List of published texts *

 

Books:
 

 • Porijeklo imena Hrvat. Zagreb : Alemko Gluhak, 1990. vi,338 str.
 • Hrvatski etimološki rječnik. Zagreb : August Cesarec Izdavač, 1993. 832 str. (Biblioteka Vocabula) [Literatura: str. 717―749: 761 bibliografska jedinica.]

 

(uskoro:)
(Pravopisne crtice, oko 200 str.)
(Jezikova juha, oko 150 str.)

Books — suautorstvo i dr:

 • Dunja Brozović-Rončević, Alemko Gluhak, Vesna Muhvić-Dimanovski, Lelija Sočanac, Branko Sočanac, Rječnik novih riječi : Mali vodič kroz nove riječi i pojmove u hrvatskim glasilima. Zagreb : Minerva, 1996. xii,211 str. (Biblioteka Leksikoni) (obrada D—E, G—J)
 • Uvod u novinarstvo. Uredili Sherry Ricchiardi i Stjepan Malović. Zagreb : Izvori. 1996. x,174 str. (Biblioteka Press) (odjeljak Pametno s jezikom, 43—49)
 • Vladimir Anić Rječnik hrvatskoga jezika. Zagreb : Novi Liber, 1991. (jedan od pomoćnih redaktora).
 • Govorimo hrvatski : jezični savjeti. Izvršne urednice Irena Plejić i Nada Brnadić, priredio Mihovil Dulčić. Zagreb : Hrvatski radio i Naklada Naprijed, 1997. (25 priloga od njih 330)
 • Vladimir Anić, Ivo Goldstein, Rječnik stranih riječi. Zagreb : Novi Liber, 1999. (jedan od stručnih suradnika, za etimologiju)
 • Veliki svjetski povijesni atlas. / [autori teksta Dino Carpanetto, Paolo Bianchini ; preveo s talijanskog i prilagodio Borislav Grgin ; preveo i prilagodio karte, indeks imena Alemko Gluhak; pregled hrvatske povijesti napisao Mario Strecha]. Zagreb : Knjiga i dom ; [Ljubljana] : DZS, 2000. 256 str. Prijevod djela: Grande atlante storico mondiale.
 • James P. Mallory, Indoeuropljani : zagonetka njihova podrijetla ― jezik, arheologija, mit. Preveo Ranko Matasović. Zagreb : Školska knjiga, 2006. (provjera primjerskih riječi i imenā, i dr.)
 • Spalatin, Krsto. 2010. Peterojezični rječnik europeizama. Kako se prevode hrvatske neprave srodnice na njemački, talijanski, francuski i engleski i druge jezične teškoće. 2., prošireno i osuvremenjeno izdanje. Zagreb : Školska knjiga. xxiv,857 str.  [Stručni suradnici na drugome izdanju: Alemko Gluhak (dopunio), Angelina Puović (za novi njemački pravopis), Nino Zubović (za grčki i latinski).] = uređivanje autorovih dopuna prvomu izdanju i dopune

 
Članci u znanstvenim časopisima i drugdje:
 

 • Nostratica. Suvremena lingvistika (FF) 15—16/1977, 49—56.
 • Etruscan malena "mirror". Linguistica (Ljubljana) XVII(1978), 23—24.
 • Etruscan numerals. Linguistica (Ljubljana) XVII(1978), 25—32.
 • O jednoj indoevropsko-uralskoj paraleli. Zbornik za filologiju i lingvistiku (Novi Sad) XXI(1978):1, 219.
 • Is Sino-Tibetan related to Nostratian? General Linguistics (Pa., USA) 18(1978):3, 123—127.
 • Afrički jezici i nostratička makroporodica. Suvremena lingvistika (Zagreb) 17—18/1978, 51—52.
 • Slavenske etimologije. Linguistica (Ljubljana) XVIII(1979), 47—50.
 • Etruscan vocalism. Živa antika (Skopje) XXIX(1979):2, 213—222.
 • Grč. ánthrōpos. Živa antika (Skopje) XXIX(1979):2, 223—225.
 • O jeziku Etruščana. Latina et Graeca 14, prosinac 1979, 51—55.
 • Adig. *kwă. Zbornik za filologiju i lingvistiku (Novi Sad) XXII(1980):2, 189.
 • Nostratica. 1. Etruscan optative-jussive. 2. Hitt. akk- ‘to die’. Revue roumaine de linguistique (Bucureşti) XXV(1980):3, 261—163.
 • Etruscan θuplθa. Revue roumaine de linguistique (Bucureşti) XXV(1980):6, 651—652.
 • Etruscan al- ‘to give’. Orbis (Leuven) XXIX(1980/1982/):1—2, 176—179.
 • Uz psl. *děbati. Zbornik za filologiju i lingvistiku (Novi Sad) XXIV(1980):1, 172—173.
 • Sl. *inьjь. Zbornik za filologiju i lingvistiku (Novi Sad) XXIV(1981):1, 27—30.
 • Kavkaske podudarnosti jednoga starobalkanskog i nekih slavenskih (predindoevropskih?) naziva za životinje. Godišnjak Centra za balkanološka ispitivanja (Sarajevo) XX(18)(1982), 279—281.
 • Etr. kurpu. Živa antika (Skopje) 32(1982):1, 35—37.
 • Two Nostratic etymologies. Linguistica (Ljubljana) XXIV(1984):1, 449—453.
 • The Adyghian *kwă. Archív Orientální (Praha) 52(1984):2, 158—159.
 • Lid. śrfaśti-. Linguistica (Ljubljana) XXVII(1987), 163—165.
 • Podrijetlo imena Hrvat. Jezik XXXVII(1989/90):5, lipanj 1990, 129—138.
 • Još o imenu grada Zagreba. Jezik XXIX(1991/92):2, prosinac 1991, 56—59.
 • *Vъskrьsъ i *Vъzьmъ. Filologija 20—21(1992—93), 117—128.
 • Etimologije i rječnici: hrvatski i drugi. Filologija 22—23, 1994, 143—154.
 • Etruscan *cen-. Suvremena lingvistika 38, 1994, 189—190.
 • O psl. *lyd-/*lyt- ‘nožni list’. Filologija 24—25, 1995, 145—150.
 • Bilješka o slavenskim riječima na *x-/*sk-. Folia onomastica Croatica 4, 1995, 57—65.
 • Hrvatski glagol mangovati. Filologija 26, 1996, 7—12.
 • Čvrstec, Črstvec. Folia onomastica Croatica 5, 1996, 81—84.
 • O hrvatskoj riječi patuljak i drugima. Suvremena lingvistika 41—42, 1996, 157—162.
 • Misli o nekim pravopisnim temama iz hrvatske jezične povijesti. Riječ (Rijeka) 2(1996):2, 33—36.
 • Pretpreporodni književni jezik — stariji novohrvatski : o nekim značajkama pretpreporodnoga književnoga jezika. Dani hvarskoga kazališta [23]: Hrvatska književnost uoči preporoda. Split 1997, str. 135—140.
 • Hrvatska riječ cestar. Filologija 28, 1997, 13—20. (također o prezimenu Cestar)
 • O značenju i podrijetlu riječi ciča. Jezik 44(1996/97):3, veljača 1997, 90—95.
 • Jedno novo pravilo za neke hrvatske odraze jata ili...? Suvremena lingvistika 43—44, 1997 /1999/, 83—90.
 • Indoeuropsko *el- ‘biti’. Folia onomastica Croatica 7, 1998 /1999/, 107—114.
 • Starinski oblik za treće lice imperativa u hrvatskom jeziku. Filologija 33, 1999 [obj. 2000], 55—74.
 • A note on Proto-Slavic *ludъ. Studia indogermanica Lodziensia (Łódź) III, 2000, 95—97.
 • Nova knjiga o Hetitima [marginalije uz knjigu Ranko Matasović, Kultura i književnost Hetita, Zagreb 2000)]. Migracijske teme 16(2000):1—2, 193—204.
 • O hrvatskim prezimenima ženskima i dvostrukima. Folia onomastica Croatica 10, 2001, 67—82.
 • Frazem u tili čas i njegove inačice. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 27(2001), 303—310.
 • O značenju i podrijetlu priloga jednom. Jezik 49(2002):2, travanj 2002, 60—66.
 • On the origin of Etruscan numbers. In Cavoto (ed.) 2002-I, 183―188. ― Cavoto, Fabrice (ed.). 2002. The linguist's list: A collection of papers in honour of Alexis Manaster Ramer. Vol. I. München : Lincom Europa. vi,246 p. (II: p. 247―475)
 • Tko se muva? Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 28(2002), 317—324.
 • Ime Slavonije. Migracijske i etničke teme 19(2003):1, 111—117.
 • Kakva nam etimologija treba. Filologija 40(2003), 41—64.
 • Jezik vremena Marije Jurić Zagorke. U knj. Marija Jurić Zagorka, Grička vještica, sv. 7: Buntovnik na prijestolju, Školska knjiga, Zagreb 2004, str. 664—685.
 • Pridjev nacionalni. U knj. Stjepan Malović (ur.), Bogatstvo različitosti, Sveučilišna knjižara i Međunarodni centar za obrazovanje novinara (ICEJ) i Organizacija za europsku sigurnost i suradnju (OESS), Misija u Republici Hrvatskoj, Zagreb 2004, str. 135—151.
 • Izostavnik za izostavljanje. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 30(2004), 59—72.
 • Praslavenska riječ *dъždžь ‘kiša’ i ‘rosno nebo’. Filologija 43(2004), 11―30.
 • Ruska i neka druga imena u hrvatskom jeziku danas. Folia onomastica Croatica 12―13(2003―4), 2006, 163―181.
 • Etimološki podatci u hrvatskim rječnicima i enciklopedijama. Radovi Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža (Razdio za leksikografiju, enciklopediku i informatiku) 10(2001[2007]), 247―252.

 
Članci u zbornicima, knjigama i sl. :
 

 • Etimologija u rječnicima. Str. 194—204 u knj. Božena Filipan (ur.), Kukuljevićevi dani u Varaždinskim Toplicama : Zbornik radova znanstveno-stručnih skupova Matice hrvatske 2001.―2003., Ogranak Matice hrvatske [Varaždinske Toplice], Varaždinske Toplice 2004, 365 str.
 • Knjiga ― što nam kažu ta riječ i druge? Str. 207—214 u knj. Božena Filipan (ur.), Kukuljevićevi dani u Varaždinskim Toplicama : Zbornik radova znanstveno-stručnih skupova Matice hrvatske 2001.―2003., Ogranak Matice hrvatske [Varaždinske Toplice], Varaždinske Toplice 2004, 365 str.
 • Hrvatski rječnici. Str. 49—57 u knj. Jelena Hekman (prir.), Jezik na križu, križ na jeziku 2: Lektori i jezična kultura, Matica hrvatska, Zagreb 2005, 190 str. (Biblioteka Vijenac, knj. 6, sv. 2).
 • O lektoriranju. Str. 150 u knj. Jelena Hekman (prir.), Jezik na križu, križ na jeziku 2: Lektori i jezična kultura, Matica hrvatska, Zagreb 2005, 190 str. (Biblioteka Vijenac, knj. 6, sv. 2).
 • Etimologija i povijest jezika u jezičnoj kulturi i u časopisu Jezik. Str. 289—302 u knj. Babićev zbornik o 80. obljetnici života, urednik priređivač Slavko Mirković, Ogranak Matice hrvatske, Slavonski Brod, 2008, 354 str.; str. 289―302.
 • Širenje poznavanjâ prirodnih znanosti (o udžbenicima, nastavi fizike i skupovima) / Branko Hanžek, Alemko Gluhak. Str. 94―99 u knj. Osmi hrvatski simpozij o nastavi fizike : Nastava fizike za prirodnoznanstvenu pismenost, Novi Vinodolski, 12.―14. travnja 2007. [Ur. Planinka Pećina.]. [Zagreb : Hrvatsko fizikalno društvo, 2008.] 244 str. ― ISBN 978-953-7178-11-6, CIP NSK 668322
 • Grafički »anglicizmi«. Str. 432—455 u knj. ije/e/je/i : Jezični varijeteti i nacionalni identiteti : Prilozi proučavanju standardnih jezika utemeljenih na štokavštini. Uredili Lada Badurina, Ivo Pranjković i Josip Silić. Zagreb : Disput, 2009. 495 str. — ISBN 978-953-260-054-4
 • Povijesni kontekst interaktivne visokoškolske nastave fizike / Branko Hanžek, Alemko Gluhak. Str. 252―258 u knj. Deveti hrvatski simpozij o nastavi fizike : Interaktivna nastava, Primošten, 16.―18. travnja 2007. [Ur. Planinka Pećina.]. [Zagreb : Hrvatsko fizikalno društvo, 2009.] 325 str. ― ISBN 978-953-7178-13-9, CIP NSK 724232
 • Seobe i jezična starina : nekoliko bilježaka. Hrvatski dijalektološki zbornik 15, Zagreb 2009, 167—172.
 • Nekoliko misli o Josipu Jerneju i hrvatskomu standardnomu jeziku. Str. 63—69 u knj. Zbornik Međunarodnoga znanstvenog skupa u spomen na prof.dr. Josipa Jerneja (1909.—2005.), Filozofski fakultet, Zagreb, 13.—14. studenoga 2009.; Uredili / a cura di Maslina Ljubičić, Ivica Peša Matracki, Vinko Kovačić, FF press, Zagreb 2012.

