Selected Bibliography

Books:

 1. Povijest obitelji Rattkay. Genealoška studija i izvori (1400-1793.), Djela JAZU, Razred za društvene znanosti HAZU, knj. 72, Zagreb 1995., 152 str. + sl.prilozi.
 2. Hrvatska crkvena srednjovjekovna sfragistika, Golden marketing, Zagreb 1998., 472 str.;
 3. Hrvatski srednjovjekovni kaptoli – Loca credibilia sjeverne i središnje Hrvatske, Golden marketing, Zagreb 2001., str. 230.
 4. Konstitucije Paškog kaptola crkve sv. Marije u Pagu iz 1393., Ogranak MH u Pagu, Pag 2003., 180 str.
 5. Hrvatski srednjovjekovni kaptoli – Loca credibilia Dalmacije, Hrvatskog primorja, kvarnerskih otoka i Istre, HAZU Zagreb, 2008.
 6. Srednjovjekovni Katedralni kaptol svete Stošije u Zadru (Capitulum cathedrale sanctae Anastasiae Iaderae), HAZU, Zagreb, 2011.

 

Works:

 1. Prilog poznavanju hrvatske sfragistike, Zbornik Historijskog zavoda  JAZU, vol. 8, Zagreb 1977., str. 431-446;
 2. Prilog poznavanju europske sfragistike, Vijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske, XXVII/1, Zagreb 1978., str. 5-17;
 3. Diplomatički osvrt na jednu ispravu izdanu u korist samostana sv. Krševana u Zadru, Istra , XVII/1-2, Pula 1979., str. 97-114;
 4. Znanstvena djelatnost i radovi Franje Račkoga, Dometi, XII/5, Rijeka 1979., str. 33-50;
 5. Ante Gulin – Miroslav Kurelac - Darinko Munić, Prilozi za bibliografiju objavljenih izvora za povijest Istre, sv. II, Zagreb 1978., sv. III, Zagreb-Rijeka 1979., sv. IV, Zagreb 1981. (izdano kao rukopis za internu uporabu);
 6. Bibliografija radova Franje Račkoga i bibliografija radova o njemu, Zbornik Zavoda za povijesne znanosti IC JAZU, vol 9, Zagreb 1979., str. 275-373;
 7. Srednjovjekovni pečati Zagrebačkog kaptola, Starine JAZU, knj. 58, Zagreb 1980., str. 25-65;
 8. Srednjovjekovni pečati zagrebačkih biskupa, Starine JAZU, knj. 58, Zagreb 1980., str. 67-83;
 9. Pregled hrvatske diplomatike s bibliografijom, Starine JAZU, knj. 58, Zagreb 1980., str. 193-220;
 10. Srednjovjekovni Požeški kaptol i njegovi pečati, Zbornik Zavoda za povijesne znanosti IC JAZU, vol. 13, Zagreb 1983, str. 51-103; Kaptol 1221-1991, Kaptol 1991.;
 11. Srednjovjekovni pečati istarskih biskupa, Vjesnik historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu, sv. XXIX, Rijeka 1987., str. 215-226;
 12. Pečat prvog krbavskog biskupa Mateja i olovni pečat, vjerojatno Splitskog kaptola, Krbavska biskupija u srednjem vijeku, KS Zagreb, Rijeka-Zagreb 1988, str. 235-245;
 13. Javna djelatnost notarske kancelarije i Kaptola u Senju tijekom srednjega vijeka, Senjski zbornik, sv. XV, Senj 1988., str. 29-40;
 14. Srednjovjekovni Senjski kaptol i njegovi pečatnjaci. Pečat senjskog biskupa Martina, Senjski zbornik, sv. XV, Senj 1988., str. 91-107;
 15. Srednjovjekovni pečat Kaptola i biskupa Korčule s posebnim osvrtom na utemeljenje i ustrojstvo Kaptola, Zbornik radova   znanstvenog skupa «Statut grada i otoka Korčule iz 1214.godine», Zagreb / Samobor, 1989., str. 223-236;
 16. Srednjovjekovni Čazmanski kaptol i njegovi pečati, Zbornik Zavoda za povijesne znanosti IC JAZU, vol. 15,  Zagreb 1989., str. 41-64; Čazma u prošlom mileniju (monografija), Disput, Zagreb 2001., str. 51-68;
 17. Srednjovjekovni Rapski kaptoli njegov pečat, Jadranski zbornik, sv. XIII, Rijeka 1989., str. 75-88;
 18. Kaptoli: Hrvatska, Enciklopedija Jugoslavije, sv. 6, Zagreb 1990., str. 675-677;
 19. Srednjovjekovni Kninski kaptol i njegovi pečati, Kninski zbornik, MH Zagreb, 1993., str. 214-240;
 20. Srednjovjekovni Zagrebački kaptol (utemeljenje, ustroj i javna djelatnost), Zagrebačka biskupija i Zagreb 1094-1994., Zbornik u čast kardinala Franje Kuharića, Zagreb 1995., str. 133-151;
