Istraživanje provenijencije umjetnina u zagrebačkim zbirkama

 

 

 

 

HRZZ IP-2020-02-1356

Trajanje projekta od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2024.

Voditeljica projekta: dr. sc. Ljerka Dulibić

 

 

 

 

ZagArtColl_ProResearch
Istraživanje provenijencije umjetnina u zagrebačkim zbirkama (IP-2020-02-1356)

 

Projekt „Istraživanje provenijencije umjetnina u zagrebačkim zbirkama“ bavi se praćenjem sudbine umjetnina i/ili umjetničkih zbirki u Zagrebu uslijed promjena geopolitičkih okolnosti u različitim razdobljima hrvatske povijesti, posebice prije, tijekom i nakon Drugog svjetskog rata. 

Istraživanje sudbine umjetnina prije i tijekom poslijeratne muzealizacije izazovan je, no nužan element u obuhvatnoj znanstvenoj i stručnoj obradi nacionalne nam kulturne baštine. Sagledavanje uloge različitih vlasti, institucija i pojedinaca u upravljanju umjetničkom baštinom doprinijet će boljem razumijevanju uloge kulturne baštine u procesima društvenoga razvoja obilježenima (ne)razriješenim povijesnim konfliktima.

Umjetnine identificirane i/ili kontekstualizirane iz aspekta provenijencije obradit će se i u okviru tradicionalnih povijesnoumjetničkih metoda, čime će se osigurati cjelovitost pristupa temi. Transparentnost istraživačkih postupaka, čvrsto utemeljenih u arhivskim dokumentima i materijalnim tragovima vlasništva na umjetninama, osigurat će prijenos iskustava i metodologije ne samo povjesničarima umjetnosti već i muzejskim, arhivskim i djelatnicima srodnih struka, čime će se postići znatan utjecaj na etabliranje odgovornog i pouzdanog bavljenja ovom neistraženom i još uvijek 'osjetljivom' temom u hrvatskim baštinskim ustanovama.

Projekt se provodi u Strossmayerovoj galeriji starih majstora Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a financira ga Hrvatska zaklada za znanost. Različiti oblici projektne suradnje dogovoreni su s Ministarstvom kulture i medija Republike Hrvatske, Muzejskim dokumentacijskim centrom i Muzejem suvremene umjetnosti.

Suradnici: dr. sc. Iva Pasini Tržec, neovisna istraživačica (Beč, Austrija), doc. dr. sc. Tanja Trška (Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu), dr. sc. Petra Vugrinec (Galerija Klovićevi dvori), poslijedoktorand dr. sc. Ivan Ferenčak i doktorand Bartol Fabijanić (Strossmayerova galerija starih majstora HAZU), studentica Lucija Burić (Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu)

 ZagArtColl_ProResearch
Provenance Research on Artwork in Zagreb Collections (IP-2020-02-1356)

PL: Ljerka Dulibić, PhD

 

The project “Provenance Research on Artwork in Zagreb Collections” deals with tracking the destinies of artworks and/or art collections in Zagreb which were affected by changes in geopolitical circumstances in different stages of Croatian history, especially before, during and after WWII.

Investigating the provenance of artworks before and after their post-war musealization is a challenging, but necessary element of a comprehensive research of national cultural heritage. Therefore, assessing of the role of different regimes, institutions and individuals in the management of artistic heritage will contribute to a better understanding of how cultural heritage influences the processes of societal development marked by (un)resolved historical conflicts.

Artworks identified and/or contextualized from the point of view of their provenance will also be researched by use of traditionaI methods of art history, thus ensuring a comprehensive approach to the topic. 

The transparency of research, firmly grounded in the archival sources and material traces of ownership on the artwork, will ensure the transfer of experience and methodology not only to art historians, but to other professionals as well. This will have a significant impact on establishing responsible and reliable research practices of this understudied and still ‘sensitive’ topic in Croatian institutions concerned with cultural heritage.
The project is implemented at the Strossmayer Gallery of Old Masters of the Croatian Academy of Sciences and Arts, and is financed by the Croatian Science Foundation (Hrvatska zaklada za znanost).

In addition, the project will benefit from various forms of collaboration which have been arranged with the Ministry of Culture and Media of the Republic of Croatia, the Museum Documentation Center and the Museum of Contemporary Art.

Collaborators: Iva Pasini Tržec, PhD, independent researcher (Vienna, Austria), asst. prof. Tanja Trška, PhD (Department of Art History at the Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb), Petra Vugrinec, PhD (Klovićevi Dvori Gallery), postdoctoral researcher Ivan Ferenčak, PhD and doctoral student Bartol Fabijanić (Strossmayer Gallery of Old Masters, Croatian Academy of Sciences and Arts), graduate student Lucija Burić (Department of Art History at the Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb)