Personal pages menu


Biserka Belicza,

Date of death:

 • 03/24/2005

Academic titles:

 • doctor of Science

Institutions:

 • znanstvena savjetnica i upraviteljica - Zavod za povijest i filozofiju znanosti, Odsjek za povijest medicinskih znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu

Membership in Academy:

 • associate member - Department of Medical Sciences (06/07/1977 - 03/24/2005)

BIBLIOGRAPHY - SELECTED

 1. Belicza B. PRVE HRVATSKE LIJE^NICE = THE FIRST CROATIAN WOMEN PHYSICIANS. Lije~. Vjesn. 1970 ; 92: 1187-1196.
 2. Belicza B. THE FIRST CROATIAN WOMEN PHYSICIANS. Medical Journal 1970; 68 : 78.
 3. Belicza B. ANALIZA STUDENATA UPISANIH U PRVI SEMESTAR MEDICINSKOG FAKULTETA U ZAGREBU OD GOD. 1917-1967. SA POSEBNIM OSVRTOM NA SOCIJALNU STRUKTURU I SPOL = STRUCTURE OF MEDICAL STUDENTS MATRICULATED IN THE FIRST SEMESTER AT ZAGREB MEDICAL SCHOOL IN THE PERIOD 1917-1967, ACCORDING TO THE SOCIAL STATUS AND SEX. Radovi Medicinskog fakulteta u Zagrebu, 1972; 20 : 5-30.
 4. Belicza B. MEDICINSKI RAD FEDERIKA GRISOGONA = MEDICAL PUBLICATIONS OF FEDERIC GRISOGONO. Simpozij u povodu petstote obljetnice ro|enja Federika Grisogona. Zadarska revija 1972; 21 : 363-364.
 5. Belicza B. IVAN KRSTITELJ LALANGUE, AUTOR PRVOG BABI^KOG UD@BENIKA NA NARODNOM JEZIKU = JEAN BAPTISTE LALANGUE, THE AUTHOR OF THE FIRST TEKSTBOOK FOR MIDWIFES ON CROATIAN LANGUAGE. Primaljski vjesnik, 1972; 17 : 7-16.
 6. Belicza B. @ENE U MEDICINI KROZ VJEKOVE S OSOBITIM OSVRTOM NA PRVE LIJE^NICE KOD NAS = WOMAN PHYSICIANS THROUGH THE CENTURIES WITH SPECIAL REWORD TO THE FIRST WOMEN PHYSICIANS IN YUGOSLAVIAN COUNTRIES . Pro Medico 1972; 4 : 55-62.
 7. Belicza B. IZ POVIJESTI DUBROVA^KE MEDICINE - OSVRT NA PRVE ZAPISE O TUMORIMA = FROM THE HISTORY OF MEDICINE IN RAGUSA - DUBROVNIK - AN REWIEV OF THE FIRST DATA ON MALIGNANT TUMORS. U : Maligni tumori kosti, Zagreb 1973 : 17-24.
 8. Belicza B. IZ ZAGREBA^KE MEDICINSKE PRO[LOSTI = FROM MEDICAL HISTORY OF ZAGREB . Lije~. Vjesn. 1973 ; 95 : 720-724.
 9. Belicza B. RANARNICI U ZDRAVSTVENOJ PRO[LOSTI HRVATSKE = BARBER - SURGEONS IN THE CROATIAN MEDICAL HISTORY . Saop}enja - Pliva 1973 ; 16 : 213-223.
 10. Belicza B. PRIMALJSTVO U SREDNJOJ DALMACIJI = MIDWIFERY IN THE CENTRAL DALMATIA. U: Tartalja H. (ur) ,Radovi me|unarodnog simpozija odr`anog prigodom proslave 700. obljetnice spomena ljekarne u Trogiru, Trogir 27.X. - 1. XI. Zagreb 1973 : 343-351.
 11. Belicza B. ZAGREB U BORBI PROTIV KOLERE = ZAGREB IN THE CHALLENGE AGAINST CHOLERA . U: Topolnik E. (ur.),I simpozij o historiji mikrobiologije i imunologije u Hrvatskoj do 1923. godine. JAZU , Zagreb, 1973 : 17-29.
 12. Belicza B. ZBOR LIJE^NIKA HRVATSKE OD 1874. DO 1974. ROATIAN MEDICAL ASSOCIATION 1874-1974. U: Keros P. (ur.), Zbornik lije~nika Hrvatske, GHZ , Zagreb 1974 : 31-63.
 13. Belicza B. U POVODU STOTE OBLJETNICE ZBORA LIJE^NIKA HRVATSKE = ON THE OCCASION OF THE 100 th ANNIVERSARY OF THE CROATIAN MEDICAL ASSOCIATION. Saop}enja - Pliva 1974 ; 17 : 55-74.
 14. Belicza B. ZADARSKA PRIMALJSKA [KOLA I NJEN UTJECAJ NA RAZVOJ PRIMALJSTVA KAO JAVNOZDRAVSTVENE SLU@BE U DALMACIJI DO PO^ETKA 20. STOLJE]A = ZADAR OBSTETRICS SCHOOL AND ITS INFLUENCE TO THE DEVELOPMENT OF MIDWIFERY AS PUBLIC HEALTH SERVICE IN DALMATIA TO THE BEGINNING OF THE 20 th CENTURY . Vjesnik medicinskih sestara primaljskog smjera SR Hrvatske 1974 ; 19 : 1-5.
 15. Belicza B. MEDICINSKA SHVA]ANJA FEDERIKA GRISOGONA MEDICAL CONCEPTIONS OF FEDERIC GRISOGONO. U: Dadi} @. (ur.), Zbornik radova o Federiku Grisog onu Zadarskom u~enjaku (1472-1538),Zadar 1975 : 103-112.
 16. Defilipis B., Belicza B. ZDRAVSTVO U JUGOSLAVIJI = PUBLIC HEALTH IN YUGOSLAVIA . Zdravstvo 1975 ; 17: 332-368.
 17. Belicza B. MJESTO I ULOGA J. B. LALANGUEA U RAZVOJU ZDRAVSTVENOG PROSVJE]IVANJA I HRVATSKE MEDICINSKE TERMINOLOGIJE NA PODRU^JU SJEVERNE HRVATSKE U 18. ST. = THE ROLE OF J.B. LALANGUE IN THE SPREADING OF MEDICAL ENLIGHTENMENT AND THE DEVELOPMENT OF CROATIAN MEDICAL TERMINOLOGY IN THE 18th CENTURY. Lije~. Vjesn. 1976 ; 98 : 211-215.
 18. Belicza B. RAZVOJ NASTAVE = DEVELOPMENT OF MEDICAL TEACHING. U: 60 godina Medicinskog fakulteta Sveu~ili{ta u Zagrebu (1917-1977). Zagreb, 1977 : 13-43.
 19. Belicza B. BEGINNINGS OF THE SOCIO-MEDICA L APPROACH TO THE PROBLEM OF DIABETE S MELLITUS IN CROATIA . Diab. Croat. 1977; 6 : 211-220.
 20. Belicza B. PRO[LOST I SADA[NJOST LIJE^NI^KOG VJESNIKA U SVJETLU ^INJENICA I DOJMOVA = THE PAST AND THE ACTUALITY OF MEDICAL JOURNAL IN THE LIGHT OF THE FACTS AND THE IMPRESSIONS. Lije~. Vjesn. 1977 ; 99 : 67-73.
 21. Belicza B. UREDNICI LIJE^NI^KOG VJESNIKA OD 1877. DO 1929. G. = EDITORS OF MEDICAL JOURNAL IN THE PERIOD 1877-1929. Lije~. Vjesn. 1977 ; 99 : 74-80.