 
Prikazi knjiga u znanstvenim časopisima:
 

 • N. D. Andreev, Ranneindoevropejskij jazyk [osvrt]. Zbornik za filologiju i lingvistiku (Novi Sad) XXX(1987):1, 200—205.
 • Galina P. Cyganenko, Etimologičeskij slovar' russkogo jazyka (Kiev 1989) [osvrt]. Filologija 20—21(1992—93), 597—598.
 • Bal Gangadhar Tilak, Arktička pradomovina Veda (Beograd 1987) [osvrt]. Filologija 20—21(1992—93), 598—601.
 • Allan R. Bomhard, Indo-European and the Nostratic hypothesis, Charleston 1996 [osvrt]. Filologija 29, 1997, 200—205.
 • Velimir Laznibat, Govor Dubrovnika u 17. i 18. stoljeću (na osnovi arhivskih spisa), Mostar 1996 [osvrt]. Filologija 29, 1997, 206—213.
 • Raguževa gramatika — praktična ili ne — nova jest. (Dragutin Raguž, Praktična hrvatska gramatika, Medicinska naklada, Zagreb, 1997.; X+466 str.) [osvrt]. Jezik 45(1997/98):3, veljača 1998, 116—120, 45(1997/98):4, travanj 1998, 147—152.
 • Indo-European, Nostratic, and Beyond: Festschrift für Vitalij V. Shevoroshkin. Editors Irén Hegedűs, Peter A. Michalove and Alexis Manaster Ramer, Washington 1997 [osvrt]. Filologija 32, 1999, 210—218.
 • Adolfo Zavaroni, I documenti etruschi, Padova 1996 [osvrt]. Filologija 32, 1999, 219.
 • Aharon Dolgopolsky, The Nostratic Macrofamily and Linguistic Palaeontology. With an introduction by Colin Renfrew. London : The McDonald Institute for Archaeological Research, 1998. xxii,116 p. (Papers in the Prehistory of Languages) [osvrt]. Filologija 35, 2000, 151—153.
 • Varja Cvetko Orešnik, K metodologiji preučevanja baltoslovansko-indoiranskih jezikovnih odnosov : Prvi del, Ljubljana : Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC, 198. 213 str. (Zbirka Linguistica et philologica). 1998 [osvrt]. Filologija 35, 2000, 154—157.
 • Etymologický slovník jazyka staroslověnského. 7 (kuditi—luna), 8 (luna—mъrcati, Doplňky k bibliografickému aparátu II). Hlavní redaktor Adolf Erhart. Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha 1997, 1998 [osvrt]. Filologija 35, 2000, 158—160.
 • Milan Moguš i Neda Pintarić, Poljsko-hrvatski rječnik. Školska knjiga, Zagreb 2002. viii,1151 str. [osvrt]. Filologija 43(2004), 135―136.
 • Jezični atlas na hrvatskome. Atlas jezika : Podrijetlo i razvitak jezika. (Glavni urednici Bernard Comrie (...)) (...) Varaždin (...) 2004 [osvrt]. Filologija 45(2006), 107—119.

 
Prikazi knjiga i časopisa i drugi tekstovi drugdje:
 

 • »Glinena kolica«. Vjesnik 3. ožujka 1979. (Sedam dana 51)
 • Zastarjelo o starima : Luj Leže /Louis Leger/: Slovenska mitologija, preveo R. Agatonović, Biblioteka »Horizonti«, »Grafos«, Beograd, 1984. Oko 326, 13. rujna 1984, 20.
 • Hrabre pretpostavke / A. Berlot, I. Rebec: So bili Etruščani Slovani?, Lipa, Kopar 1984. Vjesnik 18. siječnja 1985, 9.
 • Detalj, da nije cjeline / Relja Novaković: Baltički Sloveni u Beogradu i Srbiji, Narodna knjiga, Beograd 1985. Oko 374, 17. srpnja 1986, 21.
 • Mala izložba o velikom narodu: Pisati etruščanski, Muzejski prostor, Zagreb. Oko 364, 27. veljače 1986, 25.
 • Poticajno djelo : Relja Novaković: Baltički Sloveni u Beogradu i Srbiji, Narodna knjiga, Beograd 1985. Republika XLIII(1987):1—2, siječanj—veljača 1987, 210—212.
 • Enciklopedija simbola / Dž. K. Kuper /= Jean Campbell Cooper/, Ilustrovana enciklopedija tradicionalnih simbola, preveo S. Đorđević, Prosveta i Nolit, Beograd 1986/ Vjesnik 12. kolovoza 1987, 11.
 • Zanimljive igre asocijacija /o knjizi Hrvatski iranski korijeni M. Vidovića, Zagreb 1991/. Vjesnik 11. lipnja 1991, 10.
 • Hrvatski iranski korijeni i staroiransko podrijetlo Hrvata? Kolo II(CL)/1992, 1, siječanj 1992, 132—143
 • Dubrovnik. Matica 1993:10, listopad 1993, 28 (Hrvatski jezikoslovni zemljopis) (s Dunjom Brozović Rončević)
 • Zagreb, Zabreg, Sagreb, Zagreb. [Dunja Brozović Rončević i Alemko Gluhak] Matica 1993:11—12, 34.
 • (...)
 • Nadimak Bazalo u naslovu romana Mile Budaka. Hrvatsko slovo 181, 9. listopada 1998, 32
 • Prepričavam li pravilno? (Ilija Protuđer, Pravilno govorimo hrvatski, Split 1997). Hrvatsko slovo 179, 25. rujna 1998, 12.
 • Jadranske etimologije (Vojmir Vinja, Jadranske etimologije : Jadranske dopune Skokovu etimologijskom rječniku. Knjiga I. A—H. — Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti; Školska knjiga, 1998.) Hrvatsko slovo 189, 4. prosinca 1998, 6.
 • Hrvatski mrki medvjed i hrvatsko biološko nazivlje. Priroda 89(1999):2(859), veljača 1999, 32—33
 • Novi jezikoslovni zbornik (Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje XXIII—XXIV, Zagreb 1997—98), Hrvatsko slovo 200, 19. veljače 1999, 7—8.
 • Na jednom disku 67 knjiga (Klasici hrvatske književnosti — epika, romani, novele. Ur. Zvonimir Bulaja. Kompaktni disk. Alt F4, Zagreb 1999). Hrvatsko slovo 211, 7. svibnja 1999, 8.
 • Stran rječnik stranih riječi (Šime Anić, Nikola Klaić, Želimir Domović, Rječnik stranih riječi : tuđice, posuđenice, izrazi, kratice i fraze. Sani-plus, Zagreb 1998). Hrvatsko slovo 222, 23. srpnja 1999, 7.
 • O jednom izvanhrvatskom hrvatskom govoru (Sanja Vulić, Bernardina Petrović, Govor Hrvatskoga Groba u Slovačkoj. Sekcija Društva hrvatskih književnika i Hrvatskog centra PEN-a za proučavanje književnosti u hrvatskom iseljeništvu, Zagreb 1999). Hrvatsko slovo 224, 6. kolovoza 1999, 6—7.
 • Hrvatski jezični mogućnosnik. (Eugenija Barić, Lana Hudeček, Nebojša Koharović, Mijo Lončarić, Marko Lukenda, Mile Mamić, Milica Mihaljević, Ljiljana Šarić, Vanja Švaćko, Luka Vukojević, Vesna Zečević, Mateo Žagar. Hrvatski jezični savjetnik. U redakciji izvršnog uredništva Lane Hudeček, Milice Mihaljević i Luke Vukojevića. — Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje; Pergamena; Školske novine; Zagreb 1999. — 1660 str.) Hrvatsko slovo 233, 8. listopada 1999, 6—7.
 • Novi onomastički i etimološki prilozi. (Folia onomastica Croatica 7, Zagreb 1998, 346 str.) Hrvatsko slovo 235, 22. listopada 1999, 8.
 • Suvremena lingvistika (Suvremena lingvistika 43—44 (god. 23, sv. 1—2), Zagreb 1997 (1999), 453 str.) Hrvatsko slovo 245, 31. prosinca 1999, 7.
 • Novi Rječnik hrvatskoga jezika. Hrvatsko slovo 298, 5. siječnja 2001, 14—15. (o knj. Rječnik hrvatskoga jezika, gl.ur. Jure Šonje, LZMK i ŠK, Zagreb 2000)
 • Ženska prezimena. Hrvatsko slovo 246, 7. siječnja 2000, 15.
 • Vrijedna knjiga o hrvatskom jeziku (Stjepko Težak, Hrvatski naš (ne)zaboravljeni. Tipex, Zagreb 1999). Hrvatsko slovo 247, 14. siječnja 2000, 14.
 • Kada zaspe English... Hrvatsko slovo 253, 25. veljače 2000, 29.
 • O dodirima dijalekata u hrvatskom jeziku. Hrvatsko slovo 310, 30. ožujka 2001, 14. (o knj. Vesna Zečević, Hrvatski dijalekti u kontaktu, Zagreb 2000)
 • Nove Rasprave. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje XXV, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 1999. Hrvatsko slovo 275, 28. srpnja 2000, 14.
 • Dva-tri-četiri pravopisa. Vjesnik 4. kolovoza 2001, 7. (r. Stajališta)
 • Draga se riječ vratila i na natezanje je li točka ili tačka stavljena je točka. Vjesnik 21. kolovoza 2001, 11. (r. Stajališta)
 • Crtica o crti i crtici. Hrvatsko slovo 331, 24. kolovoza 2001, 13.
 • Hrvatske i druge teme (Migracijske i etničke teme 1—2, Zagreb, 2001.). Hrvatsko slovo 349, 28. prosinca 2001, 12.
 • Rječnik polutisućljetne Judite (Milan Moguš, Rječnik Marulićeve Judite, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 2001.). Hrvatsko slovo 367, 3. svibnja 2002, 24.
 • Dobra nova školska gramatika (Sanda Ham, Školska gramatika hrvatskoga jezika. Školska knjiga, Zagreb 2002). Hrvatsko slovo 372, 7. lipnja 2002, 24.
 • Drvo je os svijeta (Tomo Vinšćak, Vjerovanja o drveću u Hrvata : u kontekstu slavističkih istraživanja, Naklada Slap, Jastrebarsko, 2002). Hrvatsko slovo 381, 9. kolovoza 2002, 25.
 • Velik napredak za hrvatsko rječništvo, s malim nazadcima. [Skupina autora: Hrvatski enciklopedijski rječnik. [Glavni urednici Ranko Matasović i Ljiljana Jojić.]] Novi Liber, Zagreb 2002. Hrvatsko slovo 387, 20. rujna 2002, 24—25.
 • Rječnik Selaca na Braču. [Siniša Vuković: Ričnik selaškega govora, Laus, Split, 2001.] Hrvatsko slovo 400, 20. prosinca 2002, 24.
 • Rječnik rodnoga grada. [Milan Moguš: Senjski rječnik, HAZU i Matica hrvatska, Zagreb—Senj, 2002.]. Hrvatsko slovo 405, 24. siječnja 2003, 24.
 • Majstori kvarenja hrvatskoga pisanja i pravopisanja. Vjesnik 11. ožujka 2003, 13 (Stajališta)
 • Bukva, naziv za ribu. Jezik LI(2004):3, lipanj 2004, 116—117
 • (...)
 • Što li je to nacionalno? Vjesnik 15. listopada 2010, 10 (Tribina)
 • Bijeda »engleskoga« koji nije engleski. Vjesnik 13. siječnja 2011, 10 (Tribina)
 • Što je nama hrvatski književni jezik? Vjesnik 10. ožujka 2011, 10 (Tribina)
 • Par miliona ili nekoliko milijuna? Vjesnik 21. ožujka 2011, 10 (Tribina)
 • Ne kažnjavati onoga tko se žali. Vjesnik 28. travnja 2011, 10 (Tribina)
 • Čornobyl' — 25 godina »Černobila«. Vjesnik 4. svibnja 2011, 10 (Tribina)


 
Sudjelovanja na znanstvenim skupovima:
 

 • Dubine u etimološkom rječniku: Mali etimološki rječnik hrvatskoga književnog jezika. Izlaganje na Četvrtoj jugoslavenskoj konferenciji o leksikografiji i leksikologiji Rječnik i društvo (Zagreb, 11—13. listopada 1989).
 • Iz dubine jezičnih slojeva: jedna indoevropsko-afrazijsko-sinotibetska paralela. Izlaganje na skupu Skokovi etimološki susreti (Zadar, 8—9. studenoga 1990).
 • Neke praslavenske riječi u hrvatskom. 8. znanstveni skup o hrvatskim dijalektima, Zagreb, 16—17. svibnja 1996.
 • Pretpreporodni književni jezik — stariji novohrvatski. O nekim značajkama pretpreporodnoga književnoga jezika. Dani hvarskoga kazališta: Hrvatska književnost uoči preporoda, Hvar, 16—18. svibnja 1996.
 • Misli o nekim pravopisnim temama iz hrvatske jezične povijesti. Hrvatski filološki skup, međunarodni slavistički simpozij, 2, Rijeka, 24—25. lipnja 1996.
 • Strane riječi? Hrvatski filološki skup 5, Opatija, 28—30. lipnja 1999. (poslan referat)
 • Etimološki podaci u hrvatskim enciklopedijama. Znanstveni skup u povodu 50. obljetnice Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža, Zagreb, 13—14. listopada 2000. [zbornik Radovi LZMK 10, 2001 ― objavljen 2007.]
 • Posuđenice u hrvatskim dijalektima — kako s njima? 9. znanstveni skup o hrvatskim dijalektima, Zagreb, 13—14. studenoga 2000.
 • Dvojezični rječnici i etimologije. 3. međunarodni leksikološko-leksikografski znanstveni skup (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti: Razred za filološke znanosti i Odbor za leksikografiju), Zagreb, 15—16. studenoga 2001.
 • Kakva nam etimologija treba. V. Skokovi etimološko-onomastički susreti, Vukovar 4—6. listopada 2002.
 • Jezik Vitezovićeva Priricsnika. Znanstveni skup o Pavlu Ritteru Vitezoviću, Zagreb 7—8. studenoga 2002. (i Senj 13. prosinca 2002.).
 • Etimologija u hrvatskim rječnicima i drugdje. Kukuljevićevi dani u Varaždinskim Toplicama 2002: Kukuljevićeva uloga u razvoju hrvatske leksikografije. Varaždinske Toplice, 9. studeni 2002.
 • Knjiga — što nam kaže ta riječ i druge? Kukuljevićevi dani u Varaždinskim Toplicama 2003.
 • Štokavski — kamo s njim? 10. znanstveni skup o hrvatskim dijalektima ― Hrvatski štokavski dijalekti, Zagreb, 11—12. studenoga 2004.
 • Dodiri etnologije, mitologije i etimologije. 10. hrvatski filološki skup ― međunarodni slavistički simpozij, Opatija, 22―25. lipnja 2005.
 • Tipovi u pravopisnom nazivlju. 4. međunarodni leksikološko-leksikografski znanstveni skup, Zagreb, 1. prosinca 2005.
 • Jezična kultura i povijest jezika. Simpozij povodom osamdesetogodišnjice akademika Stjepana Babića, Slavonski Brod, 5―6. svibnja 2006.
 • Širenje poznavanjâ prirodnih znanosti ― o udžbenicima, nastavi fizike i skupovima / Branko Hanžek i Alemko Gluhak. (A. Gluhak: [II.:] Odnos Stanka Hondla prema hrvatskomu standardnomu jeziku.) Osmi hrvatski simpozij o nastavi fizike: Nastava fizike za prirodoznanstvenu pismenost, Novi Vinodolski, 12―14. travnja 2007.
 • Dijalekti i jezična starina. 11. znanstveni skup o hrvatskim dijalektima (HAZU i IHJJ), Zagreb, 15―17. svibnja 2008.
 • Crtice o jeziku Arithmetike horvatszke. Znanstveni skup Mihalj Šilobod i njegovo djelo ― u povodu 250. obljetnice tiskanja Arithmetike horvatszke (1758.), Sveta Nedjelja, 6. studenoga 2008.
 • Stanko Hondl i pisanje naziva mjernih jedinica. 9. hrvatski simpozij o nastavi fizike, Primošten
 • Josip Jernej i hrvatski standardni jezik. Znanstveni skup u spomen na prof. dr. Josipa Jerneja (1909.—2005.), Filozofski fakultet, Zagreb, 13—14. studenoga 2009.
 • O srodstvenom položaju romskoga jezika. Dani romskoga jezika, Zagreb, 5. studenoga 2009.
 • Što etimološki rječnici mogu dati općima. 5. međunarodni leksikološko-leksikografski znanstveni skup Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, HAZU, Zagreb, 3—4. prosinca 2009. (poslan referat)
 • Nastavna i znanstvena motrenja i mjerenja. 10. hrvatski simpozij o nastavi fizike: Nastava fizike — postignuća i izazovi, Zadar, 27—29. travnja 2011. (Branko Hanžek i Alemko Gluhak)

 
Članci o hrvatskom standardnom jeziku i dr.
 

