Personal pages menu

Scientific articles and reports of scientific meetings

 1. "Karakteristike naseljenosti općine Vukovar", Ekonomski pregled, br. 3-5/1964., Zagreb, str. 157-173.
 2. "Neki indikatori promjena u ekonomsko-socijalnoj strukturi stanovništva grada Zagreba", Ekonomski pregled br. 2-3/1965., Zagreb, str. 155-187.
 3. "Promjene u strukturi lične potrošnje gradskih porodica SAD od 1950. do 1960. godine", Ekonomski pregled, br. . 11-12/1966., Zagreb, str. 760-770.
 4. "Neka obilježja stanovništva SAD prema poljoprivrednom i nepoljoprivrednom porijeklu", Stanovništvo br. 4/1966., Beograd, str. 305-314.
 5. "Razlike u dohotku i potrošnji gradskih, seoskih nepoljoprivrednih i seoskih poljoprivrednih porodica u SAD", Sociologija sela br. 13-14/1966., Zagreb, str. 75-86.
 6. "Moderne građanske teorije potrošnje", Ekonomist br. 3/1967., Zagreb, str. 494-510.
 7. "O nekim aspektima utjecaja ekonomsko-demografskih faktora na formiranje obujma i strukture lične potrošnje", Ekonomist br. 1-2/1967., Zagreb, str. 246-249.
 8. "Utjecaj promjena u ekonomsko-socijalnoj strukturi stanovništva na potražnju prehrambenih proizvoda u SFRJ", Ekonomski pregled br. 9-10/1967., Zagreb, str. 578-595.
 9. "Ljudski faktor i uklapanje Jugoslavije u međunarodnu podjelu rada", Ekonomist br. 3/1968., Zagreb, 612-616.
 10. "Demografske determinante razvoja nedovoljno razvijenih zemalja", Encyclopaedia moderna br. 9/1969., Zagreb, str. 54-62.
 11. "Neke novije tendencije u kretanju ekonomske strukture stanovništva u Jugoslaviji", Ekonomski pregled br. 1-2/1969., Zagreb, str. 53-65.
 12. "Tendencije kretanja stanovništva u razvijenijim područjima Jugoslavije", u knjizi "Problemi provođenja društveno-ekonomske reforme", Informator, Zagreb 1969., str. 44-56.
 13. "Ekonomski uvjeti smanjivanja poljoprivrednog stanovništva u privrednom razvoju", Stanovništvo, br. 1-2/1969., Beograd, str. 44-57.
 14. "Regionalne demografske implikacije zapošljavanja u inozemstvu", Ekonomski pregled br. 7-8/1969., Zagreb, str. 703-723.
 15. "Suvremene unutar-evropske migracije radne snage i njihova ekonomsko-demografska uvjetovanost", Politička misao br. 4/1969., Zagreb, str. 509-604.
 16. "Demografske rezerve ženske radne snage u Jugoslaviji", Ekonomski pregled br. 2/1970., Zagreb, str. 129-147.
 17. "Demografski problemi suvremenog svijeta", u knjizi Saveza udruženja za Ujedinjene nacije Jugoslavije: "Ujedinjene nacije i suvremeni svet", Zbornik radova, Beograd, 1970.str. 232-242.
 18. "Demografske odrednice dinamike radne snage u SR Hrvatskoj", Encyclopaedia moderna br. 14/1970., str. 46-52.
 19. "Neki faktori smanjivanja ekonomske aktivnosti žena u Jugoslaviji", Žena (Znanstveni časopis za društvena i kulturna pitanja o ulozi žene u društvu), br. 2/1970., Zagreb, str. 70-76.
 20. "Tendencije kretanja ekonomske aktivnosti žena u Jugoslaviji u razdoblju 1966-1986", Ekonomski pregled br. 4/1970., Zagreb, str. 56-65.
 21. "Regionalni aspekt nezaposlenosti u srednjoročnom planu razvoja Jugoslavije", Ekonomist br. 4/1970., Zagreb, str. 781-794.