 22. Belicza B. NADZOR NAD HRANOM I VODOM U SREDNJOVJEKOVNIM GRADOVIMA HRVATSKE = FOOD AND WATER SUPERVISION IN THE MEDIEVAL CROATIAN TOWNS. Prehrambeno tehnolo{ka revija 1977 ; 15 : 127-132.
 23. Belicza B. CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF THE DEVELOPMENT OF DIABETOLOGY IN CROATIA - DIABETES IN CROATIA.Diab. Croat 1978 ; 7 : 9-24.
 24. Belicza B. LIJE^NI^KA UDRU@ENJA I RAZVOJ MEDICINSKE PERIODIKE S POSEBNIM OSVRTOM NA LIJE^NI^KI VJESNIK GLASILO ZBORA LIJE^NIKA HRVATSKE = MEDICAL SOCIETIES AND THE DEVELOPMENT OF PERIODICAL PUBLICATIONS, WITH SPECIAL REGARD TO MEDICAL JOURNAL THE OFFITIONAL ORGAN OF CROATIAN MEDICAL ASSOCIATION. Saop}enja - Pliva 1978 ; 21: 133-156
 25. Belicza B. F. J. DOMIN I PROBLEM ELEKTROTERAPIJE U 18. ST. = F.J. DOMIN AND THE PROBLEM OF ELECTROTHERAPY IN THE 18th CENTURY. U: Dadi} @. (ur.), Zbornik radova prvog simpozija iz povijesti znanosti "Znanost u sjeverozapadnoj Hrvatskoj u 18. st." , Zagreb 1978: 93-97
 26. Belicza B. TERMINACIJE FEUDALNE JURISDIKCIJE BARBAN - RAKALJ KAO IZVOR ZA ISTRA@IVANJE JAVNOZDRAVSTVENIH NASTOJANJA OD 16. DO 19. ST. = TERMINATION OF THE FEUDAL JURISDICTION BARBAN - RAKALJ AS THE SOURCE IN RESEARCH OF PUBLIC HEALTH IN THE PERIOD FROM THE 16th TO THE 19th CENTURY. U: Korin N. (ur.), Zbornik radova 26. nau~nog sastanka Nau~nog dru{tva za historiju zdravstvene kulture Jugoslavije. Rijeka 1978 : 87-100.
 27. Belicza B. NEPOZNATI DOKUMENTI O POKU[AJU OSNIVANJA LIJE^NI^KOG DRU[TVA U ZAGREBU 1861. GODINE = UNKNOWN DOCUMENTS ABOUT THE ATTEMPTS TO ESTABLISH THE SOCIETY OF PHYSICIANS IN ZAGREB IN 1861. Lije~ Vjesn 1979 ; 101 : 123-127.
 28. Belicza B. POMOCHNICI I LIKOVI STARI - DALMATINSKA LJEKARU[A IZ 18. ST. = POMOCHNICI I LIKOVI STARI - 18th CENTURY FOLK THERAPY BOOK FROM DALMATIA. U: Mohorovi~i} A. (ur.), Zbornik za narodni `ivot i obi~aje Ju`nih Slavena, knj 49, JAZU, Zagreb 1983 ; 95-103.
 29. Belicza B. ^ITANKA IZ POVIJESTI MEDICINE = SOURCE BOOK OF HISTORY OF MEDICINE. Medicinski fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu, Zagreb 1983. str. 186.
 30. Belicza B. OSNIVANJE I OTVORENJE MEDICINSKOG FAKULTETA SVEU^ILI[TA U ZAGREBU = FOUNDATION AND ESTABLISHMENT OF ZAGREB SCHOOL OF MEDICINE. U: ^e~uk LJ., Belicza B., [krbi} M. (ur.), Medicinski fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu. MFZGB & Stvarnost, Zagreb 1985 : 13-33.
 31. Belicza B. DEKANI MEDICINSKOG FAKULTETA SVEU^ILI[TA U ZAGREBU = DEANS OF ZAGREB SCHOOL OF MEDICINE, U: ^e~uk Lj., Belicza B., [krbi} M. (ur.), Medicinski fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu, MFZGB & Stvarnost, Zagreb 1985 : 289-324.