 • O upotrebi imena afričkih jezika (na primjeru amharskog). Jezik XXV(1977/78):4, travanj 1978, 121—122
 • Popredloženje. Jezik XXIX(1981/82):1, listopad 1981, 24
 • Helsinški — bangkočki. Jezik XXIX(1981/82):1, listopad 1981, 24
 • O imenu australskih starosjedilaca. Jezik XXIX(1981/82):1, listopad 1981, 24—25
 • /Milica Mihaljević i Alemko Gluhak/ Aerobic, aerobik ili... Jezik XXXI(1983/84):2, prosinac 1983, 60—62
 • Mauretanija i Mauritanija. Jezik XXXII(1984/85):1, listopad 1984, 31—32
 • Čornobilj. Jezik XXXV(1987/88):1, listopad 1987, 20—22
 • Ipak Čornobilj. Jezik XXXV(1987/88):4, travanj 1988, 119—120
 • Jesu li HRDi grdi? Jezik XL(1992/93):2, prosinac 1992, 57—61
 • Poigrajmo se imenima naroda (Makedonci i njihovo negrčko ime: priča o Belgiji i Luksemburgu i koječemu još). Kolo III(CLI):1—2, siječanj—veljača 1993, 79—93
 • O nekim pojavama u birokroatskom jeziku. Jezik XL(1992/93):3, veljača 1993, 94—95
 • O nekim imenima zemalja. Jezik XL(1992/93):4, travanj 1993, 115—126
 • Jednoč i jednoć. Jezik XL(1992/93):5, lipanj 1993, 158
 • Fax ili faks? Jezik XLI(1993/94):1, listopad 1993, 24—26
 • Inženjer ili inžinjer. Jezik XLII(1994/95):2, prosinac 1994, 59—61
 • Što je nova? Jezik 43(1995/96):4, travanj 1996, 148—151
 • Što znači riječ otkup? Jezik 44(1996/97):1, listopad 1996, 34—38
 • Je li pozdrav pomoz(i) Bog hrvatski? Jezik 44(1996/97):3, veljača 1997, 109—111
 • Naovamo, na ovamo, ovamo — i za vrijeme. Jezik 44(1996/97):5, lipanj 1997, 195—198
 • Kako se piše LJ?. Jezik 45(1997/98):1, listopad 1997, 34—35
 • Što je omaška? Jezik 45(1997/98):1, listopad 1997, 35—37
 • Je li i jeseni vremenski prilog? Jezik 46(1998/99):1, listopad 1998, 26—27
 • Što s riječju radnja? Jezik 46(1998/99):5, lipanj 1999, 178—181
 • Internet, mreža, e-pošta. Jezik 47(1999/2000):3, veljača 2000, 105—108
 • Gledati svoja posla. Jezik 47(1999/2000):5, lipanj 2000, 196—199
 • Newsletter?! Jezik 47(1999/2000):5, lipanj 2000, 199—200
 • Opet o neću i ne ću. Mala povijest dijela hrvatskoga pravopisanja u posljednjih stoljeće i pol. Kolo XI(2001):1, proljeće 2001, 51—84.
 • Jesu li nam potrebna posebna hrvatska slova? Jezik 48(2001):4, listopad 2001, 157—158.
 • Kako se zove slovo w. Jezik 48(2001):4, listopad 2001, 158—160.
 • Bilješčica o odčestičnoj tvorbi, koliko je ima. Jezik 49(2002):3, lipanj 2002, 116—117.
 • Zašto se veli kurje oko? Jezik 50(2003):1, veljača 2003, 40.
 • Koreja, a ne »Korea«. Jezik 50(2003):3, lipanj 2003, 110—112.
 • 50. obljetnica smrti Petra Skoka. Jezik 53(2006):5, prosinac 2006, 199—200.

 
Razni tekstovi s jezičnim temama:
 