 22. "Radni kontingent i aktivno stanovništvo Slavonije u poslijeratnom razdoblju", Prvi Znanstveni sabor Slavonije, pod pokroviteljstvom JAZU, knjiga 1., Osijek, 1970., str. 433-456.
 23. "Demografska slika suvremenog svijeta, Žena, br. 1/1971., Zagreb, str. 11-18.
 24. "Women's Participation in the Labor Force in Yugoslavia, referat "Conference on Comparative Urban Economics and Development: Models, Issues, Policies", Windsor, Canada, Novembar 1972.
 25. "Malthus i Marks – dileme demografske teorije", Politička misao br. 4/1972., Zagreb, str. 66-78.
 26. "Statistička analiza u Lenjinovom djelu "Razvitak kapitalizma u Rusiji", Ekonomska politika br. 1148, april 1974., Beograd, str. 29-33.
 27. "Populaciona politika i politika radne snage", Naše teme br. 4/1974., Zagreb, str. 578-589.
 28. "Demografski okviri ponude radne snage u Jugoslaviji", Ekonomist br. 1-2/1974., Zagreb, str. 95-104.
 29. "O nekim problemima statističkog praćenja ženskog poljoprivrednog stanovništva s posebnim osvrtom na primjer Kosova", Savjetovanje statističara "Metodološki problemi statistike stanovništva", Bled, 23-24. travanj 1974., Beograd, str. 27-39.
 30. "Demografski aspekti ekonomske aktivnosti ženskog stanovništva", Žena br. 5/1972., Zagreb, str. 39-52.
 31. "Neke tendencije u zapošljavanju žena (anketno istraživanje)", Žena br. 6/1973., Zagreb, str. 35-42.
 32. "Demografski razvitak razvijenih zemalja (sa primjerom Švedske)", Ekonomska misao br. 3/1974., Beograd, str. 146-163.
 33. "Suvremeni problemi razvoja svjetskog stanovništva", Žena br. 6/1974., Zagreb, str. 24-33.
 34. "Women's Participation in the Labor Force", u knjizi A.A. Brown, J.A. Licari, E.Neuberger (edited), "Urban and Social Economics in Market and Planned Economies", Vol. 2., Praeger Publishers, New York 1974., str. 248-258.
 35. "Ekonomska aktivnost žena u SR Hrvatskoj", Žena br. 1/1976., Zagreb, str. 36-47.
 36. "Razmatranje o kretanju radnih resursa SR Hrvatske u razdoblju 1970-1985.", Sociologija sela br. 51-52/1976., Zagreb, str. 20-36.
 37. "Stope ekonomske aktivnosti stanovništva i njihove determinante u SR Hrvatskoj", Stanovništvo br. 3-4/1975-1976., Beograd, str. 93-104.
 38. "Radni kontingent i aktivno stanovništvo SR Hrvatske 1961-1971.", Revija za sociologiju br. 2-3/1976., Zagreb, str. 40-53.
 39. "Demografski kontrasti suvremenog svijeta kao funkcija različitog stupnja razvijenosti", Geografski horizont br. 3-4/1976., Zagreb, str. 1-11.
 40. "Zaposlenost i zapošljavanje žena", u knjizi "Zaposlenost i zapošljavanje u Jugoslaviji", Ekonomski pregled, Zagreb 1977., str. 951-968.
 41. "Dosadašnje kretanje i projekcije stanovništva", "Most" (časopis za kulturu i društvena pitanja) br. 12-13/1977., Mostar, st. 145-162.
 42. "Ekonomska aktivnost stanovništva Slavonske Požege", referat na Znanstvenom skupu pod pokroviteljstvom JAZU povodom 750-te obljetnice grada Slavonska Požega, 1977., str. 28, JAZU, Zagreb
 43. "Changes in Age Structure as a Determinant of Labor Supply in Yugoslavia", Acta Universitatis Carolinae, Geographica XII, No. 2/1977., Praha, str. 65-73.
 44. "Poljoprivredno stanovništvo Jugoslavije", Jugoslavenski pregled br. 10/1977, Beograd, str. 371-376.