 32. Belicza B. PO^ASNI DOKTORI MEDICINSKIH ZNANOSTI NA SVEU^ILI[TU U ZAGREBU = HONORARY DOCTORS OF MEDICAL SCIENCES OF UNIVERSITY OF ZAGREB. U: ^e~uk Lj., Belicza B. ,[krbi} M. (ur.) Medicinski fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu.MFZGB & Stvarnost, Zagreb 1985 : 325-338.
 33. Belicza B. KATEDRA ZA POVIJEST MEDICINE = CHAIR OF THE HISTORY OF MEDICINE. U : ^e~uk ,Lj., Belicza B., [krbi} M. (ur.), Medicinski fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu. MFZGB & Stvarnost, Zagreb 1985 : 476-477.
 34. ^e~uk Lj, Belicza B., Richter B., Posinovec J., [rbi} M., Milkovi} K., Jak{i} @., Pokrajac N.,Suboti~anec B. RAZVOJ NASTAVE NA MEDICINSKOM FAKULTETU SVEU^ILI[TA U ZAGREBU - DODIPLOMSKA NASTAVA = EVOLUTION OF TEACHING PROGRAM ON THE ZAGREB MEDICAL SCHOOL - UNDERGRADUATE EDUCATION. U : ^e~uk Lj., Belicza B., [krbi} M.(ur.) Medicinski fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu, MFZGB & Stvarnost, Zagreb 1985 : 73-119.
 35. Belicza B., Rastija M. PRILOG POZNAVANJU @IVOTA I RADA DR. BERISLAVA BOR^I]A, EKSPERTA LIGE NARODA I SVJETSKE ZDRAVSTVENE ORGANIZACIJE = LIFE AND WORK OF DR.BERISLAV BOR^I] , EXPERT OF LIEGE OF NATIONS AND WORLD HEALTH ORGANIZATION. Saop}enja - Pliva 1985 ; 30 : 129-144.
 36. Padovan I., Belicza B. POVIJESNE TE@NJE I SUVREMENA OSTVARENJA U REHABILITATIVNOJ KIRURGIJI LARINKSA = HISTORICAL ASPIRATIONS AND MODERN ACHIEVEMENTS IN THE REHABILITATIVE SURGERY OF LARYNX. U: Iki} D., Gr~evi} N., Padovan I.(ur.), Stanje i problemi medicinskih znanosti u Jugoslaviji. V znanstveni sastanak Medicinskih razreda i Odjela jugoslavenskih Akademija. JAZU , Zagreb : 1985. 269-280.
 37. Belicza B. VIROVITICA I VIROVITI^KA @UPANIJA U ZDRAVSTVENIM IZVJE[]IMA 18. I 19.STOLJE]A = VIROVITICA AND ITS ZHUPANIYA IN PUBLIC HEALTH REPORTS OF THE 18TH AND 19TH CENTURIES. U: U: Mohorovi~i} A. ( ur.), Viroviti~ki zbornik 1234-1984. JAZU & SO Virovitica, Virovitica 1986 : 211-226.
 38. Belicza B. PU^KA MEDICINA U OKOLICI IMOTSKOGA PREMA ZAPISIMA FRA SILVESTRA KUTLE[E = FOLK MEDICINE IN THE COUNTRY OF IMOTSKI ACCORDING TO THE RECORDS OF FRIAR SILVESTAR KUTLE[A Split, Zbornik Ka~i} 1986 ; 18 : 75-95.
 39. Belicza B. OSNUTAK I DJELATNOST ZAGREBA^KOG LIJE^NI^KOG DRU[TVA OD 1845. DO 1851 GODINE = ESTABLISHMENT AND THE ACTIVITIES OF ZAGREB SOCIETY OF PHYSICIANS FROM 1845. TO 1851. Saop}enja - Pliva 1986 ; 32 : 129-144.