 • Potomci Trojanaca. Fokus 57, 6. kolovoza 1975.
 • Jezici u SSSR. Fokus 74, 31. ožujka 1976.
 • Romska gramatika. VUS 1249, 17. travnja 1976.
 • Etruščani i Slaveni. VUS 1279, 13. studenoga 1976.
 • Zakaj zamolčujeta punsko ploščico? ITD 1977:4, 28.1.1977.
 • Slovani z Lemnosa, s Cipra in Krete? ITD 1977:8, 25.2.1977.
 • Prazne marnje, ne pa odkritja. ITD 1977:11, 18.3.1977.
 • Se šalita? ITD 16/1977, 11.4.1977.
 • Kako sta poskusila uničiti Etruščane. ITD 1977:18, 11.4.1977.
 • Tragom kosovskih Čerkeza. Večernji list 9—10. srpnja 1977.
 • Tragom kosovskih Čerkeza (2). Večernji list 3—4. rujna 1977.
 • Kolonijalizam ili? NIN 1392, 11.9.1977.
 • »Prevođenje«. VUS 1326, 8. listopada 1977.
 • Porijeklo etrurskog jezika. Galaksija 67, novembar 1977.
 • /pismo o članku Jezik Etruščana/. Vjesnik 5. veljače 1978.
 • Stanovništvo roga Afrike. Fokus 124, 1. ožujka 1978.
 • Tri zova. Start 238, 8. ožujka 1978. /o malim narodima u Sibiru/
 • Slovinci. NIN 1433, 25.6.1978.
 • »Posjetili su i nas«. Galaksija (Beograd) 78, oktobar 1978, 45—46 [osvrt na jednu knjigu; jezična tema: etrurski jezik]
 • Nisam vidio — ne postoji. Vjesnik 13. siječnja 1979. (Sedam dana 44)
 • Jezike učiti i sam. Vjesnik 27. siječnja 1979.
 • Sodnik je zavrnil tožbo. Teleks 35(1979):5, 2.2.1979.
 • »Coca« u Kini. Start 263, 21. veljače 1979.
 • Što je zapravo s romskom gramatikom? Vjesnik 21. travnja 1979. (Sedam dana 58)
 • Znanje ili neznanje? Vjesnik 16. veljače 1980. (Sedam dana 101)
 • Zemlja tuđe povijesti, 287. Start 289, 20. veljače 1980.
 • Znanje ili neznanje (2). Vjesnik 23. veljače 1980. (Sedam dana 102)
 • Bizant. Fokus 170, lipanj 1980.
 • O porijeklu imena Rom i Ciganin. Vjesnik 12. siječnja 1981.
 • Sumnjiva uopćavanja. Vjesnik 11. travnja 1981. (Sedam dana 160)
 • Glazunov na meti. Start 326, 18. srpnja 1981.
 • Zašto je Crno more — crno!, Vikend 699, 16. listopada 1981, 6.
 • Za neke tuđice je prekasno. NIN 1620, 17.1.1982, 13.
 • 700 jezika u jednoj zemlji. Spunk novosti 9, 25.2.1982, 7.
 • Najstarije grčko pismo. Spunk novosti 13, 25.3.1982, 3.
 • Ne Vilna nego Vilnius. Vjesnik 24. rujna 1984, 5.
 • Mednarodni kino s sposojenimi glasovi. Teleks 39(XL=1984), 27.9.1984, 5.
 • Ispravno je Čornobilj. Galaksija 175, novembar 1986, 22. (Pisma čitalaca)
 • Tabićevi kamenčići. Galaksija 175, novembar 1986, 35—36 (pod Spekulacije — povodom rubrike Etrurci u Valjevu)
 • Muke s Černobilom. NIN 1883, 1.2.1987, 8.
 • Nisu »hijeroglifi«. Vjesnik 8. travnja 1987, 5. /o nekim ćirilskim natpisima u Makedoniji/
 • Nepotreban strah. Danas 270, 21. travnja 1987, 5. /o odnosu P. Dodika iz predsjedništva Bosne i Hercegovine prema slovenskom kulturnom prostoru/
 • Kultura pisma. Danas 272, 5. svibnja 1987, 4. /o ćirilici/
 • Iz drevne prošlosti. Danas 279, 23. lipnja 1987, 4. /o riječima stajati, koštati/
 • Enciklopedija simbola. /J. Campbell Cooper, Ilustrovana enciklopedija tradicionalnih simbola, Beograd 1986/. Vjesnik, 12. kolovoza 1987, 11.
 • Porijeklo etnonima. Danas 297, 27. listopada 1987, 4—5.
 • »Zlobogled«. Danas 311, 2. veljače 1988, 4—5.
 • Latvijci. NIN 1937, 14.2.1988, 6—7.
 • Havajski. Danas 317, 15. ožujka1988, 5—6.
 • Ipak trag. Vjesnik 3. rujna 1988. (Panorama subotom, str. 3) /o tragovima filistejskoga jezika/
 • Baltičke republike. Danas 342, 6. rujna 1988, 4.
 • Zanimljive igre asocijacija. Vjesnik 11. lipnja 1991, 10. (o knjizi Hrvatski iranski korijeni M. Vidovića, Zagreb 1991)
 • Što nam je riječ mir? Vjesnik 21. kolovoza 1991, 9.
 • Hrvatska ili Croatia? Vjesnik 21. listopada 1991, 8.
 • O riječi mir. Prilog u emisiji Rječnik trećeg programa, Hrvatski radio, studio Zagreb, treći program, 28. listopada 1991.
 • O riječi prijatelj. Prilog u emisiji Rječnik trećeg programa, Hrvatski radio, studio Zagreb, treći program, 26. studenoga 1991.
 • Kratice i skretanja /o "CRO" i "CRD"/. Danas 518, 21. siječnja 1992, 59.
 • Makedonija je starija od Grčke! Novi Vjesnik 15. kolovoza 1992 (Obzor 16), 18B.
 • Imena naroda. Novi Vjesnik 28. rujna 1992, 2 (Pisma čitatelja)
 • Grčka ucjena i evropsko neznanje. Novi Vjesnik 16. listopada 1992, 2 (Pisma čitatelja)
 • A ne smeta im Atena u Americi. Novi Vjesnik 9. siječnja 1993, 17B (Obzor, br. 36)
 • Sad svojataju sunce na zastavi. Vjesnik 13. travnja 1993, 28 (Pisma čitatelja)
 • [Mirjana Jurišić: Matematičar među riječima /razgovor/. Večernji list 18. svibnja 1993, 14]
 • [Davor Milišić: Riječi iz dubine /razgovor/. Nedjeljna Dalmacija 19. svibnja 1993, 26—27]
 • »Srpske« riječi u djelima Držića, Gundulića, Kašića. Vjesnik 10. rujna 1993, 36. (Pisma čitatelja)
 • Čije je Prijamovo blago, čija je Troja. Vjesnik 18. rujna 1993, 23. (Danica, Reagiranja)
 • Englesko i litavsko porijeklo Hrvata. Vjesnik 5. listopada 1993, 28. (Pisma čitatelja)
 • Krivo-pravo o Hrvatima i Irancima. Vjesnik 21. listopada 1993, 28 (Pisma čitatelja)
 • Bogate zbirke primjera logičkih pogrešaka. Vjesnik 5. studenoga 1993, 36. (Pisma čitatelja)
 • Brisanjem imena brišemo povijest [protiv prijedloga jednog čitatelja da se Ilica preimenuje u Ulicu kralja Tomislava]. Vjesnik 13. prosinca 1993, 28 (Pisma čitatelja)
 • Božić. Arena 1723, 25. prosinca 1993. (Jezik nekad, jezik sad, /1/)
 • Godina. Arena 1724, 31. prosinca 1993, 61. (Jezik nekad, jezik sad, 2)
 • Dom. Arena 1725, 8. siječnja 1994, 61. (Jezik nekad, jezik sad, 3)
 • Dum, don, dama... Arena 1726, 15. siječnja 1994, 61. (Jezik nekad, jezik sad, 4)
 • Gost. Arena 1727, 22. siječnja 1994, 61. (Jezik nekad, jezik sad, 5)
 • Od gospodina gosta do hotela. Arena 1728, 29. siječnja 1994, 61. (Jezik nekad, jezik sad, 6)
 • Gospodine! Gospođo! Arena 1729, 5. veljače 1994, 61. (Jezik nekad, jezik sad, 7)
 • Ako nam birokrati ne nametnu opet hrke. Vjesnik 12. veljače 1994, 13 (Pisma čitatelja)
 • Država. Arena 1730, 12. veljače 1994, 61. (Jezik nekad, jezik sad, 8)
 • Djevojka nije đevojka. Vjesnik 16. veljače 1994, 14. (Stajališta)
 • Države, republike. Arena 1731, 19. veljače 1994, 61. (Jezik nekad, jezik sad, 9)
 • Županije. Arena 1732, 26. veljače 1994. (Jezik nekad, jezik sad, 10)
 • Zašto promidžba a ne promičba. Vjesnik 2. ožujka 1994, 14 (Stajališta)
 • Zašto promidžba, a ne promičba. Matica 1994:3, 9. [Članak Matica prenijela iz Vjesnika od 2.III.1994.]
 • Tko kome podmeće? [Odgovor Alemka Gluhaka na polemičko pismo »Tko se protivi proučavanju prapovijesti Hrvata?« (Matica 2/94.)]. Matica 1994:3, 32.
 • Općina, kotar. Arena 1733, 5. ožujka 1994. (Jezik nekad, jezik sad, 11)
 • Selo, vas. Arena 1734, 12. ožujka 1994. (Jezik nekad, jezik sad, 12)
 • Grad. Arena 1735, 19. ožujka 1994. (Jezik nekad, jezik sad, 13)
 • Tko to drži za dobro. Vjesnik 19. ožujka 1994, 32. (Vjesnikov jezični savjetnik, 4)
 • Čovjek. Arena 1736, 26. ožujka 1994. (Jezik nekad, jezik sad, 14)
 • Eku za ECU, a ne »eki«.Vjesnik 28. ožujka 1994, 14. (Vjesnikov jezični savjetnik, 13)
 • Prišiva neistine. Vjesnik 31. ožujka 1994, 28. (Pisma čitatelja)
 • Strojevina — prva pratilja. Byte (hr) 18, travanj 1994, 82.
 • Uskrs, Vazam. Arena 1737, 2. travnja 1994. (Jezik nekad, jezik sad, 15)
 • Zastava, barjak, stijeg. Vjesnik 7. travnja 1994, 18. (Vjesnikov jezični savjetnik, 21)
 • Život. Arena 1738, 9. travnja 1994. (Jezik nekad, jezik sad, 16)
 • Telefaks bez slova x. Vjesnik 11. travnja 1994, 32. (Vjesnikov jezični savjetnik, 25)
 • Novac je samo novac. Vjesnik 16. travnja 1994, 32. (Vjesnikov jezični savjetnik, 30)
 • Proljeće. Arena 1739, 16. travnja 1994. (Jezik nekad, jezik sad, 17)
 • Samo on/ona/ono jest. Vjesnik 21. travnja 1994, 12. (Vjesnikov jezični savjetnik, 35)
 • Jurjevo. Arena 1740, 23. travnja 1994. (Jezik nekad, jezik sad, 18)
 • Polje. Arena 1741, 30. travnja 1994. (Jezik nekad, jezik sad, 19)
 • Nelogična »europeizacija«. Vjesnik 5. svibnja 1994, 26. (Pisma čitatelja)
 • Rad. Arena 1742, 7. svibnja 1994. (Jezik nekad, jezik sad, 20)
 • Što je djutifrišop? Vjesnik 9. svibnja 1994, 12. (Vjesnikov jezični savjetnik, 51)
 • Lektorska hajka na medvjede. Vjesnik 10. svibnja 1994, 14 (Stajališta)
 • Plaća, vrijedan. Arena 1743, 14. svibnja 1994. (Jezik nekad, jezik sad, 21)
 • Pisanje ništice. Vjesnik 17. svibnja 1994, 18. (Vjesnikov jezični savjetnik, 59)
 • Novac, dinar. Arena 1744, 21. svibnja 1994. (Jezik nekad, jezik sad, 22)
 • Kuna ne smije zaHRKati! Vjesnik 27. svibnja 1994, 40. (Vjesnikov jezični savjetnik, 69)
 • Kuna. Arena 1745, 28. svibnja 1994. (Jezik nekad, jezik sad, 23)
 • Znak, a ne karakter. Vjesnik 2. lipnja 1994, 12 (Vjesnikov jezični savjetnik, 73)
 • Cijena. Arena 1746, 4. lipnja 1994. (Jezik nekad, jezik sad, 24)
 • Sačuvajmo crtu! Vjesnik 10. lipnja 1994, 14. (Vjesnikov jezični savjetnik, 81)
 • Mir. Arena 1747, 11. lipnja 1994. (Jezik nekad, jezik sad, 25)
 • Kamo nam je krenuti. Vjesnik 16. lipnja 1994, 14. (Vjesnikov jezični savjetnik, 87)
 • Svijet. Arena 1748, 18. lipnja 1994. (Jezik nekad, jezik sad, 26)
 • Šop, šoping... Vjesnik 19. lipnja 1994, 4. (Vjesnikov jezični savjetnik, 90)
 • Hrvatski jezik za nas. Arena 1749, 25. lipnja 1994. (Hrvatski jezik za nas, 1)
 • Čaj od metvice. Vjesnik 29. lipnja 1994, 18. (Vjesnikov jezični savjetnik, 99)
 • Mrki medo s pet kuna. Arena 1749, 2. srpnja 1994. (Hrvatski jezik za nas, 2)
 • Počnem savjet... Vjesnik 5. srpnja 1994, 18. (Vjesnikov jezični savjetnik, 105)
 • Dvjesta? I dvjesta! Arena 1750, 9. srpnja 1994. (Hrvatski jezik za nas, 3)
 • Jer, a ne jel. Vjesnik 9. srpnja 1994, 14. (Vjesnikov jezični savjetnik, 109)
 • Kičma i kraliješi. Vjesnik 15. srpnja 1994, 40. (Vjesnikov jezični savjetnik, 115)
 • Hrvatski ili engleski? Arena 1751, 16. srpnja 1994. (Hrvatski jezik za nas, 4)
 • Tko nas zaHRKava? Vjesnik 22. srpnja 1994, 36. (Vjesnikov jezični savjetnik, 122)
 • Preuzete riječi. Arena 1752, 23. srpnja 1994. (Hrvatski jezik za nas, 5)
 • Aphazija, a ne Abhazija. Vjesnik 27. srpnja 1994, 12. (Vjesnikov jezični savjetnik, 127)
 • Na tečaju aerobike. Vjesnik 31. srpnja 1994, 4. (Vjesnikov jezični savjetnik, 131)
 • Černobil ne postoji! Vjesnik 2. kolovoza 1994, 18. (Vjesnikov jezični savjetnik, 133)
 • Četiri, a ne četri. Vjesnik 6. kolovoza 1994, 10. (Vjesnikov jezični savjetnik, 137)
 • Zar žene nisu ljudi?! Vjesnik 13. kolovoza 1994, 10. (Vjesnikov jezični savjetnik, 144)
 • Gdje je Tajska? Vjesnik 16. kolovoza 1994, 12. (Vjesnikov jezični savjetnik, 146)
 • Charter? Čarter! Vjesnik 21. kolovoza 1994, 4. (Vjesnikov jezični savjetnik, 151)
 • Porijeklo i podrijetlo. Vjesnik 25. kolovoza 1994, 12. (Vjesnikov jezični savjetnik, 155)
 • Porijeklo podrijetla. Vjesnik 26. kolovoza 1994, 11. (Vjesnikov jezični savjetnik, 156)
 • Je li telefaks dalekoumnoživač? Vjesnik 1. rujna 1994, 18. (Vjesnikov jezični savjetnik, 162)
 • Menedžer? Menadžer? Ali ne »manager«! Vjesnik 4. rujna 1994, 16. (Vjesnikov jezični savjetnik, 165)
 • Diler se udomaćio. Vjesnik 9. rujna 1994, 13. (Vjesnikov jezični savjetnik, 169)
 • Original »originala«. Vjesnik 12. rujna 1994, 16. (Vjesnikov jezični savjetnik, 172)
 • Zagreb i Agram. Vjesnik 17. rujna 1994, 12. (Vjesnikov jezični savjetnik, 177)
 • Pistacija, a ne »pistacchio«. Vjesnik 22. rujna 1994, 12. (Vjesnikov jezični savjetnik, 181)
 • Zagrebačka imena. Vjesnik 24. rujna 1994, 14. (Vjesnikov jezični savjetnik, 183)
 • Velika slova u naslovima. Vjesnik 26. rujna 1994, 12. (Vjesnikov jezični savjetnik, 185)
 • Ime Litve. Vjesnik 27. rujna 1994, 18. (Vjesnikov jezični savjetnik, 186)
 • Etruščani i Konjščina. Vjesnik 28. rujna 1994, 12. (Vjesnikov jezični savjetnik, 187)
 • Latvija nije Litva! Vjesnik 2. listopada 1994, 6. (Vjesnikov jezični savjetnik, 191)
 • Nema Haita! Vjesnik 5. listopada 1994, 18. (Vjesnikov jezični savjetnik, 194)
 • Pisanje datuma. Vjesnik 11. listopada 1994, 18. (Vjesnikov jezični savjetnik, 200)
 • Jelačićev trg i Jelačić-plac. Vjesnik 14. listopada 1994, 34. (Vjesnikov jezični savjetnik, 203)
 • Sufiks –jenje. Vjesnik 16. listopada 1994, 3. (Vjesnikov jezični savjetnik, 205)
 • Dobro ime Bjelorusija. Vjesnik 20. listopada 1994, 18. (Vjesnikov jezični savjetnik, 209)
 • Poduzeće Otac i sin. Vjesnik 22. listopada 1994, 14. (Vjesnikov jezični savjetnik, 211)
 • Koraljni rifovi u Hrvatskoj?! Vjesnik 26. listopada 1994, 12. (Vjesnikov jezični savjetnik, 215)
 • Riječ hir nije posuđenica. Vjesnik 6. studenoga 1994, 4. (Vjesnikov jezični savjetnik, 225)
 • Kalmeta, mrki medvjed i ugljen. Vjesnik 7. studenoga 1994, 26 (Pisma čitatelja)
 • Radnik radi. Vjesnik 11. studenoga 1994, 14. (Vjesnikov jezični savjetnik, 230)
 • Kakvi su nam računi. Vjesnik 16. studenoga 1994, 12. (Vjesnikov jezični savjetnik, 235)
 • Ime starije od grada [o imenu grada Zagreba]. Vjesnik 18. studenoga 1994, 14—15 (Stajališta)
 • Hrvatski je Azerbajdžan. Vjesnik 20. studenoga 1994, 4. (Vjesnikov jezični savjetnik, 238)
 • Pisanje rednih brojeva. Vjesnik 1. prosinca 1994, 18. (Vjesnikov jezični savjetnik, 247)
 • Tuđe poštuj, a svoje nauči. Vjesnik 10. prosinca 1994, 16—17 (Stajališta)
 • Dvjesta iz starine. Vjesnik 8. prosinca 1994, 12. (Vjesnikov jezični savjetnik, 254)
 • Hrvatski mrki medvjed na hrvatskih pet kuna. Glasnik HDZ 174, 10. prosinca 1994.
 • Kut i ugao. Vjesnik 13. prosinca 1994, 18. (Vjesnikov jezični savjetnik, 259)
 • U kutu nikome na putu. Vjesnik 18. prosinca 1994, 2. (Vjesnikov jezični savjetnik, 263)
 • Badnjak i Božić — drevne riječi. Vjesnik 27. prosinca 1994, 18. (Vjesnikov jezični savjetnik, 269)
 • Neću i ne ću. Vjesnik 3. siječnja 1995, 18. (Vjesnikov jezični savjetnik, 274)
 • Mozak i njegovo g. Vjesnik 8. siječnja 1995, 7. (Vjesnikov jezični savjetnik, 279)
 • Kuna nije vlastito ime! Vjesnik 13. siječnja 1995, 14. (Vjesnikov jezični savjetnik, 284)
 • Kuna i njezina kratica. Vjesnik 20. siječnja 1995, 14. (Vjesnikov jezični savjetnik, 291)
 • Nag i gol. Vjesnik 22. siječnja 1995, 2. (Vjesnikov jezični savjetnik, 293)
 • Nema nagoglavih. Vjesnik 25. siječnja 1995, 18. (Vjesnikov jezični savjetnik, 296)
 • Porodica i obitelj. Vjesnik 29. siječnja 1995, 2. (Vjesnikov jezični savjetnik, 299)
 • Seksipila nigdje nema! Vjesnik 2. veljače 1995. (Vjesnikov jezični savjetnik, 302)
 • Tko je došao »ovdje«? Vjesnik 8. veljače 1995, 18. (Vjesnikov jezični savjetnik, 308)
 • Naš je palac. Vjesnik 10. veljače 1995, 34. (Vjesnikov jezični savjetnik, 310)
 • Raščlanjivanje riječi na dijelove. Vjesnik 14. veljače 1995, 18. (Vjesnikov jezični savjetnik, 314)
 • Tko je ledičan? Vjesnik 17. veljače 1995, 34. (Vjesnikov jezični savjetnik, 317)
 • Oj, vokative! Vjesnik 22. veljače 1995, 18. (Vjesnikov jezični savjetnik, 321)
 • Majice i tajce. Vjesnik 27. veljače 1995, 12. (Vjesnikov jezični savjetnik, 325)
 • Croatia? Zašto ne Hrvatska? Vjesnik 2. ožujka 1995, 18. (Vjesnikov jezični savjetnik, 328)
 • Mađari i Madžari. Vjesnik 6. ožujka 1995, 12. (Vjesnikov jezični savjetnik, 331)
 • Nepotreban izraz često puta. Vjesnik 9. ožujka 1995, 18. (Vjesnikov jezični savjetnik, 334)
 • Sumljivac je sumnjiv! Vjesnik 12. ožujka 1995, 18. (Vjesnikov jezični savjetnik, 337)
 • Na čemu se sanjkamo? Vjesnik 23. ožujka 1995, 18. (Vjesnikov jezični savjetnik, 347)
 • Što je nacija? Vjesnik 28. ožujka 1995, 18. (Vjesnikov jezični savjetnik, 352)
 • Nacija, država i Ustav. Vjesnik 3. travnja 1995, 12. (Vjesnikov jezični savjetnik, 357)
 • Nema »jedanroga«. Vjesnik 11. travnja 1995, 18. (Vjesnikov jezični savjetnik, 363)
 • Sigurno vjerojatno! Vjesnik 19. travnja 1995, 18. (Vjesnikov jezični savjetnik, 369)
 • Jezici i narodi u Ruandi i Burundiju. Vjesnik 26. travnja 1995, 18. (Vjesnikov jezični savjetnik, 376)
 • Nepotrebna potrebitost? Vjesnik 3. svibnja 1995, 20. (Vjesnikov jezični savjetnik, 379)
 • Gdje smo sa »gđe«? Vjesnik 10. svibnja 1995, 18. (Vjesnikov jezični savjetnik, 385)
 • U hrvatskom je Hrvatska. Vjesnik 13. svibnja 1995, 42 (Pisma čitatelja)
 • Konvencija o konvenciji. Vjesnik 16. svibnja 1995, 18. (Vjesnikov jezični savjetnik, 389)
 • Što je Kinezu prezime? Vjesnik 19. svibnja 1995, 34. (Vjesnikov jezični savjetnik, 392)
 • Svi kunini jezični nesporazumi. Vjesnik 26. svibnja 1995, 14—15 (Stajališta)
 • Sve, a ne »svo«. Vjesnik 27. svibnja 1995, 14. (Vjesnikov jezični savjetnik, 399)
 • Idete li na rafting? Vjesnik 1. lipnja 1995, 18. (Vjesnikov jezični savjetnik, 402)
 • Tu negdje oko cirka. Vjesnik 9. lipnja 1995, 34. (Vjesnikov jezični savjetnik, 409)
 • Vara li nas dr. Bach? Večernji list 14. lipnja 1995 (Reagiranja)
 • Republika Hrvatska. Vjesnik 16. lipnja 1995, 35. (Vjesnikov jezični savjetnik, 415)
