Personal pages menu

Conference papers and other scientific articles

 1. "Stanovništvo, radni kontingent i zaposlenost u SR Hrvatskoj", Ekonomski institut, Zagreb, 1971., str. 20.
 2. "Tendencije kretanja radnog kontingenta i aktivnost stanovništva SR Hrvatske u razdoblju 1970-1985.", u knjizi "Koncepcija razvoja SR Hrvatske", Republički zavod za planiranje, Zagreb, 1975., str. 40.
 3. "Suvremene europske migracije", III program Radio-Zagreba, 22.IV 1975., str. 15.
 4. "Stanovništvo Jugoslavije u poslijeratnom razdoblju", Zbornik radova u povodu 80-te godišnjice rođenja Mije Mirkovića, Ekonomski fakultet, Zagreb, 1977., str. 24.
 5. "Ekonomsko-socijalne značajke stanovništva Osijeka", Zbornik radova znanstvenog skupa "Osijek kao polarizacijsko žarište", JAZU, Centar za znanstveni rad Osijek, Osijek, 1981., str. 61-65.
 6. "Regionalne karakteristike razvoja stanovništva Hrvatske", Informator, br. 3581., 3582., 3583., srpanj 1989., Zagreb
 7. "Pučanstvo SR Hrvatske, migracije", Zbornik radova "45 obljetnica Kongresa kulturnih radnika Hrvatske", Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 1989., str. 14-19.
 8. "Zajedničko i posebno u populacijskoj politici", u knjizi "Problemi obnavljanja stanovništva", Demografski zbornik, knjiga I., SANU, Beograd, 1989., str. 200-206.
 9. "Suvremene tendencije promjena u natalitetu u Hrvatskoj", Zbornik radova "Odabrana poglavlja iz pedijatrije", Narodne novine, Zagreb, 1990., str. 71-81.
 10. "Stanovništvo Hrvatske – karakteristike i problemi", Informator br. 3846, siječanj 1991., Zagreb.
 11. "Promjene u strukturama stanovništva Hrvatske", Informator br. 3882., svibanj 1991., Zagreb
 12. "Demografska kretanja u Hrvatskoj – tendencije i perspektive", Zbornik radova "Obitelj u Hrvatskoj – Stanje i perspektive", Đakovo: Biskupski ordinarijat, Osijek: Zavod za znanstveni rad, HAZU, Đakovo, 1995., str. 1-10.
 13. "Stanovništvo Vukovara, 1857-1991.godine", Zbornik radova, Znanstveni skup "250-obljetnica županije vukovarsko-srijemske", Centar za znanstveni rad HAZU, Vinkovci, 1997., str. 41-62.
 14. "Future Demographic Structural Trends in Croatia", Proceedings of Rijeka Faculty of Economics and Business, br. 1/1998., str. 23-34, Rijeka
 15. Predgovor – recenzija, u knjizi M. Smoljanović i suradnici, "Stanovništvo hrvatskih otoka", Izd.: Zavod za javno zdravstvo, Split, 1999., str. 8-10. (enciklopedijski format)
 16. "Demografska analiza i projekcija stanovništva grada Karlovca do 2010.", dionica projekta "Strategija razvitka grada Karlovca do 2010. godine", CEMA, Zagreb, 2001., 14 str., Zagreb, 2001., 14 str.
 17. "Populacijska politika kao dio ukupne razvojne politike", Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci, Godina 10. , sv. 2, Rijeka 2001., str. 7-17.
 18. "Dugoročni demografski procesi u Hrvatskoj" u knjizi "Demografska i demostrateška drama Hrvatske", Izd: A.G. Matoš, Samobor, 2002., 13-31.
 19. "Demografske promjene u ruralnim područjima Slavonije i Baranje, 1953-2001." (u suautorstvu), Zbornik radova "Razvojne perspektive Slavonije i Baranje", Osijek, listopad 2002., str. 27.
 20. "Razvojni kontekst populacijske politike", Zbornik radova "Stabilizacija – participacija – razvoj", u povodu 80. obljetnice rođenja akademika Jakova Sirotkovića, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, Zagreb 2002., 159-169.
 21. "Reprodukcija radno-sposobnog stanovništva Hrvatske", Zbornik radova (uz 70. godišnjicu života Dragutina Pavličevića), Institut društvenih znanosti "Ivo Pilar", Zagreb, 2002., str. 421-429.
 22. "Sastavnice demografske bilance Hrvatske prema popisu stanovništva 2001. godine", Zbornik radova "Hrvatski identitet u Europskoj Uniji", Izd: Kaptol, Zagreb, 2003., str. 117-138.
 23. "Dugoročni demografski procesi u Hrvatskoj u svjetlu popisa stanovništva 2001. godine", Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, God. 1., br. 1., Zagreb, 2003., str. 91-105.
 24. "Razvoj stanovništva Hrvatske – reprodukcijske odrednice", Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Rijeka, br. 2/2003.
 25. "Determinante reprodukcije stanovništva u Hrvatskoj u drugoj polovici 20. stoljeća", Zbornik radova  "Stanovništvo Hrvatske- dosadašnji razvoj i perspektive", Institut društvenih znanosti "Ivo Pilar", Zagreb 2005, str. 9-39
 26. "Stanovništvo Sjeverozapadne Hrvatske" (suautor A. Akrap), u Zborniku radova s međunarodnog znanstvenog skupa Prometna povezanost Hrvatske s europskim zemljama u funkciji društveno-ekonomskog i kulturnog razvoja Sjeverozapadne Hrvatske, Zavod za znanstveni rad HAZU u Varaždinu, knjiga ¸14, Varaždin 2005., str. 9-28
 27. "Demografija Hrvatske - aktualni demografski procesi", Diacoviensia XIII., no.1, Đakovo 2005, str. 98-118
 28. "Eksplicitna i implicitna populacijaka politika u Europi", Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, godina IV., 2006., str. 1-19.

edited: 03/17/09