 40. Belicza B. LIJE^NICI U DALMACIJI I SBOR LIE^NIKA KRALJEVINA HRVATSKE I SLAVONIJE OD GODINE 1874. DO 1907. = DALMATIAN PHYSICIANS AND SBOR LIE^NIKA KRALJEVINA HRVATSKE I SLAVONIJE IN THE PERIOD 1874. -1907. Medicinski anali 1987; 13 : 143-153.
 41. Belicza B. ULOGA MEDICINSKOG I JAVNOZDRAVSTVENOG ZAKONODAVSTVA U RAZVOJU MEDICINSKIH PROFESIJA U ISTRI U RAZDOBLJU OD 13. DO 19. STOLJE]A = THE ROLE OF MEDICAL AND PUBLIC HEALTH LEGISLATION IN THE DEVELOPMENT OF THE MEDICAL PROFESSION IN ISTRIA FROM THE 13th TO THE 19th CENTURY. U: Kesi} B., Belicza B. (ur.), Rasprave i gra|a za povijest znanosti, knj. 5.,sv.1. Razreda za medicinske znanosti JAZU, JAZU Zagreb, 1988. 1-81.
 42. Belicza B. POVIJEST MEDICINE I MEDICINSKA IZOBRAZBA = HISTORY OF MEDICINE AND MEDICAL EDUCATION. Radovi Medicinskog fakulteta u Zagrebu 1988, 29 : 281-290.
 43. Belicza B. PO^ECI PROFESIONALIZACIJE I INSTITUCIONALIZACIJE ORTOPEDIJE NA TLU JUGOSLAVIJE = THE BEGINNINGS OF PROFESSIONALISATION AND INSTITUTIONALIZATION OF ORTHOPEDY IN YUGOSLAVIAN COUNTRIES. Acta Orhopaedica Iugoslavica 1988, 19 : 7-14.
 44. Belicza B. POIMANJE @IVOTA I ZDRAVLJA U DJELU FRANE PETRI]A "SRETAN GRAD" IZ 1553. I NIKOLE VITOVA GU^ETI]A UPRAVLJANJE PORODICOM IZ 1589. GODINE = THE PHILOSOPHY OF LIFE AND HEALTH IN "HAPPY CITY" BY FRANE PETRI] (1553) AND IN "GOVERNING THE FAMILY" BY NIKOLA VITOV GU^ETI] (1589). Saop}enja - Pliva 1988 ; 34 : 177-187.
 45. Belicza B. GLOSARIJ MEDICINSKIH POJMOVA = GLOSSARY OF MEDICAL IDIOMS AND PHRASES . U: Grmek M.D., Bolesti u osvit zapadne civilizacije. Globus, Zagreb 1989 : 275-389.
 46. Belicza B. FEDERIK GRISOGONO BARTOLA^I] I NJEGOVE RASPRAVE O UZROCIMA I VRSTAMA GROZNICA = FEDERIC GRISOGONO BARTOLA^I] AND HIS TREATISE ON FEVER PATHOLOGY. U: Padovan I., Belicza B. (ur.), Rasprave i gra|a za povijest znanosti knj.6., sv. 2. Razreda za medicinske znanosti JAZU. JAZU ,Zagreb 1990: 13-23.
 47. Belicza B. POVIJESNOMEDICINSKI RAD PROF.DR.SC. LAVOSLAVA GLESINGERA (1901-1986) = MEDICOHISTORICAL CONTRIBUTION OF PROF.DR.SC. LAVOSLAV GLESINGER 1901-1986. Lije~. Vjesn. 1990; 112 : 193-197.
 48. ^e~uk Lj., Lackovi} Z., Belicza B., Cvetni} S., Bekavac A. RAZVOJ MEDICINSKIH ZNANOSTI NA SVEU^ILI[TU U ZAGREBU = THE RISE OF MEDICAL SCIENCES AT THE UNIVERSITY OF ZAGREB . U: Sveu~ili{te u razvoju znanosti od 1669. do danas. Sveu~ili{te u Zagrebu, Zagreb 1990 : 171-187.