 • Utorak — zašto utorak? Vjesnik 27. lipnja 1995, 18. (Vjesnikov jezični savjetnik, 423)
 • Komparativne prednosti. Vjesnik 28. lipnja 1995, 18. (Vjesnikov jezični savjetnik, 424)
 • Taj dan za tjedan. Vjesnik 2. srpnja 1995, 6. (Vjesnikov jezični savjetnik, 427)
 • Osobnost i ličnost. Vjesnik 5. srpnja 1995, 14. (Vjesnikov jezični savjetnik, 430)
 • Što je osobnost. Vjesnik 6. srpnja 1995, 14. (Vjesnikov jezični savjetnik, 431)
 • Smijeh i smiješak. Vjesnik 10. srpnja 1995, 14. (Vjesnikov jezični savjetnik, 433)
 • Crte ličnosti. Vjesnik 19. srpnja 1995, 14. (Vjesnikov jezični savjetnik, 441)
 • Jezični savjeti mikrobiologa Bacha. Slobodna Dalmacija 21. srpnja 1995, 9 (Tribina)
 • Zašto VAT? Vjesnik 22. srpnja 1995, 13. (Vjesnikov jezični savjetnik, 444)
 • Röntgen i rendgen. Vjesnik 29. srpnja 1995, 34. (Pisma čitatelja)
 • Ruski se ne piše engleski. Vjesnik 31. srpnja 1995, 20. (Vjesnikov jezični savjetnik, 450)
 • Međimurje nije Međumurje. Vjesnik 4. kolovoza 1995, 34. (Vjesnikov jezični savjetnik, 454)
 • Nazočna prisutnost starine. Vjesnik 11. kolovoza 1995, 36. (Vjesnikov jezični savjetnik, 459)
 • Svakom jeziku njegov pravopis. Vjesnik 11. kolovoza 1995, 44 (Pisma čitatelja)
 • Kako pisati datume? Vjesnik 18. kolovoza 1995, 36. (Vjesnikov jezični savjetnik, 463)
 • Kako čitati rječnike? Vjesnik 22. kolovoza 1995. (Vjesnikov jezični savjetnik, 466)
 • Ne keš: gotovina. Vjesnik 24. kolovoza 1995. (Vjesnikov jezični savjetnik, 468)
 • Čitalac, čitaoci i savjetovatelj. Vjesnik 25. kolovoza 1995, 15. (Vjesnikov jezični savjetnik, 469)
 • Sufiks -kinja jest hrvatski! Vjesnik 30. kolovoza 1995, 15. (Vjesnikov jezični savjetnik, 472)
 • Tko to stalno o Vuku. Vjesnik 30. kolovoza 1995, 26 (Pisma čitatelja)
 • Roba, a ne robe. Vjesnik 2. rujna 1995, 28. (Vjesnikov jezični savjetnik, 474)
 • Što je to slobodna carinska zona? Vjesnik 5. rujna 1995, 20. (Vjesnikov jezični savjetnik, 475)
 • Kulen, kuljen i kulin. Vjesnik 6. rujna 1995, 20. (Vjesnikov jezični savjetnik, 476)
 • Lohn-poslovi i jezični lomovi. Vjesnik 8. rujna 1995, 36. (Vjesnikov jezični savjetnik, 478)
 • Implementacija implementacije. Vjesnik 11. rujna 1995, 14. (Vjesnikov jezični savjetnik, 480)
 • Prijam prijma. Vjesnik 12. rujna 1995, 20. (Vjesnikov jezični savjetnik, 481)
 • Pažer vam pažira. Vjesnik 13. rujna 1995, 20. (Vjesnikov jezični savjetnik, 482)
 • Hljeb i štruca, a na koncu — štrukli. Vjesnik 19. rujna 1995, 20. (Vjesnikov jezični savjetnik, 485)
 • Pozitivni zakonski propisi. Vjesnik 20. rujna 1995, 20. (Vjesnikov jezični savjetnik, 486)
 • Je li notebook bilježnica? Vjesnik 21. rujna 1995, 20. (Vjesnikov jezični savjetnik, 487)
 • Kako se mjeri hrvatskost riječi. Vjesnik 24. rujna 1995, 36 (Pisma čitatelja)
 • Kamo s pridjevom? Vjesnik 26. rujna 1995, 18. (Vjesnikov jezični savjetnik, 488)
 • Tko piše dnevnik dnevno? Vjesnik 27. rujna 1995, 18. (Vjesnikov jezični savjetnik, 489)
 • Knin je Knin, hrvatski Knin. Vjesnik 8. listopada 1995, 44 (Pisma čitatelja)
 • Zbog neznanja, radi znanja. Vjesnik 11. listopada 1995, 20. (Vjesnikov jezični savjetnik, 495)
 • Zbog čega zbog? Vjesnik 6. studenoga 1995, 12. (Vjesnikov jezični savjetnik, 497)
 • Tko je u cilju, tko će u svrhu. Vjesnik 11. studenoga 1995, 16. (Vjesnikov jezični savjetnik, 500)
 • Je li dijete zaista staro? Vjesnik 21. studenoga 1995, 20. (Vjesnikov jezični savjetnik, 504)
 • Aktualan, aktuelan i sadašnji... Vjesnik 22. studenoga 1995, 20. (Vjesnikov jezični savjetnik, 505)
 • Tragovi jezične prošlosti. Vjesnik 23. studenoga 1995, 28. (Vjesnikov jezični savjetnik, 506)
 • Daj mi, please, te novine. Vjesnik 28. studenoga 1995, 20. (Vjesnikov jezični savjetnik, 507)
 • Kopija i primjerak. Vjesnik 5. prosinca 1995, 20. (Vjesnikov jezični savjetnik, 511)
 • Pozdravljam vas sve. Vjesnik 11. prosinca 1995. (Vjesnikov jezični savjetnik, 516)
 • Zanaglasnice, gdje li ti je mjesto. Vjesnik 13. prosinca 1995. (Vjesnikov jezični savjetnik, 518)
 • Pomodna transparentnost. Vjesnik 19. prosinca 1995, 20. (Vjesnikov jezični savjetnik, 520)
 • Sretni vam božićni blagdani! Vjesnik 27. prosinca 1995, 20. (Vjesnikov jezični savjetnik, 522)
 • Pišem ti pismo. Vjesnik 2. siječnja 1996. (Vjesnikov jezični savjetnik, 523)
 • Krijumčarenje »kriomčara«? Vjesnik 6. siječnja 1996, 28. (Vjesnikov jezični savjetnik, 527)
 • Kriomice se riječi mijenjaju. Vjesnik 8. siječnja 1996, 20. (Vjesnikov jezični savjetnik, 528)
 • Nadnevak nije dan! Vjesnik 10.siječnja 1996, 20. (Vjesnikov jezični savjetnik, 530)
 • Vijori li se, vihori li se? Vjesnik 15. siječnja 1996, 22. (Vjesnikov jezični savjetnik, 533)
 • Pisanje vremena. Vjesnik 17. siječnja 1996, 20. (Vjesnikov jezični savjetnik, 535)
 • Što se broji — vojnici ili postrojbe? Vjesnik 22. siječnja 1996, 20. (Vjesnikov jezični savjetnik, 539)
 • Kolorni monitor i hrvatska gramatika. Vjesnik 23. siječnja 1996, 20. (Vjesnikov jezični savjetnik, 540)
 • Što li se sve ne upućuje. Vjesnik 25. siječnja 1996, 20. (Vjesnikov jezični savjetnik, 542)
 • Raskvašen snijeg. Vjesnik 30. siječnja 1996, 20. (Vjesnikov jezični savjetnik, 544)
 • U roku od osam dana... Vjesnik 1. veljače 1996, 20. (Vjesnikov jezični savjetnik, 546)
 • Milijuni pogrešaka! Vjesnik 5. veljače 1996, 20. (Vjesnikov jezični savjetnik, 548)
 • Državljanin ove države. Vjesnik 7. veljače 1996, 20. (Vjesnikov jezični savjetnik, 550)
 • Odjeća i »tuđice«. Vjesnik 14. veljače 1996, 20. (Vjesnikov jezični savjetnik, 555)
 • Kada brojkama ne treba spojnica. Vjesnik 15. veljače 1996, 20. (Vjesnikov jezični savjetnik, 556)
 • Odšteta i ošteta. Vjesnik 20. veljače 1996. (Vjesnikov jezični savjetnik, 558)
 • Insekt traka. Vjesnik 22. veljače 1996, 20. (Vjesnikov jezični savjetnik, 560)
 • Bjelančevine i proteini. Vjesnik 29. veljače 1996, 20. (Vjesnikov jezični savjetnik, 564)
 • Dne 6. ožujka. Vjesnik 6. ožujka 1996, 20. (Vjesnikov jezični savjetnik, 568)
 • Račun protiv tržišta. Vjesnik 9. ožujka 1996, 15 (Stajališta)
 • (Ne)sporno nj. Vjesnik 14. ožujka 1996, 20. (Vjesnikov jezični savjetnik, 570)
 • Prirodno identične boje?! Vjesnik 19. ožujka 1996, 14. (Vjesnikov jezični savjetnik, 574)
 • Laže li ožujak? Vjesnik 22. ožujka 1996, 14. (Vjesnikov jezični savjetnik, 577)
 • Od mrkog medvjeda preko korištenja rendgena naovamo. Hrvatsko slovo 48, 22. ožujka 1996, 17.
 • Hvala lijepo. Vjesnik 25. ožujka 1996, 20. (Vjesnikov jezični savjetnik, 579)
 • Loše za uporabu, dobre su za šalu. Vjesnik 2. travnja 1996, 18. (Stajališta)
 • Pišući o vrtoletu, otišao predaleko, u klevetanje. Vjesnik 13. svibnja 1996, 11 (Pisma čitatelja)
 • Bidermajer — a ne »Biedermeier«. Vjesnik 17. srpnja 1997, 13. (Pisma čitatelja)
 • Promidžba, a ne promičba. Vjesnik 26. kolovoza 1996, 11 (Pisma čitatelja)
 • Vrijednosti hrvatskoga jezika mjere se hrvatskim jezikom. Vjesnik 14. listopada 1996, 11 (Pisma čitatelja)
 • Pa, o jeziku, rode, pa... pa..., Hrvatsko slovo 130, 17. listopada 1997.
 • Što je otkup i što je odšteta. Vjesnik 26. listopada 1996, 11.
 • Hrvatski nam jezik ne stvaraju hrvatski jezikoslovci, stvara ga hrvatski narod. Vjesnik 23. studenoga 1996, 11.
 • Još se jednom pitam i pitam: treba li komu jezični savjet. Vjesnik 16. prosinca 1996, 11.
 • Mikrobiolog protiv izraza koji je sasvim u duhu hrvatskoga jezika. Vjesnik 7. siječnja 1997, 11.
 • Riječ kičma hrvatska je riječ, hrvatska po upotrebi i po porijeklu. Vjesnik 9. veljače 1997, 20.
 • Lokalni, lokal i lokanje u birtiji: Koliko se god sva ta Pokrivkina povezivanja činila zgodnima i duhovitima, ona nemaju nikakve osnove. Vjesnik 13. travnja 1997, 20.
 • Hrvatski se jezik ne mjeri srpskim aršinom. Hrvatsko slovo 145, 30. siječnja 1998.
 • Tajkuni. Večernji list 10. ožujka 1998, 18. (Riječi o riječima, /1/)
 • Stalež. Večernji list 17. ožujka 1998, 44. (Riječi o riječima, /2/)
 • Šarm. Večernji list 24. ožujka 1998, 19. (Riječi o riječima, /3/)
 • Čast. Večernji list 31. ožujka 1998, 19. (Riječi o riječima, /4/)
 • Nagrada. Večernji list 7. travnja 1998, 15. (Riječi o riječima, /5/)
 • Šunka. Večernji list 14. travnja 1998, 15. (Riječi o riječima, /6/)
 • Jurjevo. Večernji list 21. travnja 1998, 27. (Riječi o riječima, /7/)
 • Đ. Večernji list 28. travnja 1998, 29. (Riječi o riječima, /8/)
 • Jezik reklama. Večernji list 5. svibnja 1998, 16. (Riječi o riječima, /9/)
 • Konvencija. Večernji list 12. svibnja 1998, 29. (Riječi o riječima, /10/)
 • Nacija. Večernji list 19. svibnja 1998, 31. (Riječi o riječima, /11/)
 • Pravo. Večernji list 26. svibnja 1998, 33. (Riječi o riječima, /12/)
 • Ne će? Hoće, neće. Večernji list 2. lipnja 1998, 33. (Riječi o riječima, /13/)
 • Granica. Večernji list 9. lipnja 1998, 31. (Riječi o riječima, /14/)
 • Transparentno [Budi transparentan]. Večernji list 16. lipnja 1998, 31. (Riječi o riječima, /15/)
 • Ljeto. Večernji list 23. lipnja 1998, 31. (Riječi o riječima, /16/)
 • Štrajk. Večernji list 30. lipnja 1998, 33. (Riječi o riječima, /17/)
 • Finale. Večernji list 7. srpnja 1998, 24. (Riječi o riječima, /18/)
 • Otkup. Večernji list 14. srpnja 1998, 36. (Riječi o riječima, /19/)
 • Rivijera. Večernji list 21 srpnja 1998, 31. (Riječi o riječima, /20/)
 • Opći jezik i jezici struka, Hrvatsko slovo 170, 24. srpnja 1998.
 • More i plaža. Večernji list 28. srpnja 1998, 33. (Riječi o riječima, /21/)
 • X. Večernji list 4. kolovoza 1998, 43. (Riječi o riječima, /22/)
 • Vatra, oganj. Večernji list 11. kolovoza 1998, 39. (Riječi o riječima, /23/)
 • Dubrovnik. Večernji list 18. kolovoza 1998. (Riječi o riječima, /24/)
 • Što je nacija?, Hrvatsko slovo 174, 21. kolovoza 1998.
 • Istine i laži. Večernji list 25. kolovoza 1998. (Riječi o riječima, /25/)
 • Kvrgav kvizni jezik. Večernji list 1. rujna 1998, 15. (Riječi o riječima, /26/)
 • Zemljopisni nazivi u Ratimira Kalmete, Hrvatsko slovo 176, 4. rujna 1998.
 • Upis. Večernji list 8. rujna 1998, 31 (Riječi o riječima, /27/)
 • Što je nova, s rodbinskim nazivima, Hrvatsko slovo 177, 11. rujna 1998.
 • Teror Velikoga Slova. Večernji list 15. rujna 1998. (Riječi o riječima, /28/)
 • Prepričavamo li pravilno?, Hrvatsko slovo 179, 25. rujna 1998.
 • Jezik. Večernji list 29. rujna 1998, 15. (Riječi o riječima)
 • Hodočašće. Večernji list 6. listopada 1998. (Riječi o riječima)
 • Afera. Večernji list 13. listopada 1998, 30. (Riječi o riječima)
 • Hajde zdravo! Večernji list 20. listopada 1998, 14. (Riječi o riječima)
 • Miss. Večernji list 27. listopada 1998, 31. (Riječi o riječima)
 • Lijek. [Lijeka ni za lijek] Večernji list 3. studenoga 1998, 16. (Riječi o riječima)
 • Skokovi etimološki susreti — Etimološki rječnik V. Vinje. Večernji list 6. studenoga 1998, 62.
 • Pošta. Večernji list 17. studenoga 1998, 39. (Riječi o riječima)
 • Š. Talajić i njegovi jezični »prigovori«. Hrvatsko slovo 187, 20. studenoga 1998, 13.
 • Snijeg. Večernji list 24. studenoga 1998, 16. (Riječi o riječima)
 • Internet. Večernji list 1. prosinca 1998. (Riječi o riječima)
 • Blagdani. [Samo Novu godinu] Večernji list 8. prosinca 1998, 16. (Riječi o riječima)
 • Mirovina. Večernji list 16. prosinca 1998, 16. (Riječi o riječima)
 • Čestitka. [Čestit] Večernji list 22. prosinca 1998, 15. (Riječi o riječima)
 • Nov. Večernji list 29. prosinca 1998, 31. (Riječi o riječima)
 • Nule. Večernji list 5. siječnja 1999, 31. (Riječi o riječima)
 • Euro. Večernji list 12. siječnja 1999, 16. (Riječi o riječima)
 • Grad. Večernji list 19. siječnja 1999, 31. (Riječi o riječima)
 • Dug. Večernji list 26. siječnja 1999, 16. (Riječi o riječima)
 • Tuđice? Večernji list 2. veljače 1999, 30. (Riječi o riječima)
 • Zbog radi. Večernji list 9. veljače 1999, 30. (Riječi o riječima)
 • Broj. Večernji list 16. veljače 1999, 30. (Riječi o riječima)
 • Kohabitacija. Večernji list 23. veljače 1999, 31. (Riječi o riječima)
 • E, gospodine... Večernji list 2. ožujka 1999, 21. (Riječi o riječima)
 • Tat. Večernji list 9. ožujka 1999, 30. (Riječi o riječima)
 • Namet. Večernji list 16. ožujka 1999, 38. (Riječi o riječima)
 • Teret. Večernji list 23. ožujka 1999, 34. (Riječi o riječima)
 • NATO. Večernji list 30. ožujka 1999, 19. (Riječi o riječima)
 • Bijeg. Večernji list 6. travnja 1999, 15. (Riječi o riječima)
 • Ivana Brlić-Mažuranić. Večernji list 13. travnja 1999, 19. (Riječi o riječima)
 • Riječ tunj hrvatska je! Hrvatsko slovo 204, 16. travnja 1999, 2.
 • Sloboda. Večernji list 4. svibnja 1999, 19. (Riječi o riječima)
 • Rieč. [ie] Večernji list 18. svibnja 1999, 18. (Riječi o riječima)
 • Kuna. Večernji list 1. lipnja 1999, 19. (Riječi o riječima)
 • Žensko prezime. Večernji list 9. lipnja 1999. (Riječi o riječima)
 • Anglicizmi. [I to su anglicizmi]. Večernji list 15. lipnja 1999, 36. (Riječi o riječima)
 • NATO-om, NATO-m, NATOm, Natom... Hrvatsko slovo 218, 25. lipnja 1999, 2
 • Pijun. Večernji list 30. lipnja 1999. (Riječi o riječima)
 • Festival. [Festival i igre] Večernji list 13. srpnja 1999, 19. (Riječi o riječima)
 • Milijarda. Večernji list 27. srpnja 1999. (Riječi o riječima)
 • 2000. Večernji list 3. kolovoza 1999, 17. (Riječi o riječima)
 • Brojevi. Večernji list 10. kolovoza 1999, 22. (Riječi o riječima)
 • Falsifikat. Večernji list 17. kolovoza 1999. (Riječi o riječima)
 • Nezgoda?! Večernji list 25. kolovoza 1999, 38. (Riječi o riječima)
 • Nismo Horšedi iz Harahvaitije? Večernji list 12. rujna 1999, 16—17 (Kulturni obzor).
 • I o odgovarajućijem pisanju. Hrvatsko slovo 230, 17. rujna 1999, 27.
 • Nacionalni internacionalizam. Večernji list 28. rujna 1999. (Riječi o riječima)
 • Problem 2000. godine i drugdje. Hrvatsko slovo 232, 1. listopada 1999, 2.
 • Office 2000. Večernji list 12. listopada 1999, 22. (Riječi o riječima)
 • Novi onomastički i etimološki prilozi. Hrvatsko slovo 235, 22. listopada 1999, 8.
 • Vatikan. Večernji list 3. studenoga 1999. (Riječi o riječima)
 • U hrvatskom Zagrebu. Večernji list 16. studenoga 1999, 22. (Riječi o riječima)
 • Milenij. [Milenij, milenijski] Večernji list 30. studenoga 1999. (Riječi o riječima)
 • Zemlje i države. Večernji list 7. prosinca 1999, 19. (Riječi o riječima)
 • Žalost. Večernji list 15. prosinca 1999, 17. (Riječi o riječima)
 • Božić. Večernji list 22. prosinca 1999, 26. (Riječi o riječima)
 • Sloboda izbora. Večernji list 28. prosinca 1999, 34. (Riječi o riječima)
 • Suvremena lingvistika. Hrvatsko slovo 245, 31. prosinca 1999, 7.
 • Rezultat. Večernji list 4. siječnja 2000, 30. (Riječi o riječima)
 • Vizija. Večernji list 25. siječnja 2000, 31. (Riječi o riječima)
 • Profiliranje. Večernji list 1. veljače 2000, 34. (Riječi o riječima)
 • Predsjednik. Večernji list 8. veljače 2000, 23. (Riječi o riječima)
 • Doktori i liječnici. Večernji list 29. veljače 2000, 22. (Riječi o riječima)
 • Internet. [Internet i opet] Večernji list 7. ožujka 2000. (Riječi o riječima)
 • Instantni kompleks. [Instantni kompleks, kompleksni instant] Večernji list 14. ožujka 2000. (Riječi o riječima)
 • Mi i Kinezi. Večernji list 21. ožujka 2000, 18. (Riječi o riječima)
 • Hrvatski rječnici. Vijenac 158, 23. ožujka 2000. 
 • O lektoriranju. Vijenac 158, 23. ožujka 2000.
 • G., ga. Večernji list 28. ožujka 2000. (Riječ o riječima)
 • Silno, veoma. Večernji list 5. travnja 2000. (Riječ o riječima)
 • Krajnje uvodno. Večernji list 11. travnja 2000. (Riječi o riječima)
 • Pravopis. Večernji list 28. travnja 2000, 22. (Riječi o riječima)
 • Mediji. Večernji list 2. svibnja 2000, 23. (Riječi o riječima)
 • Opet. Večernji list 10. svibnja 2000. (Riječi o riječima)
 • Povrat. Večernji list 23. svibnja 2000. (Riječi o riječima)
 • Dan državnosti. Večernji list 29—30. svibnja 2000, 21. (Riječi o riječima)
 • Jezik. Večernji list 6. lipnja 2000, 23. (Riječi o riječima)
 • Polemika. Večernji list 13. lipnja 2000. (Riječi o riječima)
 • S onu stranu zakona. Večernji list 30. lipnja 2000. (Riječi o riječima)
 • Kolaps. Večernji list 27. lipnja 2000, 22. (Riječi o riječima)
 • Nahereni jezik. Večernji list 4. srpnja 2000, 22. (Riječi o riječima)
 • O riječima, Ladan. (Tomislav Ladan. Riječi, riječi, riječi. (...). Hrvatsko slovo 272, 7. srpnja 2000.
 • Brojevi. Večernji list 11. srpnja 2000, 22. (Riječi o riječima)
 • O jeziku, da. Vijenac 166, 13. srpnja 2000.
 • Svjetska trgovinska organizacija. Večernji list 18. srpnja 2000, 23. (Riječi o riječima)
 • Sunce. Večernji list 25. srpnja 2000. (Riječi o riječima)
 • Saobraćaj. Večernji list 21. kolovoza 2000, 22. (Riječi o riječima)