 21. Srednjovjekovni pečat zadarskog samostana sv. Dominika, Croatica Christiana periodica, XVII/33, Zagreb 1994., str. 196-197;
 22. Javna vjera – fides publica pristava u Vinodolskom zakonu i vinodolskim općinama do kraja 15. stoljeća, Rasprave iz hrvatske kulturne prošlosti Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU, knj. 1, Zagreb 1998., str. 51-62;
 23. Srednjovjekovni stolni i zborni kaptoli na Krku, 900 godina Bašćanske ploče (1100.- 2000.), Krčki zbornik, sv. 42, posebno izdanje 36, Baška 2000., str. 299-309;
 24. Srednjovjekovni Dubrovački kaptol. Utemeljenje, ustroj i djelatnost, Tisuću godina Dubrovačke (nad)biskupije, Zbornik radova znanstvenog skupa u povodu tisuću godina uspostave dubrovačke (nad)biskupije / metropolije, Dubrovnik 2001., str. 175-196;
 25. Srednjovjekovni Šibenski kaptol. Utemeljenje, ustroj i javna djelatnost, Sedam stoljeća Šibenske biskupije, Zbornik radova  sa znanstvenog skupa Šibenska biskupija od 1298. do 1998., Šibenik 2001., str. 209-236;
 26. Životopis Mirka Rogošića (1930.-1991.), Dugopolje – Zbornik radova općine Dugopolje, sv. I, Zagreb-Dugopolje, 2001., str. 633-637;
 27. Vladimir Košćak (1921. 1999.). Život i djelo, Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvnre znanosti HAZU, sv. 19, str. 349- 354;
 28. Augustin Kažotić u povijesnim izvorima, Croatica Christiana periodica, god. XXVI, Zagreb, 2002., br. 49, str. 47-57;
 29. Srednjovjekovni Kotorski kaptol, Zbornik Stjepanu Antoljaku u čast, izd. Hrvatski državni arhiv, Zagreb , 2003., str. 7-93;
 30. Srednjovjekovna hrvatska loca credibilia – središta pismenosti i kulture, Pro historia Croatica 1, Zbornik uz 70. obljetnicu života Dragutina Pavličevića, Institut I. Pilar- Zagreb, Zagreb, 2003., str. 90-98;
 31. Kako je Frano Rački prikazao grčku crkvu i narod bugarski do 1861.  godine, Odnosi Hrvata i Bugara od X. do XIX. stoljeća s posebnim osvrtom na vrijeme Dubrovačke Republike, Zbornik radova međunarodnog znanstvenog skupa, Dubrovnik, 18.- 20. VII.,  1999., Hrvatsko-bugarsko društvo, Zagreb, 2003., str. 149-161;
 32. Hrvatsko-bugarsko prijateljstvo i veze u prošlosti, Blgari i Hrvati prez vekovete , Zbornik radova sa međunarodnog znanstvenog skupa , Sofija 20.-23. svibnja 2001., Bugarska akademija nauka, Institut za balkanistiku, Sofija 2003., str. 151-161.
 33. Krbavsko-modruški kaptol prije i poslije krbavske bitke, Krbavska bitka i njezine posljedice, sv. 3 / Pavličević, Dragutin (ur.), Hrvatska matica iseljenika, Zagreb,1997., 90-95 (znanstveni rad).
 34. Srednjovjekovni Bosansko-đakovački kaptol i njegovi pečati, Rasprave iz hrvatske kulturne prošlosti, sv. 1/ Raukar, Tomislav; Gulin, Ante (ur.), HAZU, Zagreb 1998., str. 7-35 (znanstveni rad).
 35. Odsjek za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Zagreb (1948.-1998.) 50. obljetnica utemeljenja, Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, vol. 16, Zagreb, 1998., str. 5-11 (stručni rad).
 36. Srednjovjekovna javna djelatnost i pečati Srijemskog kaptola sv. Stjepana de Kw i sv. Ireneja kod Mitrovice, Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, vol. 16, Zagreb 1998., str. 13-42 (znanstveni rad).
 37. Obilježavanje 50. obljetnice utemeljenja Odsjeka za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu (1948.-1998.), Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, vol. 17, Zagreb, 1999., str. 180-181.(stručni rad).
 38. Gulin, Ante; Kolarić, Aleksandra; Ladić, Zoran, Voditelji i ravnatelji Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu (1948.-1998.), Zbornik  Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znannosti i umjetnosti, vol. 17, Zagreb 1999., str. 219-234 (stručni rad).