 45. "Privredni razvoj i promjene u ekonomsko-socijalnoj strukturi stanovništva Jugoslavije", u knjizi "Prilozi teoriji i praksi privrednog razvoja Jugoslavije", Suvremeni ekonomski problemi, knjiga 4., JAZU- Informator, Zagreb, 1977., str. 223-247.
 46. "Woman's Employment in Yugoslavia", Third European Population Seminar, "The Effect of Current Demographic Changes in Europe on Social Structures", Belgrade 1978., str. 43-50.
 47. "Ekonomska aktivnost stanovništva Jugoslavije", Economia, br. 4/1978. Priština, str. 411-435.
 48. "Poljoprivredno stanovništvo Slavonije i Baranje" (u suautorstvu), Stanovništvo br. 1-4/1978., Beograd, str. 140-152.
 49. "Demografske značajke jednog otočnog depopulacijskog područja - primjer općine Cres – Lošinj", Ekonomski pregled br. 1-2/1979., Zagreb, str. 35-53.
 50. "Demografska kretanja – ekonomski i socijalni aspekti", Ekonomski pregled, br. 2-3/1979., Zagreb, str. 74-79.
 51. "Demografski razvoj i politika zapošljavanja", u knjizi "Materijalni i društveni razvoj SR Hrvatske do 2000. godine", Republički komitet za znanost, tehnologiju i informatiku, JAZU, Zagreb, 1980., str. 363-385.
 52. "Reprodukcija stanovništva i društveni razvoj", uvodno izlaganje, Savjetovanje na temu: Socio-biološka reprodukcija društva, Žena br. 2/1981., Zagreb, str. 13-17.
 53. "Stanovništvo i proširena reprodukcija", u knjizi "Samoupravni sistem proširene reprodukcije u socijalističkoj Jugoslaviji", Informator, Zagreb, 1980., str. 159-169.
 54. "Nizak fertilitet, aktivno stanovništvo i zaposlenost u SR Hrvatskoj", Statistička revija br. 3-4/1981., Beograd, str. 267-275.
 55. "Demografska tranzicija kao svjetski proces", Ekonomska revija br. 3-4/1982., Ljubljana, str. 271-281.
 56. "Demografičeskaja politika i politika trudovih resursov", referat na Svesojuznoj konferenciji SSSR-a "Problemi demografičeskoj politiki v socijalističeskom obščestve", Naučni Sovjet Akademii Nauk SSSR, Kiev, oktobar 1982.
 57. "Demografski razvoj Slavonije i Baranje", Treći znanstveni Sabor Slavonije i Baranje pod pokroviteljstvom JAZU, Vukovar, listopad 1980: objavljeno u zborniku "Treći znanstveni Sabor Slavonije i Baranje", Svezak 1., JAZU – Zavod za znanstveni rad, Osijek 1983., str. 90-104.
 58. "Ekonomski aktivno stanovništvo SR Hrvatske – stanje i tendencije", Ekonomski pregled br. 11-12/1983., Zagreb, str. 425-437.
 59. "Populaciona politika u politici društveno-ekonomskog razvoja", referat na Međunarodnom savjetovanju "Populaciona politika u socijalističkom samoupravnom društvu", Beograd, svibnja 1984.; obj. u Stanovništvo, br. 1-4/1984-1985., Beograd, str. 37-42.
 60. "Kretanje stanovništva SR Hrvatske – novije tendencije", Žena br. 2/1985., Zagreb, str. 36-45.
 61. "Karakteristike i problemi reprodukcije stanovništva u SR Hrvatskoj", Ekonomski pregled br. 1-2/1985., Zagreb, str. 23-35.
 62. "The World Demographic Transition with a Special Emphasis to Developing Countries", Interuniversity Center for Postgraduate Studies, "Demographic Trends and Population Policies", II., Dubrovnik, 1986., str. 1-30.
 63. "Demografske karakteristike općine Nova Gradiška u poslijeratnom razdoblju", Novogradiški zbornik br. 1/1986., Nova Gradiška, str. 139-151.
 64. "Razvoj stanovništva na području Zajednice općina Bjelovar", RAD, knjiga 439., God. 1988., JAZU, Zagreb, str. 99-136.