 • Razlomci. Večernji list 10. kolovoza 2000. (Riječi o riječima)
 • Turizam. Večernji list 17. kolovoza 2000, 17. (Riječi o riječima)
 • Vrućina. Večernji list 22. kolovoza 2000, 22. (Riječi o riječima)
 • Požar. Večernji list 31. kolovoza 2000. (Riječi o riječima)
 • (...)
 • Još jedan pravopis. Hrvatsko slovo 283, 22. rujna 2000, 14.
 • Dvije »sitnice« — jezične? /o jeziku hrvatskoga ustava/. Dom 60, listopad 2000, 5.
 • Vlasništvo i kako ga steći. Dom 60, listopad 2000, 21.
 • Dignitet. Večernji list 4. listopada 2000, 22. (Riječi o riječima)
 • Bilo koji. [Nije svaki bilo koji ikoji] Večernji list 11. listopada 2000. (Riječi o riječima)
 • Nije tako! [Veliko slovo, mala pismenost] Večernji list 17. listopada 2000, 46. (Riječi o riječima)
 • Promjene u Ustavu. Večernji list 10. studenoga 2000, 20. (Riječi o riječima)
 • Suport. Večernji list 14. studenoga 2000, 20. (Riječi o riječima)
 • Samit. Večernji list 28. studenoga 2000, 20. (Riječi o riječima)
 • Rječnik. [Novi rječnik, novi jezik /Šonje/]. Večernji list 23. prosinca 2000. (Riječi o riječima)
 • Trajni prinosi anglistici i kroatistici (u spomen na akademika Rudolfa Filipovića /.../). Vjesnik 28. prosinca 2000, 16.
 • Ljudi iz Pušće i Bistre ne moraju se brinuti. Večernji list 29. prosinca 2000, 9. /o nametanju sklopa Jelačić-plac/
 • Hrvati i pravopis, danas. Dom 63, siječanj 2001, 5.
 • Milenijski tisućljetni. Hrvatsko slovo 299, 12. siječnja 2001, 14.
 • Doktori. Večernji list 24. siječnja 2001, 18. (Riječi o riječima)
 • Pravopis. [Pravopis, i opet] Večernji list 2. veljače 2001, 61. (Riječi o riječima)
 • Pravopis, i opet, i opet... Večernji list 6. veljače 2001, 51. (Riječi o riječima)
 • Zločinačka organizacija. Dom 65, ožujak 2001, 5.
 • Žena. Večernji list 8. ožujka 2001, 16. (Riječi o riječima)
 • Dvojezičnost? Večernji list 11. travnja 2001, 16. (Riječi o riječima)
 • Neće ili ne će, neka mu. Zarez 54, 26. travnja 2001. (r. Reagiranja) [izvorni naslov: Neće li ne će, neka mu]
 • Rudolf Filipović 1916.—2000. Jezik 48(2001):3, lipanj 2001, 85—87
 • Jadfest gramatika. Večernji list 2. kolovoza 2001, 34. (Riječi o riječima)
 • Nacionalni nered. Večernji list 5. rujna 2001, 17. (Riječi o riječima)
 • O jeziku reklama. Večernji list 12. studenoga 2001.
 • (...)
 • Velikih razlika nema! [o 6. izdanju pravopisa Babić—Finka—Moguš, u odnosu na Anić—Silićev] Večernji list 11. studenoga 2002.
 • Za ljudska prava nas 4,5 milijuna, a 400 ih briše. Večernji list 18. studenoga 2002, pisma čitatelja.
 • Što mi, Hrvati, imamo hrvatsko: zbrčkano gunđanje ili nepoznavanje hrvatskoga standardnoga jezika. Vjesnik 10. siječnja 2003, 13. (Stajališta)
 • Majstori kvarenja hrvatskog pisanja i pravopisanja. Vjesnik 11. veljače 2003, 13. (Stajališta)
 • Radićevština i radićevstvo. Dom 86, veljača 2003, 34.
 • Nitko ne smije biti podvrgnut jezičnom nasilju. Vjesnik 25. travnja 2003, 12. (Stajališta)
 • Nove naše osobne iskaznice ili su to novi ajdi-kardi. Vjesnik 26. travnja 2003, 12. (Stajališta)
 • Pravne i jezične zavrzlame u pravosuđu: Nepoštivanje vlasništva nije svojstveno demokratskim uređenjima. Vjesnik 4. lipnja 2003, 13. (Stajališta)
 • Pravne zavrzlame ili o pletenju jezika u Hrvata. Vjesnik 5. lipnja 2003, 12. (Stajališta)
 • Jedan od naziva za neke oblike rada bez plaće jest — ropski rad. Vjesnik 8. srpnja 2003, 14. (Pisma čitatelja)
 • A hrvatski u Austriji? Večernji list 26. srpnja 2003, 22 (Otvoreno — Odjeci)
 • Odnos prema naslovima filmova odnos je i prema hrvatskom jeziku. Vjesnik 30. kolovoza 2003, 14 (Pisma čitatelja)
 • Televizija je posrednik u mijenjanju jezika na lošije. Vjesnik, 5. rujna 2003, dodatak Antena, 7
 • Nule u Saboru u Hrvata. Večernji list 27. rujna 2003, 70, dodatak Obzor 1 (Jezikova juha [1])
 • Saborska koračnica. Večernji list 4. listopada 2003, 46, dodatak Obzor 2 (Jezikova juha [2])
 • Upitnik. Večernji list 11. listopada 2003, 70, dodatak Obzor 3 (Jezikova juha [3])
 • Nedjelo nedjelje. Večernji list 18. listopada 2003, 46, dodatak Obzor 4 (Jezikova juha [4])
 • Parole, parole... [Parole, parole, parole...] Večernji list 25. listopada 2003, 48, dodatak Obzor 5 (Jezikova juha [5])
 • Kako kažnjavati sudionike podjele lažnih diploma. Večernji list 7. studenoga 2003, 12. (Forum: Važno je reći)
 • Što će nama zakoni. Večernji list 8. studenoga 2003, 47, dodatak Obzor 7 (Jezikova juha [6])
 • Dug zao drug. Večernji list 15. studenoga 2003, 47, dodatak Obzor 8 (Jezikova juha [7])
 • Priča o Jobu i džobu. Večernji list 22. studenoga 2003, 49, dodatak Obzor 9 (Jezikova juha [8])
 • Mijenjam dug za dionice. Večernji list 29. studenoga 2003, 45, dodatak Obzor 10 (Jezikova juha [9])
 • Povrat: sjeti se... Večernji list 6. prosinca 2003, 49, dodatak Obzor 11 (Jezikova juha [10])
 • Strategija Velikih Slova. Večernji list 13. prosinca 2003, 45, dodatak Obzor 12 (Jezikova juha [11])
 • Ministarstvo za sporazumijevanje. [Ministarstvo za međugrađansko sporazumijevanje.] Večernji list 20. prosinca 2003, 49, dodatak Obzor 13 (Jezikova juha [12])
 • Kakav ti je naglasAk. Večernji list 27. prosinca 2003, 42, dodatak Obzor 14 (Jezikova juha [13])
 • Neznanje prodire u kulturu. Hrvatsko slovo 454, 2. siječnja 2004, 17 [u zb.čl. U kulturi umjesto revolucije — potrebna je evolucija; anketirala Anči Fabijanović; drugi autori: Milan Jajčinović, Forsiranje alternative; Jasna Jakovljević, Hvala publici!; Ivan Kušan, Crni humor; Zrinko Ogresta, Ocjena Vujiću — tri zvjezdice od pet; Rade Perković, Brijunski stranački teatar; Nikola Polak, Legaliziranje sektašenja]
 • Danas hrvat jezik gramatika. Večernji list 3. siječnja 2004, 38, dodatak Obzor 15 (Jezikova juha [14])
 • Smanjenje PDVa i skraćenje riječi. Večernji list 10. siječnja 2004, 40, dodatak Obzor 16 (Jezikova juha [15])
 • Međutajnički zakoni. Večernji list 17. siječnja 2004, 62, dodatak Obzor 17 (Jezikova juha [16])
 • Aktualna nacionalna subpena. Večernji list 24. siječnja 2004, 61, dodatak Obzor 18 (Jezikova juha [17])
 • Gdje si, kako da te nađem. Večernji list 31. siječnja 2004, 60, dodatak Obzor 19 (Jezikova juha [18])
 • Poštovani! [o mogućem imenu nagibnoga vlaka]. Željezničar 700, veljača 2004, 31.
 • Tužitelji i žrtve: Tko li to ne voli državne odvjetnike. Vjesnik 3. veljače 2004, 13, rubrika Stajališta
 • Nepravda i pravda. Večernji list 7. veljače 2004, 60, dodatak Obzor 20 (Jezikova juha [19])
 • Valentinovo, i ovdje. Večernji list 14. veljače 2004, 62, dodatak Obzor 21 (Jezikova juha [20])
 • Priča o avisu. Večernji list 21. veljače 2004, 64, dodatak Obzor 22 (Jezikova juha [21])
 • Sanader i Kosor. Večernji list 28. veljače 2004, 64, dodatak Obzor 23 (Jezikova juha [22])
 • Prekojadranske jezične veze (Lelija Sočanac: »Hrvatsko-talijanski jezični dodiri« (s rječnikom talijanizama u standardnom hrvatskom jeziku i dubrovačkoj dramskoj književnosti) / Nakladni zavod Globus / Zagreb, 2004., str. 404). Vjesnik 3. ožujka 2004, 16 (Knjige)
 • Što mislite o podcjenjivanju ženskog rada? Forum — važno je reći. Večernji list 4. ožujka 2004, 12
 • Anacionalna mirovina. Večernji list 6. ožujka 2004, 64, dodatak Obzor 24 (Jezikova juha [23])
 • Markiranje i nasilje. Večernji list 20. ožujka 2004, 64, dodatak Obzor 26 (Jezikova juha [24])
 • Brzina, ali oprez. Večernji list 27. ožujka 2004, 64, dodatak Obzor 27 (Jezikova juha [25])
 • Vrlo oprezno pismen. Večernji list 3. travnja 2004, 66, dodatak Obzor 28 (Jezikova juha [26])
 • Uskrs. Večernji list 10. travnja 2004, 96, dodatak Obzor 29 (Jezikova juha [27])
 • Daleko prošlo stoljeće? Večernji list 17. travnja 2004, 66, dodatak Obzor 30 (Jezikova juha [28])
 • Prešućivanje jezika najvećih hrvatskih književnika. Vjesnik 23. travnja 2004, 13. (Stajališta)
 • Hrvatska književna kultura ne poznaje samu sebe. Vjesnik 24. travnja 2004, 12. (Stajališta)
 • Pokvaren nije samo jezik. Večernji list 24. travnja 2004, 66, dodatak Obzor 31 (Jezikova juha [29])
 • Praznik rada. Večernji list 30. travnja 2004, 92, dodatak Obzor 32 (Jezikova juha [30])
 • Centar za jezično ništavilo. Večernji list 8. svibnja 2004, 64, dodatak Obzor 33 (Jezikova juha [31])
 • Kad? Nikad? Ikad? Večernji list 15. travnja 2004, 64, dodatak Obzor 34 (Jezikova juha [32])
 • Kvizovi neznanja. Večernji list 22. svibnja 2004, 66, dodatak Obzor 35 (Jezikova juha [33])
 • Kuna nam je zahrkala. Večernji list 29. svibnja 2004, 64, dodatak Obzor 36 (Jezikova juha [34])
 • Odgoda. Večernji list 5. lipnja 2004, 67, dodatak Obzor 37 (Jezikova juha [35])
 • Bacanje u vjetar. Večernji list 12. lipnja 2004, 70, dodatak Obzor 38 (Jezikova juha [36])
 • Pršo nije prso. Večernji list 19. lipnja 2004, 67, dodatak Obzor 39 (Jezikova juha [37])
 • Neodržive tarife? [Sramotno neodržive odvjetničke tarife.] Večernji list 26. lipnja 2004, 66, dodatak Obzor 40 (Jezikova juha [38])
 • I novo je staro, i staro je novo. Večernji list 3. srpnja 2004, 63, dodatak Obzor 41 (Jezikova juha [39])
 • Glupost centar u Stupid Townu? Večernji list 10. srpnja 2004, 63, dodatak Obzor 42 (Jezikova juha [40])
 • Nije točno da odvjetnička tarifa nije mijenjana dvanaest godina. Vjesnik 13. srpnja 2004, 10 (Pisma čitatelja)
 • Tolerantno nula nula. [Beskompromisno tolerantno nula nula.] Večernji list 17. srpnja 2004, 63, dodatak Obzor 43 (Jezikova juha [41])
 • Preskupa cijena krive uporabe demokracije. Vjesnik 17. srpnja 2004, 12 (Stajališta)
 • Skandali i afere. Večernji list 24. srpnja 2004, 69, dodatak Obzor 44 (Jezikova juha [42])
 • Hrvatska, zemlja znanja. [Zemlja znanja i nova školska godina.] Večernji list 31. srpnja 2004, 60, dodatak Obzor 45 (Jezikova juha [43])
 • Džetsetski snovi. Večernji list 7. kolovoza 2004, 57, dodatak Obzor 46 (Jezikova juha [44])
 • Televizija ne zna točna imena. [Olimpijada: ΑΘΗΝΑ, »ATHENS« i Atena.] Večernji list 14. kolovoza 2004, 79, dodatak Obzor 47 (Jezikova juha [45])
 • Bingo za mobajl. [Na olimpijadi bingo za mobajl]. Večernji list 21. kolovoza 2004, 57, dodatak Obzor 48 (Jezikova juha [46])
 • Povreda vrijednosti. Večernji list 28. kolovoza 2004, 61, dodatak Obzor 49 (Jezikova juha [47])
 • Krenula nastava, skrenuo jezik. [Počela škola, krenula nastava, skrenuo jezik.] Večernji list 4. rujna 2004, 59, dodatak Obzor 50 (Jezikova juha [48])
 • Pismenost i još jedan Budak. Večernji list 11. rujna 2004, 61, dodatak Obzor 51 (Jezikova juha [49])
 • Trećerazredna sigurnost. [Trećerazredna prometna sigurnost.] Večernji list 18. rujna 2004, 62, dodatak Obzor 52 (Jezikova juha [50])
 • Poslovni prostori, prostrani poslovi. Večernji list 25. rujna 2004, 63, dodatak Obzor 53 (Jezikova juha [51])
 • T dan: dan D. Večernji list 2. listopada 2004, 63, dodatak Obzor 54 (Jezikova juha [52])
 • Sudac i sutkinja. [Nasilje nad ženama i jezikom.] Večernji list 9. listopada 2004, 65, dodatak Obzor 55 (Jezikova juha [53])
 • I &, ili bez &?. Večernji list 16. listopada 2004, 65, dodatak Obzor 56 (Jezikova juha [54])
 • 67/146. Večernji list 23. listopada 2004, 63, dodatak Obzor 57 (Jezikova juha [55])
 • Hallo, Halloween! Večernji list 30. listopada 2004, 65, dodatak Obzor 58 (Jezikova juha [56])
 • Tko se borio. Večernji list 6. studenoga 2004, 61, dodatak Obzor 59 (Jezikova juha [57])
 • Nekad smo znali više. Večernji list 13. studenoga 2004, 65, dodatak Obzor 60 (Jezikova juha [58])
 • Znanje, znanost. Večernji list 20. studenoga 2004, 63, dodatak Obzor 61 (Jezikova juha [59])
 • Još nije vrijeme. Večernji list 27. studenoga 2004, 63, dodatak Obzor 62 (Jezikova juha [60])
 • Raste li, pada li. Večernji list 4. prosinca 2004, 67, dodatak Obzor 63 (Jezikova juha [61])
 • Nezabilježene tajne. Večernji list 11. prosinca 2004, 65, dodatak Obzor 64 (Jezikova juha [62])
 • Precjednici i slama. Večernji list 18. prosinca 2004, 67, dodatak Obzor 65 (Jezikova juha [63])
 • Ako je i besplatno mora biti kvalitetno! [Ljiljana Jojić, Pravopisni priručnik, Zagreb 2004] Hrvatsko slovo 505, 24. prosinca 2004, 21.
 • Znanje, znanost. Priroda, siječanj 2005, 51. [= čl. Znanje, znanost, Večernji list, 20. studenoga 2004.]
 • Cunamijevsko okoizborje. Večernji list 8. siječnja 2005, 61, dodatak Obzor 67 (Jezikova juha [64])
 • Praznine? Večernji list 15. siječnja 2005, 62, dodatak Obzor 68 (Jezikova juha [65])
 • Skoro »sa izbora«.Večernji list 22. siječnja 2005, 66, dodatak Obzor 69 (Jezikova juha [66])
 • Vaš i naš, sjever i jug? Večernji list 29. siječnja 2005, 65, dodatak Obzor 70 (Jezikova juha [67])
 • Krema elite. Večernji list 5. veljače 2005, 65, dodatak Obzor 71 (Jezikova juha [68])
 • Iznimno čista laž. Večernji list 12. veljače 2005, 65, dodatak Obzor 72 (Jezikova juha [69])
 • Nezgodne nesreće. Večernji list 19. veljače 2005, 65, dodatak Obzor 73 (Jezikova juha [70])
 • Krivogovori o pravopisu. Večernji list 26. veljače 2005, 67, dodatak Obzor 74 (Jezikova juha [71])
 • Članstvo ide? Večernji list 5. ožujka 2005, 65, dodatak Obzor 75 (Jezikova juha [72])
 • Abeceda socijaldemokracije. Večernji list 12. ožujka 2005, 65, dodatak Obzor 76 (Jezikova juha [73])
 • Griješi li Hrvatska. Večernji list 19. ožujka 2005, dodatak Obzor 77 (Jezikova juha [74])
 • Iwo Sahnader, Anto Djapic... [Linggua sporttitiwa versus Croatianiacca] Večernji list 2. travnja 2005, 63, dodatak Obzor 78 (Jezikova juha [75])
 • Hrvatska, zemlja proizvodâ. Večernji list 9. travnja 2005, 67, dodatak Obzor 79 (Jezikova juha [76])
 • Znanost se ne prepisuje. Večernji list 16. travnja 2005, 53, dodatak Obzor 80 (Jezikova juha [77])
 • Jurjevo. Večernji list 23. travnja 2005, dodatak Obzor 81, xxiii (Jezikova juha [78])
 • Pripremljenost za tužitelje. Večernji list 7. svibnja 2005, 53, dodatak Obzor 82 (Jezikova juha [79])
 • Haag i naš zemljopis. Večernji list 14. svibnja 2005, 55, dodatak Obzor 83 (Jezikova juha [80])
 • Ustavni sud protiv hrvatskoga jezika?! Večernji list 21. svibnja 2005, 69, dodatak Obzor 84 (Jezikova juha [81])
 • Nagrdni poticaji. Večernji list 28. svibnja 2005, 59, dodatak Obzor 85 (Jezikova juha [82])
 • Uspjeh je izostao. Večernji list 11. lipnja 2005, dodatak Obzor 87 (Jezikova juha [83])
 • A jezični standard? [Obrazovni standard bez jezičnoga?]. Večernji list 18. lipnja 2005, 63, dodatak Obzor 88 (Jezikova juha [84])
 • Loš saobraćaj u prometu. Večernji list 2. srpnja 2005, 54, dodatak Obzor 90 (Jezikova juha [85])
 • Hrvatske kvake. Večernji list 9. srpnja 2005, 54, dodatak Obzor 91 (Jezikova juha [86])
 • U prazno, nešto. Večernji list 16. srpnja 2005, 58, dodatak Obzor 92 (Jezikova juha [87])
 • Stupovi turizma. Večernji list 23. srpnja 2005, 54, dodatak Obzor 93 (Jezikova juha [88])
 • Sniženja i rasprodaje. Večernji list 30. srpnja 2005, 54, dodatak Obzor 94 (Jezikova juha [89])
 • Oluja i pravopis. Večernji list 6. kolovoza 2005, 50, dodatak Obzor 95 (Jezikova juha [90])
 • Zaista ružno. [o »granicama« »Republike Srpske« na HT i o imenu te tvorevine]. Vjesnik 9. kolovoza 2005, 14 (r. Otvoreno, Stajališta)
 • Pivce za pasivce. Večernji list 13. kolovoza 2005, 50, dodatak Obzor 96 (Jezikova juha [91])
 • O maximaln-oj nepismenost-i? Večernji list 20. kolovoza 2005, 50, dodatak Obzor 97 (Jezikova juha [92])
 • Elementarna nepogoda. Večernji list 27. kolovoza 2005, 54, dodatak Obzor 98 (Jezikova juha [93])
 • Privatizacijski festival. [HFP, HPF: hrvatski privatizacijski festival]. Večernji list 3. rujna 2005, 58, dodatak Obzor 99 (Jezikova juha [94])
 • Nije nam u genima. Večernji list 10. rujna 2005, 54, dodatak Obzor 100 (Jezikova juha [95])
 • Sedamdeset posto ljepša. Večernji list 17. rujna 2005, 58, dodatak Obzor 101 (Jezikova juha [96])
 • Gdje je Hrvatska. Večernji list 24. rujna 2005, 58, dodatak Obzor 102 (Jezikova juha [97])
 • Stariji. Večernji list 1. listopada 2005, 58, dodatak Obzor 103 (Jezikova juha [98])
 • Sava Mrkalj je iz Hrvatske. Vjesnik 24. ožujka 2006, 14 (Tribina ― Stajališta)
 • U medijskoj buci ne čujemo Kašića. Vjesnik 31. ožujka 2006, 14 (Tribina ― Stajališta)
 • Mediji vs. hrvatski jezik. Vjesnik 25. svibnja 2006, 16 (Tribina — Stajališta)
 • Zaboravljaju Crnu Goru. Vjesnik 21. ožujka 2007, 20 (Tribina)
 • Koriste li Hrvati etruščanski? Večernji list 17. svibnja 2008, dodatak Obzor 240, 58—59.
 • (...)
 • Što li je to nacionalno? Vjesnik 15. listopada 2010, 10 (Tribina)
 • Bijeda »engleskoga« koji nije engleski. Vjesnik 13. siječnja 2011, 10 (Tribina)
 • Što je nama hrvatski književni jezik? Vjesnik 10. ožujka 2011, 10 (Tribina) 

