, 1986., 221 str.
  7. Morski gospodarski pojas u međunarodnom pravu, Književni krug, Split, 1988. str. 179.
  8. Enciklopedijski rječnik međunarodnog prava mora (hrvatski, engleski, francuski, ruski, talijanski), Književni krug, Split, 1989., 583 str. 
  9. V. Barić – D. Rudolf: Osnove međunarodnog javnog prava, Pravni fakultet u Splitu, 1988., str. 188. 
  10. Rat koji nismo htjeli, Globus - Zagreb, 1999., 441 str.