 49. Fatovi} -Feren~i} S., Belicza B. TUMA^ENJA O DJELOVANJU I KORISNOSTI TALASOTERAPIJE I BALNEOTERAPIJE U MEDICINSKIM DJELIMA 18. I 19. STOLJE]A . U: Vinodolski zbornik, knj. 6, Crikvenica 1991: 171-175.
 50. [ain S., Fatovi}-Feren~i} S., Belicza B. A RETROSPECTIVE ANALYSIS OF THE AUTHOPSY REPORTS OF THE ZAGREB PATHOLOGICAL DEPARTMENT MADE DURING THE FIRST WORLD WAR. Acta Clinica Croatica 1991; 30: 155-163.
 51. Belicza B. ZDRAVSTVO I ZDRAVSTVENE PRILIKE SLAVONIJE U 18. STOLJE]U = PUBLIC HEALTH SERVICE AND HEALTH CONDITIONS IN SLAVONIJA IN THE 18th CENTURY . U: ^ali} D., Berber \. (ur.), Peti znanstveni sabor Slavonije i Baranje. Zbornik radova, Osijek 1991: 171 -175.
 52. Belicza B. FOUNDATION OF THE ZAGREB SCHOOL OF MEDICINE (Editorial) = OSNIVANJE MEDICINSKOG FAKULTETA U ZAGREBU - uvodnik, Croatian Medical Journal 1992; 33 : 163-179.
 53. Belicza B. OSNIVANJE I OTVORENJE MEDICINSKOG FAKULTETA SVEU^ILI[TA U ZAGREBU = FOUNDATION AND ESTABLISHMENT OF ZAGREB MEDICAL SCHOOL. U: Petrak J.,Buneta Z.,Kostovi} I.(ur.), Medicinski fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu 1917 - 1992, Zagreb 1992 : 1-14.
 54. Bari} Lj., Belicza B. JURAKOV OPIS LEVOVE BOLESTI POLA STOLJE]A PRIJE LEVA = JURAK,S DESCRIPTION OF LEV'S DISEASE HALF CENTURY BEFORE LEV. Medicus 1992 ; 1: 99-110.
 55. Belicza B., Thaller-Former T. DR. IGNJAT VATROSLAV PL. THALLER OD DRAGE (1850- 1916) = DR. IGNJAT VATROSLAV THALLER OF DRAGA 1850-1916 . U: Padovan I., Belicza B. (ur.), Rasprave i gra|a za povijest znanosti, knj.7., sv. 3. Razreda za medicinske znanosti HAZU. HAZU, Zagreb 1992 : 255-280.
 56. Belicza B. OD PROIZVODNJE ANIMALNOG CJEPIVA ZA ZA[TITU OD VELIKIH BOGINJA DO PROIZVODNJE PRVIH HUMANIH VIRUSNIH CJEPIVA, ANTIBAKTERIJSKIH PREPARATA I ANTITOKSI^KIH SERUMA, TE OSNIVANJE PRVOG ODJELA ZA PROIZVODNJU LIJEKOVA BIOLO[KOG PODRIJETLA U ZAGREBU = FROM THE PRODUCTION OF ANIMAL VACCINE AGAINST SMALL POX TO THE PRODUCTION OF THE FIRST HUMAN VIRAL VACCINES, ANTIBACTERIAL PRODUCTS AND ANTITOXIN SERA, TO THE ESTABLISHMENT OF THE FIRST DEPARTMENT FOR THE PRODUCTION OF DRUGS OF BIOLOGICAL ORIGIN IN ZAGREB . U:Vrane{i} B.(ur.), Od Kraljevskog zemaljskog zavoda za proizvadjanje cjepiva proti boginjam do Imunolo{kog zavoda, Zagreb 1893-1993. Imunolo{ki zavod, Zagreb 1993 : 5-61.
