Personal pages menu

Monographs and Studies

 1. "Demografski razvoj i populaciona politika", Fakultet ekonomskih nauka, postdiplomski studij Politika ekonomskog razvoja i metode analize, Zagreb 1971., str. 124 (mimeo)
 2. "Analiza dosadašnjeg razvoja Jugoslavije sa gledišta utjecaja na demografska kretanja te analiza međuzavisnosti demografskog i društveno-ekonomskog razvoja Jugoslavije", Institut za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu, Demografski odjel, Zagreb 1971., str. 441. (mimeo)
 3. "Projekcija rasta i promjene strukture stanovništva Gradske zajednice općina Zagreb do 2000 godine" ( u suautorstvu), Ekonomski institut, Zagreb, 1980., str. 23.
 4. "Demografski aspekti nezaposlenosti u Jugoslaviji", u knjizi "Problemi nezaposlenosti u samoupravnom socijalizmu", Institut za ekonomska istraživanja, Ekonomski fakultet, Zagreb 1981., str. 28.
 5. "Demografski razvitak Socijalističke Republike Hrvatske", Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture, Školska knjiga, Zagreb 1980., str. 92-99 (enciklopedijski format)
 6. "Stanovništvo i novi međunarodni ekonomski poredak", u knjizi "Struktura svjetske privrede i novi međunarodni ekonomski poredak", Informator, Zagreb 1983., str. 205-230.
 7. "Problemi demografske politike u SR Hrvatskoj", knjiga IV, "Dugoročne promjene u ekonomsko-socijalnoj strukturi stanovništva i zaposlenosti", Institut za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1983., str. 1-34.
 8. "Analiza i projekcije stanovništva SR Hrvatske" (poglavlje 7, 8, 9), Ekonomski institut, Zagreb, 1983., str. 42-89.
 9. "Stanovništvo i ekonomski razvoj – politekonomska razmatranja", u knjizi "Teoretske osnove novog međunarodnog ekonomskog poretka", Institut za ekonomska istraživanja, Ekonomski fakultet, Zagreb 1984., str. 37.
 10. "Specifičnosti razvoja stanovništva SR Hrvatske", knjiga/svezak 11., u "Znanstvene osnove dugoročnog razvoja SR Hrvatske do 2000. godine", Zavod za ekonomska istraživanja, JAZU, Zagreb 1985. str. 43.
 11. "Ekonomsko-socijalna struktura stanovništva i suvremene demografske značajke Hrvatske", knjiga/svezak 12., u "Znanstvene osnove dugoročnog razvoja SR Hrvatske", Zavod za ekonomska istraživanja, JAZU, Zagreb, 1985., str. 63.
 12. "Stanovništvo Baranje u razdoblju 1857-1981. godine", u knjizi "Tri stoljeća Belja", Posebna izdanja JAZU, Osijek 1986. (str. 65-88, enciklopedijski format).
 13. "Ukupno i prirodno kretanje stanovništva" (u suautorstvu), poglavlje 1., u knjizi "Demografski faktori razvoja Hrvatske", Institut za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu, Institut za ekonomska istraživanja Ekonomskog fakulteta, Zagreb 1990., str. 1-36.
 14. "Populacijska politika – znanstvena utemeljenost, ciljevi i mjere", poglavlje II, u knjizi "Demografski faktori razvoja Hrvatske", Institut za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu, Institut za ekonomska istraživanja Ekonomskog fakulteta, Zagreb 1990., str. 37-68.
 15. "Promjene u ekonomsko-socijalnoj strukturi stanovništva Hrvatske – novije tendencije" u knjizi "Znanstvene osnove dugoročnog razvoja SR Hrvatske do 2010." Zavod za ekonomska istraživanja, JAZU, Zagreb, 1990., str. 39.
 16. "Demografske rezerve radne snage u Hrvatskoj", u Suvremeni ekonomski problemi br. 1/1994., HAZU, Zagreb, str. 113-131.
 17. "Stanovništvo Osijeka", u knjizi "Od turskog do suvremenog Osijeka", Zavod za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Osijeku i Školska knjiga d.d., Osijek 1996., str. 403-412. (enciklopedijski format)
 18. "Demographic Factors in Human Development, u knjizi "Human Development Report, Croatia 1998"., UNDP, Publisher: The Institute of Economics, Zagreb 1998., str. 1-9. (enciklopedijski format)
 19. "Demografska tranzicija u svijetu (povijesni i suvremeni aspekti)", RAD, Razred za društvene znanosti, knjiga 476, HAZU, Zagreb 1998., str. 149-255.
 20. "Tendencije u razvoju stanovništva Hrvatske (XX. stoljeće)", - za ediciju HRVATSKA I EUROPA, V. Svezak, HAZU, str. 26.

edited: 03/17/09