 
 
Priređujem za tisak jezikoslovne tekstove.
Tako sam priredio za tisak svoje knjige Porijeklo imena Hrvat, vlastito izdanje, Zagreb 1990 (vi,334 str.) i Hrvatski etimološki rječnik, August Cesarec izdavač, Zagreb 1993 (832 str.).
Priredio sam za tisak i knjigu Blaža Jurišića Nacrt hrvatske slovnice I, Matica Hrvatska, Zagreb 1992 (od stranica xxii,xv,196,197—220, priredio sam str. i—xxii,197—220; ostalo je pretisak izdanja iz 1944) te II (cijelu, 152 str.).
Priredio sam za tisak svezak 2(1993) časopisa Folia onomastica Croatica (160 str.).
Priredio sam za tisak četiri broja časopisa Jezik: XLIII(1995/96):4, travanj 1996; 5, lipanj 1996; XLIV(1996/97):1, listopad 1997; 2, prosinac 1997.
Priredio sam za tisak trinaest godišta časopisa Filologija, 1994—2006; to je ukupno 20 svezaka, u tome 388 članaka, ukupno 4627 stranica (od čega je moje priređenje 4549 stranica). — U njima imam objavljeno 8 članaka i 10 osvrta (102 i 54 str.), što je otprilike 1/22 svih tekstova (i 1/27 svih stranica; dakle prosječno gotovo jedan članak u svesku, s prosječnih 8½ str.).
Isprva sam ta priređenja radio u pisaćem programu Signum!2 (tvrtka Application Systems Heidelberg), a od 1997. u izdavačkom programu Calamus (sada verzija Calamus SL 2003 R03, s raznim potrebnim novijim modulima; sada tvrtka Inverse Software iz Löningena u Njemačkoj).
 