 57. Belicza B. LIJE^NI^KA PRAKSA I JAVNOZDRAVSTVENA NASTOJANJA DR. IVANA DE@MANA (RIJEKA, 6.SVIBNJA 1841.- ZAGREB, 24.LISTOPADA 1873.) = DR. IVAN DE@MAN (RIJEKA, MAY 6th , 1841.- ZAGREB, OCTOBER 24nd, 1873) HIS MEDICAL PRACTICE AND PUBLIC HEALTH ENDEAVORS. Medicus 1993; 2: 253-267.
 58. Belicza B. ZDRAVSTVENE PRILIKE I ZDRAVSTVENA ZA[TITA U GRADECU DO 16. STOLJE]A = HEALTH CONDITIONS AND HEALTH SERVICE IN GRADEC UNTIL THE 16th CENTURY. U: Kampu{ I.(ur.), Zagreba~ki Gradec 1242-1850. U povodu 750. obljetnice Zlatne bule. Grad Zagreb, Zagreb 1994 : 143-148.
 59. Belicza B. OBILJE@JA ZDRAVSTVENIH PRILIKA I ZDRAVSTVENE ZA[TITE U GRADECU OD SREDINE 18. DO SREDINE 19. STOLJE]A = CHARACTERISTIC OF HEALTH CONDITIONS AND HEALTH SERVICE IN GRADEC FROM THE MIDDLE OD THE 18th TO THE MIDDLE OD THE 19 th CENTURY. U:Kampu{ I.(ur.), Zagreba~ki Gradec 1242-1850. U povodu 750. obljetnice Zlatne bule. Grad Zagreb, Zagreb 1994: 231-240.
 60. Belicza B. LJEKARNA KLO[TAR IVANI] = PHARMACY OF KLO[TAR IVANI] . U : Rude` Bo`o (ur.), 900 godina Ivani}a.Zbornik - Simpozij 900 godina Ivanicha, Ivani} Klo{tar 15.6.1994.-17.6.1994., Zagreb, 1995 : 390-400.
 61. Belicza B. DR. NIKOLA SELAK I LIE^NI^KI VIESTNIK = DR. NIKOLA SELAK AND MEDICAL JOURNAL. U : Kova~i} M. (ur.), Dr. Niko Selak `ivot i djelo. Op}a bolnica Dr.T.Bardek , Koprivnica 1995 : 29-42.
 62. Belicza B. PROF. DR. LUJO THALLER AND THE LECTURES ON HISTORY OF MEDICINE AT THE MEDICAL FACULTY OF THE UNIVERSITY OF ZAGREB. U : Zupani}-Slavec Z.(ur.), Pintarjevi dnevi. Med medicino in literaturo. Zbornik referatov. Ljubljana Medicinska fakulteta In{titut za zgodovino medicine, Ljubljana 1995 : 319-326.
 63. Belicza, B., Grgi} M. JULIJE BAJAMONTI, LIJE^NIK I GLAZBENIK = JULIJE BAJAMONTI, PHYSICIAN AND MUSICIST. U:Kraljevi} Lj, Tuki} A. (ur.), Zaslu`ni Splitski lije~nici u pro{losti do 1945. godine. Znanstveni skup Split, 26. rujan 1994. Hrvatski lije~ni~ki zbor, Podru`nica Split, Split 1995 : 41-50.
 64. Belicza B. ZDRAVSTVO NA OTOKU H HVARU = HELATH SERVICE OF THE ISLAND OF HVAR. U : Mihovilovi} M.A. i sur. (ur.), Otok Hvar - Serijal otoci. Matica Hrvatska, Zagreb 1955 : 457-463.
 65. Belicza B. MEDICINA U ZAGREBU TIJEKOM STOLJE]A = ZAGREB AND THE WORLD OF MEDICINE FROM THE 13th TO THE BEGINNING OF THE 20th CENTURY. U: Audy-Kolari} Lj. (ur.), Zagreba~ka medicina kroz stolje}a. Zbornik radova Znanstvenog skupa u povodu 900. obljetnice grada Zagreba odr`anog u Zagrebu 4. studenoga 1994., Matica hrvatska, Zagreb 1995 : 21-32.