 65. "Zaposlenost u privrednom razvoju Jugoslavije", u knjizi "Perestrojka privrednog mehanizma u SSSR-u i karakteristike promjena u privrednom sistemu SFRJ", Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za ekonomska istraživanja, Zagreb 1988., str. 200-210.
 66. "Stanovništvo općine Glina", u knjizi "Glina – Glinski kraj kroz stoljeća", Skupština općine Glina i Institut za hrvatsku povijest Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1988. (str. 425-431, enciklopedijski format)
 67. "Suvremena populacijska politika u zemljama u razvoju", Ekonomski pregled, br. 1-2/1989., Zagreb, str. 14-27.
 68. "Mjesto demografije u društvenim znanostima", Scientia Yugoslavica, br. 15 (3-4), 1989., Zagreb, str. 95-101. (enciklopedijski format)
 69. "Regionalne demografske odrednice nezaposlenosti u Jugoslaviji", Zapošljavanje i udruženi rad, br. 1/1989., Zagreb, str. 38-57.
 70. "Tendencije u razvoju stanovništva općine Đakovo u razdoblju 1857-1981 godine", referat na znanstvenom skupu "Đakovo – 750. godina", JAZU – Centar za znanstveni rad Osijek, Đakovo, studenog 1989., str. 22.
 71. "Tendencije u razvitku stanovništva Hrvatske", Ekonomski pregled br. 5-6/1989., Zagreb, str. 231-250.
 72. "O efikasnosti populacijske politike", (prilog raspravi o nerazvijenim područjima Jugoslavije), Naše teme br.12/1989., Zagreb, str. 3277-3279.
 73. "Stanovništvo i ekonomski razvoj (tretman u ekonomskoj teoriji)", Suvremeni ekonomski problemi, svezak 9., Informator – JAZU, 1989., str. 51-69.
 74. "Ekonomske determinante reprodukcije stanovništva u nedovoljno razvijenim područjima", u knjizi "Problemi privrednog razvoja i privrednog sistema Jugoslavije", četvrti svezak, Globus, Zagreb, 1989., str. 542-554.
 75. "Međunarodni aspekti populacijske politike", u "Problemi obnavljanja stanovništva", Demografski zbornik, SANU, knjiga 1., 1989., Beograd, str. 129-161.
 76. "Ekonomski faktori demografskih promjena", referat na Znanstvenom međunarodnom skupu "Područja Jugoslavije s visokim prirodnim priraštajem stanovništva", Kosovska akademija nauka i umetnosti i Međuakademijski demografski odbor, svibanj 1989., Priština.
 77. "Promjene u strukturi stanovništva SR Hrvatske prema ekonomskoj aktivnosti, djelatnosti i zanimanju", Suvremeni ekonomski problemi, svezak 10., Informator – JAZU, Zagreb, 1990., str. 71-98.
 78. "Depopulacijske tendencije u SR Hrvatskoj – primjer općine Đurđevac", Suvremeni ekonomski problemi, svezak 11., Informator – JAZU, Zagreb, 1990., str. 151-175.
 79. "Problemi determinacije posttranzicijske etape u razvoju stanovništva", Stanovništvo br. 3-4/1-2, 1990-1991., Beograd, str. 45-56.
 80. "The World Economy and Yugosalv Development from the Point of View of Human Resources", Razvoj/Development – International., Vol., No. 1., Zagreb, 1990., str. 91-102.
 81. "Demografska situacija u Hrvatskoj", u publikaciji "IX kongres liječnika perinatologa Hrvatske", Zadar, 1991., st. 1-5.
 82. "Utjecaj demografskog faktora na formiranje radne snage u Jugoslaviji" (u suautorstvu), Znanstveni skup "Demografski, socijalni i ekonomski aspekti na rabotnata sila i vrabotnasta", Makedonska akademija na naukite i umetnostite, Skopje, 1991.
 83. "Demografske promjene i sadašnje stanje pučanstva u Republici Hrvatskoj", u knjizi "Unapređivanje planiranja obitelji u Republici Hrvatskoj", Institut za zaštitu majki i djece, Zagreb, svibanj 1992., str. 110-112., (enciklopedijski format)
 84. "Ekonomske odrednice procesa demografske tranzicije", Encyclopaedia moderna, God. XIII, br. 1 (37), Zagreb, 1992., str. 106-113.
 85. "Posttranzicijska etapa u razvoju stanovništva (opća i metodološka razmatranja)" Ekonomski pregled br. 10-11-12/1992., Zagreb, str. 643-656.
 86. "Razvoj stanovništva i rat u Hrvatskoj", u knjizi "Koncepcija i strategija gospodarskog razvoja Hrvatske", Ekonomski institut, Zagreb, 1992., str. 18.
 87. "Demografske promjene i globalni demografski procesi u Hrvatskoj u poslijeratnom razdoblju", Encyclopaedia moderna, God. XIII, br. 2 (38), Zagreb, 1992., str. 231-258. (enciklopedijski format)
 88. "Stanovništvo", poglavlje 3. u knjizi "Hrvatska", Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 1992., str. 31-39.
 89. "Suvremene značajke svjetskog stanovništva i njihove ekonomske implikacije", Suvremeni ekonomski problemi, sv. 13., Informator – HAZU, Zagreb, 1992., str. 67-88.
 90. "Croatia – Country Statement", European Population Conference, Geneva, March 1993.
 91. "Jedno i pol stoljeće u brojčanom razvoju stanovništva Vukovara i vukovarskog kraja", Društvena istraživanja, br. 4-5/1993., Zagreb, str. 455-478.
 92. "Demografski i etnički sastav (poseban osvrt na vukovarsko područje)", u knjizi "Hrvatska – povijest sjeveroistočnog područja", 1994., Osijek, str. 94-100.
 93. "Temeljna obilježja formiranja ukupnog i prirodnog kretanja stanovništva Hrvatske", Računovodstvo, revizija, financije, br. 10/1994., Zagreb, str. 1817-1821. (enciklopedijski format)
 94. "Razvoj stanovništva đakovačkog kraja i njegove dinamičke odrednice", RAD, knjiga 471, Razred za društvene znanosti, HAZU, Zagreb, 1995., str. 91-115.
 95. "Changes in the nationality structure of the population of Vukovar and Vukovar region (post World War II.), CROATIA TODAY, godište I., broj 3-4/1995., Zagreb, str. 18-31.
 96. "Povezanost demografije s društvenim napose ekonomskim znanostima", Ekonomija, God. 1., br. 10-12/1995., Zagreb, str. 593-609.
 97. "Etapa posttranzicije u razvitku stanovništva – teorijske pretpostavke i stvarni razvoj", Encyclopaedia moderna, God. XIV, br. 46/1996., Zagreb, str. 3-12 (enciklopedijski format)
 98. "Demoreprodukcijski procesi u Hrvatskoj, Rad, knjiga 473, Razred za društvene znanosti, HAZU, Zagreb, 1996. str. 114-140.
 99. "Stanovništvo Osijeka i osječkog kraja 1910-1991. godine", Anali Zavoda za znanstveni rad HAZU u Osijeku, br. 12/1996., Zavod za znanstveni rad HAZU, Osijek, str. 1-35.
 100. "Reprodukcija stanovništva u Hrvatskoj – stanje i tendencije", Računovodstvo, revizija i financije, br. 6/1996., str. 121-125. (enciklopedijski format)
 101. "Tendencije u reprodukciji stanovništva Hrvatske", Vjesnik Đakovačke i srijemske biskupije, br. 2/1996., Đakovo, str. 82-86 (enciklopedijski format)
 102. "Depopulacijski procesi u Hrvatskoj", Slobodno poduzetništvo br. 12/1996., Zagreb, str. 134-150.
 103. "Tendencije razvoja stanovništva Hrvatske u prvim desetljećima XXI. stoljeća, uvodni referat, Znanstveni skup "Zdravlje i bolest u Republici Hrvatskoj u prvim desetljećima XXI stoljeća", Hrvatska akademija medicinskih znanosti, Zagreb, 1996., str. 1-15.
 104. "Specifičnosti demografskog razvoja Hrvatske i njegove socio-ekonomske implikacije", Revija za socijalnu politiku br. 3-4/1996., Zagreb, str. 251-258.
 105. "Sličnosti i specifičnosti demografskih promjena u Hrvatskoj u odnosu na zapadno-europske zemlje", Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije, br. 4., Đakovo 1997., str. 241, 247. (enciklopedijski format)
 106. "Predvidiva demografska kretanja u Hrvatskoj", RAD, knjiga 475, Razred za društvene znanosti, HAZU, Zagreb 1997., str. 189-198.
 107. "Stanovništvo Hrvatske u razdoblju 1991-2021. godine", Slobodno poduzetništvo, br. 23-24/1997., str. 163-173., Zagreb
 108. "Croatia (nacionalno izvješće), "Population growth and Structure", 31st Session, UN Commission on Population and Development, ECOSOC, New York, ožujak 1999.
 109. "Dugoročni demografski trendovi u Hrvatskoj", VII. tradicionalno savjetovanje ekonomista, Gospodarska politika Hrvatske, Opatija 18-19. studenog 1999., Zagreb, str. 297-316.
 110. "Predvidive demografske odrednice kretanja radne snage u Hrvatskoj", Ekonomija, br. 4/1999., Zagreb, str. 551-569.
 111. "Demografska kretanja u Hrvatskoj", Gynaecologia et Perinatologija, XVIII. Perinatalni dani, 1999., Vol. VIII., Suppl. No. 1., Zagreb, str. 17-20. (enciklopedijski format)
 112. "Populacijska politika u zemljama s posttranzicijskim obilježjima razvoja stanovništva", RAD, knjiga 480, Razred za društvene znanosti, HAZU, Zagreb, 2000., str. 163-181.
 113. "Croatia" (nacionalno vijeće), "Population, Gender und Development", 33th Session, UN Commission on Population and Development, ECOSOC, New York, ožujak 2000.
 114. "Posttranzicijska etapa, razina vitalnih stopa i stupanj gospodarskog razvoja", Slobodno poduzetništvo br. 18/2001., str. 135-145.
 115. "Stanovništvo Hrvatske – sadašnje i buduće promjene", RAD, knjiga 482, Razred za društvene znanosti, HAZU, Zagreb, 2001., str. 109-124.
 116. "Dugoročni demografski procesi u Hrvatskoj u svjetlu popisa stanovništva 2001. godine", Ekonomija br. 1/2003., str. 101-120.
 117. "Determinante reprodukcije stanovništva Hrvatske u drugoj polovici 20. stoljeća", RAD, knjiga 487, Razred za društvene znanosti, HAZU, Zagreb 2003., str. 377-401.
 118. "Depopulacija i starenje stanovništva – dva temeljna dugoročna demografska procesa u Hrvatskoj, Društvena istraživanja, br. 4-5/2004., str. 631-651
 119. "Demografija Hrvatske – dugoročni demografski procesi u knjizi «Medicina starije dobi», drugo izd., Medicinska knjiga, Zagreb (u tisku)
 120. "Populacijska politika u razvijenim europskim zemljama», RAD, knjiga 492, Razred za društvene znanosti,Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb 2005., str. 297-330
 121. "Polazišta za populacijsku politiku u Hrvatskoj», Zbornik radova Ekonomskog fakultete u Rijeci, Godina 23, sv.2, Rijeka 2005., str. 217-236
 122. "Depopulacija, starenje stanovništva i populacijska politika u Hrvatskoj», uvodni referat, znanstveni skup Demografska kretanja u Hrvatskoj – stanje i perspektive (društveno-ekonomski i demografski aspekti), Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Razred za društvene znanosti i Razred za medicinske znanosti te Akademija medicinskih znanosti Hrvatske, 28. ožujak 2006.
 123. "Stanovništvo kao osnova i cilj strategije razvoja", referat. Konferencija ekonomista Hrvatske. "Ekonomska politika u Hrvatskoj", 15. studenoga 2006. Opatija

edited: 03/17/09