 39. Srednjovjekovna hrvatska loca credibilia , I. kongres hrvatskih povjesničara. Hrvatski nacionalni i državni identitet i kontinuitet,HNOPZ, HIP, OP FF Zg, DHP, Zagreb, 1999., 39-41 (sažetak, znanstveni rad).
 40. Predgovor, Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti posvećen150.obljetnici rođenja Tadije Smičiklasa (1843. – 1993.), vol. 18, Zagreb, 2000, str. 7-8 (stručni rad)
 41. Predgovor, Dugopolje, Zbornik radova općine Dugopolje, sv. I, Gulin, Ante (ur.), izd. Općina Dugopolje, Zagreb – Dugopolje, 2001., str. 7-10 (stručni rad).
 42. Životopis Mirka Rogošića, Zbornik radova općine Dugopolje, sv. I, Gulin, Ante (ur.), izd. Općina Dugopolje, Zagreb – Dugopolje, 2001., str. 633-637 (pregledni rad).
 43. O grbu i zastavi općine Dugopolje, Zbornik radova općine Dugopolje, sv. I, Gulin, Ante (ur.), izd. Općina Dugopolje, Zagreb – Dugopolje, 2001., str. 702 (stručni rad).
 44. Predgovor, Odnosi Hrvata i Bugara od X. Do XIX. stoljeća s posebnim osvrtom na vrijeme Dubrovačke Republike, Gulin, Ante (ur.), Alfa d.d., Hrvatsko – bugarsko društvo, Zbornik radova međunarodnog znanstvenog skupa u Dubrovniku, 18. – 20. VII., 1999., Zagreb 2003., str. 5-6.
 45. Predgovor, Sveti Ivan Zelina i zelinski kraj u prošlosti, Gulin, Ante (ur.), Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Razred za društvene znanosti, Odsjek za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti, Grad Sveti Ivan Zelina, Zagreb 2003., str. 5-6. (zbornik).
 46. Konstitucije kaptola zborne crkve svete Marije u Pagu iz 1393. godine, Spomenica Paškog kaptola , Granić, Miroslav (ur.), Ogranak Matice hrvatske Pag, Pag 2003., str.9-162. (znanstveni rad).
 47. Srednjovjekovni istarski kaptoli – utemeljenje , ustroj i djelatnost, Hrvatska i Europa. Integracije u povijesti. II. Kongres hrvatskih povjesničara /Benyovski, Irena; Budak, Neven, (ur.), FF-press, Zagreb, 2004., str. 19-20 (sažetak, znanstveni rad).
 48. Srednjovjekovni Zadarski kaptol – utemeljenje, ustroj i javna djelatnost, Sedamnaest stoljeća zadarske Crkve. Znanstveni skup o povijesti Zadarske nadbiskupije na Sveučilištu u Zadru 16.-18. studenoga 2004., Lukšić, Mislav Elvis,; Marijan, Livio (ur.), Zadarska nadbiskupija, Zadar 2004., str. 19-20 (sažetak, znanstveni rad).
 49. In memoriam: Miroslav Kurelac (1926.-2004.). Život i djelo, Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrbatske akademije znanosti i umjetnosti, vol. 22, Zagreb, 2004., str.297.-307 (in memoriam, stručni rad).
 50. Uloga i čast Tome Arhiđakona u Splitskom kaptolu, Toma Arhiđakon i njegovo doba, Matijević-Sokol, Mirjana; Perić, Olga (ur.), Književni krug, Split, 2004., str. 29-39 (znanstveni rad).
 51. Predgovor, Konjevrate i Mirlović zagora – župe Šibenske biskupije, Gulin., Ante (ur.), Hrvatska akademija znanosti i  umjetnosti i Odsjek za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti, Zbornik radova znanstvenog skupa Sela šibenskog zaleđa župa Konjevrate i Mirlović zagora u prošlosti, Muzej grada Šibenika, 14. – 16. studenoga 2002.,Zagreb, 2005.,  str. 13-16. (stručni rad).
 52. Sela župe Konjevrate i Mirlović zagora u srednjem vijeku,  Konjevrate i Mirlović Zagora – župe Šibnske biskupije, Gulin, Ante (ur.), HAZU i Odsjek za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti, Zbornik radova znanstvenog skupa Sela šibenskog zaleđa župa Konjevrate i Mirlović Zagora u prošlosti, Muzej grada Šibenika , 14.-16., studenoga 2002., Zagreb, 2005., str.113-136 (znanstveni rad).
 53. Župe Konjevrate i Mirlović Zagora od 1950-tih do Domovinskog rata 1990./91., Gulin, Ante (ur.), Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Odsjek za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti,
  Zbornik radova znanstvenog skupa Sela šibenskog zaleđa župa Konjevrate i Mirlović Zagora u prošlosti, Muzej grada Šibenika, 14. – 16. studenoga 2002., Zagreb 2005., str. 301-314 (prethodno priopćenje).
 54. Jakov Stipišić – Život i djelo (2005.)  (povodom njegovog 85. rođendana)  Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, vol. 23, Zagreb, 2005., str. V-XVIII (pregledni rad).
 55. Depictions of the Two Salonitan Martyrs, St.Domnius and St. Anastasius, Illyrica antiqua: ob honorem Duje Rendić-Miočević: radovi s međunarodnog skuopa o problemima antičke arheologije, Sanader, Mirjana (ur.), Zagreb: FF-Press, 2005. 299-303, (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni).
 56. Vicko Kapitanović, Kršćanska arheologija, Knjižnica zbornika Kačić,. Monografije, dokumenti, građa, sv. 44, Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja: Zbornik Kačić, Split 2006, 285 str., Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti  Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti , vol. 24, Zagreb 2006., str. 291-294 (prikaz).
 57. Ribolov i mlinovi na Krki u 15. i 16. stoljeću, Zbornik radova / Simpozij  Rijeka Krka  i Nacionalni park Krka: prirodna i kulturna baština , zaštita i održivi reazvitak, Šibenik, 5.-8. listopada 2005., Marguš, Drago (ur.), Javna ustanova Nacionalni park  Krka, Šibenik, 2007., str. 1067.-1076. (znanstveni rad). 
 58. Srednjovjekovna Barska nadbiskupija i kaptol, Zbornik radova  međunarodnog znanstvenog skupa  «Hrvatsko-crnogorski dodiri: identitet povijesne i kulturne baštine crnogorskog primorja», Kotor 2009 (znanstveni rad u tisku).
 59. Bogorodičin lik na srednjovjekovnim pečatima hrvatskih kaptola, III. kongres hrvatskih povjesničara, Supetar, 1-5. listopada 2008., Split 2008, str. 54-55; Humanitas et litterae. Zbornik u čast Franje Šanjeka,  Čoralić, Lovorka (ur.), Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2009, str. 735-745.
 60. Predgovor, Sveti Ivan Zelina – povijest i kultura, Zbornik  radova znanstvenog skupa,  Gulin, Ante (ur.), Sveti Ivan Zelina, 30. 11. i 1. 12. 2006.,  HAZU, Razred za društvene znanosti, Odsjek za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti, Grad Sveti Ivan Zelina, Zagreb – Sveti Ivan Zelina, 2010., str. 5-6
 61. In memoriam: Hodimir Sirotković (1918.-2009.), Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU, vol. 28, Zagreb, 2010, str. 365-367
 62. Crkva i samostan Paških benediktinki (prikaz), Zbornik radova sa znanstveno-stručnog skupa održanog u Pagu 25. Rujna 2004. godine
  posvećen uspomeni opatice Gertrude Magaš, Granić, Miroslav (ur.), Matica hrvatska Pag, Samostan benediktinki sv. Margarite u Pagu, Odsjek za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU, vol. 28, Zagreb, 2010, str.328-331
 63. Otočka biskupija, Kaptol i biskup Petar Andrijević, Gacka u srednjem vijeku, Zbornik radova, Gračanin, Hrvoje, Holjevac, Željko (ur.), Institut društvenih znanosti I. Pilar, Područni centar Gospić, Zagreb – Otočac, 2012., str. 181-194.
 64. Javna vjera pristava/bukarija i javnog notarijata u Splitskom statutu iz 1312.godine, Splitski statut iz 1312. godine: povijest i pravo. Povodom 700. Obljetnice, Zbornik radova sa međunarodnoga znanstvenog skupa održanog od 24. do 25. rujna 2012. godine u Splitu, Radić, Željko, Trogrlić, Marko, Meccarelli, Massimo, Steindorff, Ludwig (ur.), Književni krug Split, Odsjek za povijest Filozofskog  fakulteta
  Sveučilišta u Splitu, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, 2015., str. 375-398.
 65. Kraljevski privilegiji hrvatskim  kaptolima, *Senjski zbornik,  br. 41, Ljubović, Blaženka (ur.), Senj, 2015. ( u tisku).

 

More: Link on Croatian scientific bibliography  

 


updated 01/14/16 ; 01/13/16
updated: 12/17/08.
edited by: D. Torbica