prilozi u novinama i časopisima — Arena, Byte, Hrvatsko slovo, Večernji list, Vijenac, Vila Velebita, Vjesnik itd.
prilozi na radiju (HR Zg1, Zg2, Zg3, Sljeme) i televiziji (HT1, HT2, Mreža/OTV)

sudjelovanje u izradi hrvatskoga prijevoda paketa Microsoft Office 2000 (jezični nadzornik tvrtke Microsoft, suradnik u prevođenju i dovršavanju proizvoda)
 
Zagrebački lingvistički krug Hrvatskoga filološkoga društva — više izlaganja, npr.

 • Stare novine i nove starine: etimologija. ― 4. travnja 1995.
 • Novi rječnik stranih riječi ― 19. XI. 1998
 • O brojevima ― o knjizi Václav Blažek, Numerals..., Brno 1999. ― 2. svibnja 2000.
 • Izvanindoevropski podaci kao dopune. ― 11. studenoga 2003.

 
Razna predavanja:
 

 • Ime Makedonije: igre bez granica. 18. svibnja 1994, Tribina grada Zagreba, Kaptol 27 — organiziralo Hrvatsko-makedonsko društvo
 • Jezikom i 20.000 godina u prošlost? — 61. kolokvij Mladih istraživača, sekcije Hrvatskoga prirodoslovnoga društva, 16. ožujka 1995. u Zavodu za molekularnu biologiju na PMFu
 • 2001. u Bjelovaru
 • Sve što ste željeli znati o jeziku — pitajte! (Kako dobro pisati; kako odabrati pravi padež i pravo vrijeme; kako saznati porijeklo riječi; kako se snaći u rječniku). Interliber, 14. studenoga 2003, 17—18 h, na štandu Školske knjige (urednica Jadranka Hađur)
 • o romskom jeziku, knjižnica Bogdan Ogrizović, veljača 2004.
 • O jeziku Marije Jurić Zagorke, Interliber, 14. studenoga 2004, 12h
 • O imenu Makedonije. 9. prosinca 2004, prostorije Židovske općine, u organizaciji Hrvatsko-makedonskoga društva.
 • O romskom jeziku, na poziv Adalete Štancer / Adele E Dinasi, knjižnica Medveščak, na Trgu žrtava fašizma, 18. svibnja 2006.
 • O romskom jeziku, na tribini Nek se čuje romska riječ / Ašunen o romano lafi, otvorenje romske knjižne police, na poziv Adalete Štancer / Adele E Dinasi, Knjižnica i čitaonica Fran Galović, Koprivnica, 17. svibnja 2007.
 • Ime Makedonije ― zar opet? Tribina Kaptol, 20. svibnja 2008, u organizaciji Hrvatsko-makedonskoga društva.
 • Izlaganja o romskom jeziku — na predstavljanjima knjige Veljko Kajtazi, Romsko-hrvatski i hrvatsko-romski rječnik, Zagreb 2008. — na prvom predstavljanju, u Matici hrvatskoj, 6. studenoga 2008.
 • Gradska knjižnica Rijeka, 6. travnja 2009. — o romskom rječniku, jeziku itd. povodom Svjetskoga dana Roma
 • Gradska knjižnica Čakovec, 2. lipnja 2009.
 • Zagrebačka škola za menadžment, 14. veljače 2011. — Pravopis i ono čega u njemu nema
   

RADIO I TELEVIZIJA 2001―:
 

 • svake srijede od prve emisije nadalje, osim 25.IV, kada emisije nije bilo — Svakodnevica, 2000/1; urednice Zlatna Belavić i Jasna Bartolec
 • od jeseni opet — 2001/2.
 • O đačkom žargonu. HR Zg1, 7. travnja 2001. novinarka Iva Šoljan???
 • Pučka intima: u emisiji prilog o riječima kurac, pizda, jebati i dr. HT1, 22. travnja 2001. (redateljica emisije Vlatka Vorkapić, scenarij Aleksej Pavlovsky i Vlatka Vorkapić?, urednik Aleksej Pavlovsky) — prvi nastavak od šest
 • Mezopotamija. Autor emisije Tvrtko Jakovina. HT1 4. listopada 2001.
 • u Pričopričalici, scenaristica i režiserka Vlatka Vorkapić, 2. studenoga 2001.
 • o malim jezicima u Evropi itd., snimljeno 9.XI. za 20.XI.2001 —za obrazovni program radija, urednica Irena Plejić
 • u Pričopričalici, scenaristica i režiserka Vlatka Vorkapić, snimljeno 25. siječnja 2002, emitirano 30. ožujka 2002.
 • o pisanju pisama, u školskom programu, voditeljica Silva Škender, HT1, 11. studenoga 2002.
 • o riječima internet, internetski, e-pošta itd., u školskom programu, petak, voditeljica Ana Šarlija, HT1 6. veljače 2004.
 • o anglicizmima i prijedlogu za »ukidanje hrvatskoga jezika«, i pridjevima nacionalni i aktualni — za 5. ožujka 2004, snimljeno na Trgu 3.III.
 • o romskom jeziku, HT1, školski program, u 10 h, 2. travnja 2004, urednica Ljubica Benović
 • o ženskim prezimenima, za HR Zg1, urednica Irena Plejić, snimljeno 3.IX.2004.
 • o jeziku pisama, e-pisama i SMSa — HT1 16.XI.2004, emisija Vikendica
 • o pisanju pisama, Dobro jutro, Hrvatska, HT1 8.XII.2004.
 • o nepotrebnu pisanju uskličnika i o riječi itd. super, u tjednu 10—14.I.2005, HT1 — Jezična čistionica — super 11.I.2005, uskličnici 25.I.2005.
 • o glagolu kužiti, snimljeno 17.6.2005.
 • (...)
 • o poštapalicama; o odnosu dvjesta―dvjesto (tekst pročitan, bez naznake autorstva); 23.III.2006, HT2


2007.

 • o imenima naroda, HR Zg1, 8. svibnja 2007, 11 h (ur. Irena Plejić)
 • o tome da »uredi državne uprave« samovoljno mijenjaju ljudima prezimena (izostavljajući spojnu crticu), HT1, Život uživo (vod. Melinda Kurilj-Antunović), 11. svibnja 2007.
 • o jezičnoj sastavnici porijekla Hrvata — u seriji Genetsko podrijetlo Hrvata, režiser Hrvoje Juvančić, HT1, 1 (12. lipnja 2007), 2 (Kneževi sjeverne Europe, 19. lipnja 2007), 3 (Ukrajinska veza, 26. lipnja 2007), 4 (Iranski utjecaji, 3. srpnja 2007). (moji prilozi snimljeni 2005) 
 • o raznim pozdravima (odgovor na pitanje slušatelja zašto »Lijep pozdrav!«), na poziv Ivane Klanac ― Radio 101, 6. rujna 2007.
 • o romskom jeziku ― emisija Nulti sat, ur. Marija Vukelić Radovčić, HT2 23. listopada 2007.


2008.

 • o pidžinskim oblicima u hrvatskome (šunka pica u Pero trgovinama), em. Nulti sat, prilozi Navrh jezika, HT1 21.I.2008.
 • o terminologiji ― emisija Scientia Croatica, HT2 23.I.2008; sudjelovali i Sanda Ham i Igor Čatić; urednica Marija Vuković Siriščević


2009.

 • u emisiji Dosije, HT1 1. listopada 2009.


2010.

 • nekoliko obraćanja u dokumentarnomu filmu Ulaz za nuždu (2007, scenarij Davor Šišmanović, redatelj Tomislav Mršić), npr. HT2 1. veljače 2010.
 • Velika i mala slova, u prilogu Važno je pitati, obrazovni program, HT1 24. rujna 2010.


2011.

 • o anglicizmima — emisija Trenutak spoznaje, ur. Marija Vuković Siriščević, HT1 20. siječnja 2011.
 • o pisanju imena iz jezika koji se pišu ćirilicom — — emisija Trenutak spoznaje, ur. Marija Vuković Siriščević, HT1 3. veljače 2011.
 • o psovkama — emisija o filmu Posebni dodaci, ur. Dean Šoša, voditelj Hrvoje Pukšec, sudjelovali još književnik Mirko Valent i filmski redatelj Ognjen Sviličić, HT1 5. ožujka 2011.
 • općenito o pismenosti, u emisiji Provjereno, Nova tv, 12. svibnja 2011.
 • prilog u emisiji Navrh jezika, HT2 30. studenoga 2011.
 • o slovu x, o greškama na pločama itd. — Navrh jezika, HT2 6. prosinca 2011.


2012.

 • riječi za brojeve — emisija u ciklusu Jezik i predrasude, HR Zg1 3. siječnja 2012. (urednica Irena Plejić)

POVJERENSTVA I DR.

 • Marko Kovačić, Grecizmi u suvremenom hrvatskom jeziku, magistarski rad, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2002.
 • Jana Villnow Komárková (iz etimološkoga odjela Instituta za češki jezik Akademije znanosti Češke Republike), Etymologický výklad názvů tkalcovského stavu a jeho částí v chorvatštině, srbštině a češtině (ve srovnání sostatními slovanskými jazyki) (voditeljica Ilona Janyšková; radnja je branjena 2010. na Odjelu slavistike Filozofskoga fakulteta Masarykova sveučilišta u Brnu) — bio sam vanjski ocjenjivač
 • Marka Kovačića, Prilagodba stranih toponima u hrvatskom jeziku, doktorska disertacija, Filozofski fakulteti Sveučilišta u Zagrebu — povjerenstvo: Bernardina Petrović, Alemko Gluhak, Anja Nikolić-Hoyt — obrana radnje: 20. srpnja 2012.


Od 2000. do 2004. bio sam član Upravnoga vijeća Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, i opet sam to od 2012.

Po potrebi, bio sam u nekoliko godina članom povjerenstava za školske udžbenike (za hrvatski jezik) pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa.

* U ovom popisu nedostaje vjerojatno nekoliko desetaka bibliografskih jedinica, jer im je danas teže ući trag. 

 

 


updated: 09/28/12
edited by: D. Torbica